Strajk Obywatelski

co: Strajk Obywatelski
gdzie: ca?a Polska
kiedy: 13 grudnia 2016 r.
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/351826225161488/
strona: http://www.strajkobywatelski.pl
organizator: Radomir Szume?da, Kasia Uzdrowska, Robert Wagner, Alina Rachela, Jasiek Rysiek Makowiec, Katarzyna Morto?
dodatkowe informacje: W wydarzenie w??czy?o si? wiele ruchów spo?ecznych i organizacji. W Strajku Obywatelskim swój udzia? zadeklarowa?o ponad 70 miast w Polsce. Demonstracje organizowane by?y tak?e poza krajem.
szacunkowa frekwencja Protestu kobiet: W Warszawie wydarzenia strajkowe, do których nale?a? Marsz KOD, zgromadzi?y 30 tys. osób. Kontrmanifestacje Marszu KOD by?y bardzo nieliczne, ??cznie ich frekwencja jest oceniana na ok 300 osób. 13 grudnia w Warszawie odby?a si? tak?e demonstracja Prawa i Sprawiedliwo?ci (na np. Trzech Krzy?y) - frekwencja oceniana jest na ok. 3 tys. osób. Wcze?niej PiS zapowiada? w?asny marsz, ale w ostatniej chwili z tego pomys?u zrezygnowano.

co: Strajk Obywatelski Stop Dewastacji Polski
gdzie: Sejm RP, Warszawa
kiedy: 13 grudnia 2016 r. godz. 14.00
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/352617931760889/
organizator: Obywatele Solidarnie w Akcji

co: Stop Dewastacji Polski
gdzie: Warszawa, marsz spod d. KC PZPR (rondo de Gaulle'a) pod siedzib? Prawa i Sprawiedliwo?ci (ul. Nowogrodzka 84/86)
kiedy: 13 grudnia 2016 r. godz. 16.30
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/913335375464714/
organizator: Spisane B?d? Czyny i Rozmowy, KOD Mazowsze, Stop Dewastacji Polski, Przywró?my pa?stwo prawa
dodatkowe informacje: Do uczestnictwa zapraszaj?: Lech Wa??sa, W?adys?aw Frasyniuk, Mateusz Kijowski, Krystyna Janda, Jacek Ja?kowiak, Jacek Karnowski, KOD Mazowsze, S?awomir Broniarz, Marta Lempart - inicjatorka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, P?k Adam Mazgu?a, Ryszard Petru i Nowoczesna, Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska, Krzysztof Pieczy?ski i Polska Laicka, Aleksander Smolar

co: ?ciana Furii 13.12
gdzie: ul. Nowogrodzka 84/86, Warszawa
kiedy: 13 grudnia 2016 r. godz. 17.00
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1802040716716941/
organizator: ?ciana Furii

co: Protest kobiet do??cza do Strajku Obywatelskiego
gdzie: Warszawa - budynek Sejmu RP, rondo de Gaulle'a, ul. Nowogrodzka 84/86
kiedy: 13 grudnia 2016 r. godz 14; godz. 16.30, godz. 17.00
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/216866428762350/
organizator: Protest kobiet

Opis organizatora:

Niewa?ne kto jest z kim. Niewa?ne do jakiej organizacji nale?y. Niewa?ne czy jest kobiet? czy m??czyn?. Niewa?ne czy jest m?odym czy wiekowym cz?owiekiem.
Niewa?ne kto b?dzie organizatorem wiecu, marszu w tym czy innym miejscu.
Jaros?a Kaczy?ski i jego PiS toczy wojn? z ca?ym spo?ecze?stwem obywatelskim.
To, ?e nasze wolno?ci s? realnie zagro?one, wszyscy wiemy.
To, ?e Pa?stwo jest psute wsz?dzie, gdzie tylko mo?na, wszyscy wiemy.
To, ?e rujnowana jest reputacja Polski na ?wiecie, a przy okazji nara?ane jest bezpiecze?stwo Pa?stwa, wszyscy wiemy.
13 grudnia zróbmy solidarny #StrajkObywatelski.
Kobiety pokaza?y jak to si? robi i wygra?y bitw?.
Solidarnie wszyscy mo?emy jeszcze wi?cej!
Po??czmy si?y. Wszystkie organizacje, te formalne i te nieformalne!
Zróbmy to dla Polski, zróbmy to dla nas samych!
W ka?dym mie?cie, w ka?dym miasteczku, gdzie tylko mo?na wyjd?my na ulice, ubrani na czarno, we?my swoje parasolki.
Policzmy si?.
Odwaga, solidarno?? i ulica to jest nasz or??.
Nie ma takiej w?adzy na ?wiecie, która nie boi si? solidarno?ci spo?ecznej i ulicy!
Tylko presj? ulicy mo?emy wygra?!


Lista miast, które do??czy?y do strajku, szczegó?y wydarze? mo?na znale?? na mapie na stronie http://strajkobywatelski.pl/strajki-w-polsce


Polska:

Augustów
Bia?a Podlaska
Bia?ystok
Bielsko Bia?a
Bydgoszcz
Cz?stochowa
Czluchów
D?browa Górnicza
Elbl?g
E?k
D?bica
Drawsko Pomorskie
Dzier?oniów
Gda?sk
Gdynia
Gi?ycko
Gorzów Wlkp.
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
K?dzierzyn Ko?le
Kielce
K?odzko
Ko?obrzeg
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Leszno Wlkp
L?bork
Lublin
?od?
My?lenice
Nowy Tomy?l
Olsztyn
Opole
Ostro??ka
Pieniny
Pleszew
Pozna?
Puck
Radom
Rybnik
Rzeszów
Siedlce
S?upsk
Sopot
Starachowice
Suwa?ki
Szczecin
Tarnobrzeg
Tarnów
Toru?
Wa?cz
Warszawa
Wejherowo
W?gorzewo
W?oc?awek
Wroc?aw
Wyrzysk
Zamo??
Zgierz
Zielona Góra

Europa:

Berlin
Bruksela
Londyn
Luksemburg
Sztokholm
Wiede?

Ameryka P?n.:

Boynton Beach, FL,
Chicago
Los Angeles
New York, NY
Phonenix
Sacramento
San Francisco
Seattle
Washington DC
Vancouver, Kanada

 Artemi Panarin Authentic Jersey