Wrocławski Marsz Reclaim the Night - Odzyskać Noc!

co: Wroc?awski Marsz Reclaim the Night - Odzyska? Noc!
gdzie: spod pomnika Chrobrego, Wroc?aw
kiedy: 10 grudnia 2016 r. w godz. 18.00-20.00
organizator: Lena Bielska, Zo?ka Reznik, Anna Anarchia Kozicka, Magdalena Dyderska, Martyna Wilk, Natasza Ludas, Olga Fra?czak, Joanna Zimmermann, Marta Listwan
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/323018481417448/ 
dodatkowe informacje: Marsz odbywa si? w ramach kampanii 16 Dni przeciwko przemocy ze wzgl?du na p?e? w dniu Mi?dzynarodowego Dnia Praw Cz?owieka.

Opis organizatora:

Drogie Osoby!
Organizujemy w tym roku w ramach mi?dzynarodowej kampanii 16 Dni Przeciwko Przemocy ze wzgl?du Na P?e? wieczorny przemarsz ze ?wiat?ami (mo?ecie wzi?? gromnice, ?wiecie, latarki) w ramach demonstrowania naszej niezgody na przemoc wobec dziewczynek i kobiet (fizyczn?, seksualn?, psychiczna, strukturalna, ekonomiczn?, itd.). 10 grudnia jest Mi?dzynarodowym Dniem Praw Cz?owieka i rocznic? podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Cz?owieka.

Niestety badania i statystyki policyjne wykazuj?, ?e wi?kszo?? kobiet w naszym kraju do?wiadczy?a przynajmniej raz jakiego? rodzaju przemocy, niemniej brak edukacji, patriarchat i ostracyzm ?rodowiskowy sprawia, ?e albo nie rozpoznaj? tego jako przemoc (lub te? nie s? jej ?wiadome, jak w przypadku przemocy ekonomicznej) albo nie zg?aszaj? jej i nie poruszaj? publicznie tego tematu. Ostatnie wydarzenia w naszym kraju pokazuj?, ?e ?cie?ki przemocy s? i b?d? zakrojone na jeszcze wi?ksz? skal?.

16 Dni jest coroczn? kampani?, która w nat??onej skali mi?dzy 25.11 a 10.12 wskazuje na kwestie przemocy, przypomina o prawach cz?owieka (jak równie? o tym, ?e prawa kobiet s? te? prawami cz?owieka) i jednoczy ?rodowiska dzia?aj?ce przeciw przemocy i dyskryminacji.

Zale?y nam przede wszystkim na w??czeniu ró?nych ?rodowisk, i osób jako inicjatywa nieformalna, oddolna, bezpartyjna, wszystko w duchu idei kampanii 16 Dni. Wa?ne jest te? tutaj wzmocnienie i sieciowanie wroc?awskich oraz dolno?l?skich organizacji pozarz?dowych i inicjatyw, które dzia?aj? na rzecz przeciwdzia?ania przemocy i dyskryminacji.

Tego dnia odb?dzie si? te? benefit na wroc?awsk? samb?, która towarzyszy i wspiera wi?kszo?? prawocz?owieczych wroc?awskich i nie tylko demonstracji, marszy, protestów. 10 grudnia odb?dzie si? te? ogólnopolski zlot samb, wi?c ekipa graj?ca na naszym marszu b?dzie ca?kiem liczna, potem wieczorem samba pogra jeszcze na CRK (Jagiello?czyka 10) i ugo?ci na imprezie benefitowej.

 Timothy Liljegre Womens Jersey