Naszych praw nie oddamy

co: Naszych praw nie oddamy - Warszawa
gdzie: ul. Wiejska, pod gmachem Sejmu, Warszawa
kiedy: 30 listopada 2016 r., godz. 13-17
organizator: stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1760191334246275/
dodatkowe informacje: Pikieta dotycz?ca nowelizacji Prawa o zgromadzeniach

co: Naszych praw nie oddamy - Kraków
gdzie: Rynek G?ówny, Kraków
kiedy: 30 listopada 2016 r. godz. 18
organizator: Lana Dadu, Agnieszka Fiejka, Edyta Gajewska, Agnieszka Marusarz, Katarzyna Stadnik, Justyna Bu?kowska, Monika Frenkiel
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1305447146164048/
dodatkowe informacje: Demonstracja dotycz?ca nowelizacji Prawa o zgromadzeniach

Opis organizatora:

Naszych praw nie oddamy!
30 listopada o godzinie 18.00, Kraków, Rynek, od strony Ratusza.

Demokracja jest wtedy, gdy szanowana jest wolno?? wyra?ania pogl?dów. Gdy rz?d pracuje nad ograniczaniem zgromadze? publicznych to demokracja w?a?nie si? ko?czy!
To mo?e by? ostatnie legalne zgromadzenie – przyjd? i wyra? swój sprzeciw!

Pos?owie PiS wnie?li do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Ju? 29 listopada odb?dzie si? pierwsze czytanie tego projektu.

Obecnie o tym, czy odb?dzie si? manifestacja decyduje w?adza samorz?dowa. PiS planuje doda? do grona decyduj?cych wojewodów, czyli swoich przedstawicieli. Wprowadza te? hierarchi? organizatorów. Pierwsze?stwo do organizowania zgromadze? b?d? mia?y organy w?adzy publicznej i ko?cio?y.
Ten projekt to w znacznym stopniu ograniczenie swobody Prawa o zgromadzeniach. Uderza te? w wolno?? do kontrmanifestowania. Bardzo wyra?nie wskazuj?c, których manifestacji nie mo?na zak?óca? innymi manifestacjami.

Wolno?? zgromadze? gwarantuje art. 57 Konstytucji RP, zgodnie z którym „ka?demu zapewnia si? wolno?? organizowania pokojowych zgromadze? i uczestniczenia w nich”. Dzi? ustawa daje prawo do organizowania manifestacji ka?demu, kto ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych, a wi?c osobom fizycznym i prawnym.

Zmiana ustawy mo?e oznacza?: Koniec legalnych demonstracji, koniec mo?liwo?ci sprzeciwu wobec brutalnych dla kobiet ustaw, koniec mo?liwo?ci sprzeciwu nauczycieli i rodziców uczniów, koniec mo?liwo?ci ??da? przez piel?gniarek, górników, rolników. Koniec pikników i marszy KOD i ka?dej innej grupy obywatelskiej. Koniec legalnego sprzeciwu wobec manipulacji smole?skich. Koniec spo?ecze?stwa obywatelskiego.

Interpretacja nowelizacji ustawy: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2002989.html

Nowelizacja: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1044

Naszych praw nie oddamy!
B?D?! MO?E TO BY? OSTATNIA LEGALNA DEMONSTRACJA, OSTATNIA POKOJOWA!

 Trumaine Johnson Womens Jersey