Marsz godności - Protest kobiet. Prawa człowieka prawami kobiet

? co: Marsz godno?ci - Protest kobiet. Prawa cz?owieka prawami kobiet
gdzie:
Warszawa, pl. Zbawiciela
kiedy:
18 czerwca 2016 r., godz. 11.55
dodatkowe informacje: Trasa marszu to pl. Zbawiciela - ul. Marsza?kowska - Ogród Saski
organizator:
Sztab Organizacyjny "Marszu godno?ci - Protest kobiet. Prawa cz?owieka prawami kobiet"
strona: https://www.facebook.com/events/631799050304432/ 
Szacunkowa frekwencja Protestu kobiet: ok. 8000 osób

Opis wydarzenia:

Co?
Organizujemy Marsz Godno?ci. Maszerujemy w obronie praw kobiet, prawa do samostanowienia, prawa do wolno?ci, do opieki zdrowotnej, do sprawiedliwego s?du - tak naprawd? wszystkich praw, które gwarantuje nam Konstytucja. Pójdziemy pod has?em „Prawa cz?owieka prawami kobiet. Chcemy by? widziane i s?yszane.
Chcia?yby?my, ?eby kobiety poczu?y, ?e mamy w sobie oparcie i je?li b?dziemy dzia?a? razem, mo?emy wiele!

Gdzie?
Ruszymy z warszawskiego Placu Zbawiciela, a sko?czymy przy Ogrodzie Saskim.

Kiedy?
Zaczynamy „za pi?? dwunasta”, bo tak? w?a?nie godzin? wybija zegar polskich kobiet. Mamy coraz mniej czasu na zwrócenie na nas uwagi. To ostatni dzwonek!

Kim jeste?my?
Jeste?my grup? zupe?nie zwyk?ych kobiet, które uzna?y, ?e musz? wreszcie co? zrobi?. Nie stoj? za nami ?adni politycy. Do tej pory nie organizowa?y?my takich akcji, ale uzna?y?my, ?e mo?emy wykorzysta? nasz? energi? i potencja?, by pokusi? si? o organizacj? marszu. Wykonujemy ró?ne zawody, ró?nimy si? wiekiem, wyznaniami, modelami ?ycia i upodobaniami politycznymi, ale ??czy nas jedno - wszystkie jeste?my kobietami. Nie chcemy by? narz?dziem w r?kach polityków.
??damy, aby sprawy kobiet by?y debat? spo?eczn?. Nie polityczn?. Nie ideologiczn?. Nic o nas bez nas!

O co nam chodzi?
Chcemy: DOST?PU do najnowszych zdobyczy medycyny
PRAWA do ochrony zdrowia i ?ycia
SPRAWIEDLIWYCH KAR dla gwa?cicieli
SKUTECZNEGO EGZEKWOWANIA alimentów
KARANIA sprawców przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej
EDUKACJI seksualnej dla siebie i naszych dzieci
MO?LIWO?CI bezpiecznego przerwania ci??y w ramach obowi?zuj?cego prawa
PRAWA do prywatno?ci i samostanowienia.
PRZYWRÓCENIA PE?NI PRAW reprodukcyjnych
??damy RÓWNO?CI i poszanowania GODNO?CI kobiet!

 Matt Ryan Authentic Jersey