Filozoficzne i społeczne aspekty sporu o prawo do aborcji

co: Filozoficzne i spo?eczne aspekty sporu o prawo do aborcji
gdzie: Pa?stwoMiasto, ul. Andersa 29, Warszawa
kiedy: 7 grudnia 2016 r. w godz. 19.00-21.00
organizator: Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1798851910354141/
dodatkowe informacje: Wydarzenie odbywa si? w ramach "Podziemnego miasta kobiet" - cyklu debat i spotka? wokó? Czarnego Protestu

Opis organizatora:

Jak mo?na wyt?umaczy? udzia? katoliczek w czarnym prote?cie? Jakie s? stanowiska etyczne w sprawie aborcji? Czy prawa reprodukcyjne nale?? do powszechnych i uniwersalnych praw cz?owieka? Jak? lekcj? mo?emy wyci?gn?? z historii?

Mi?dzy innymi te pytania b?d? towarzyszy?y nam podczas debaty z udzia?em dr Dominiki Koz?owskiej, prof. Magdaleny ?rody, prof. Ma?gorzaty Szpakowskiej i prof. Eleonory Zieli?skiej. Moderacj? poprowadzi Kazimiera Szczuka.

Serdecznie zapraszamy!

7 grudnia 2016, godz. 19.00
Pa?stwoMiasto, ul. Andersa 29

--
PODZIEMNE MIASTO KOBIET to cykl debat, wyk?adów i projekcji filmowych wokó? czarnego protestu. Planujemy comiesi?czne spotkania tak z udzia?em wybitnych naukowczy? i dzia?aczek, jak równie? z osobami, które dopiero zacz??y walk? o prawa kobiet w Polsce.

Cykl zainicjowany przez Warszawskie Dziewuchy rozpocz??a projekcja filmu "Podziemne pa?stwo kobiet".

Pod koniec pa?dziernika, podczas Debaty strajkowej "#CzarnyProtest i co dalej?" na temat praw reprodukcyjnych, jak i bie??cych wydarze? w naszym kraju dyskutowa?y: Barbara Baran (Dziewuchy dziewuchom), Ewa Borgu?ska (Protest kobiet), Agata Czarnacka (OSK, Ratujmy Kobiety), Agnieszka Czerederecka (OSK, KOD Kobiety), Joanna Filipczak-Zaród (Dziewuchy dziewuchom), Krystyna Kacpura (Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny), Anna Karaszewska (Stowarzyszenie Kongres Kobiet), El?bieta Korolczuk (Akcja Demokracja), Kamila Majer (OSK, Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom), Katarzyna Paprota (Razem), prof. Monika P?atek (Uniwersytet Warszawski), Bo?ena Przy?uska (OSK, Marsz Godno?ci), Magdalena Rutkowska (.Nowoczesna), Kazimiera Szczuka. Rozmow? poprowadzi?y Agnieszka Graff i Magda Staroszczyk.

--
WARSZAWSKIE DZIEWUCHY DZIEWUCHOM to lokalna grupa ruchu Dziewuchy Dziewuchom. Organizujemy akcje, wydarzenia, warsztaty, zbiórki; prowadzimy lobbing na rzecz praw kobiet. W szeregi Dziewuch wst?puj? kobiety w ka?dym wieku, pochodz?ce z ca?ej Polski, ró?ni?ce si? pod wzgl?dem ?wiatopogl?du, ale wszystkie skupione jeste?my na jednym celu, którym jest walka o prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce. Dla wielu z nas ten ruch to pierwszy g?os sprzeciwu, pierwsze tak silne zaanga?owanie w naszym ?yciu. Kobiety, ale tak?e wielu m??czyzn, którzy zjednoczyli si? pod has?em Dziewuchy Dziewuchom, w 2016 roku zainicjowali ogólnopolski ruch na wielk? skal?.

 Andrew Whitworth Jersey