Siła kobiet. Idziemy po nasze prawa

? co: Si?a kobiet. Idziemy po nasze prawa
gdzie: pochód spod Belwederu pod budynek Sejmu. Start przy pomniku marsza?ka Józefa Pi?sudskiego przy Belwederze. Fina? pod budynkiem Sejmu, gdzie zaplanowano Kiermasz dzia?a? na rzecz kobiet, Warszawa
kiedy: 27 listopada 2016 r., w godz. 12.00-15.00 (12.00-12.30 pochód, 12.30-15.00 kiermasz)
organizator: ?ciana Furii
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/197314974053403/
dodatkowe informacje: Si?a kobiet odbywa si? z udzia?em Protestu kobiet (partner wydarzenia)

Opis organizatora:

98 lat temu polskie dzia?aczki wywalczy?y prawa wyborcze dla wszystkich Polek. Z okazji tej rocznicy oraz Mi?dzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet chcemy zach?ci? Was do wspólnego dzia?ania na rzecz praw kobiet.

27 listopada my te?, na wzór polskich emancypantek idziemy po nasze prawa! Symboliczny POCHÓD zacznie si? spod pomnika Józefa Pi?sudskiego przy Belwederze o godzinie 12.00. B?dziemy maszerowa? solidarnie pod Sejm. Odziane w czer?, z parasolkami, transparentami, has?ami, przypominamy o ?amanych prawach i mocy kobiecej solidarno?ci. Potem czeka na Was KIERMASZ dzia?a? na rzecz kobiet, który odb?dzie si? w godzinach 12.30-15.00 pod Sejmem.

Swoje stanowiska zaprezentuj? organizacje oraz inicjatywy dzia?aj?ce na rzecz praw kobiet. Ich przedstawicielki opowiedz? Wam ch?tnie o tym, co robi? i jak mo?ecie im w tym pomóc. Nad gor?c? herbat? i pysznym wega?skim jedzeniem b?dziemy zastanawia? si?, jaka aktywno?? najbardziej odpowiada ka?dej i ka?demu z nas. Zapewnimy te? sporo atrakcji najm?odszym i zaprosimy wszystkich do w?asnor?cznego wykonania pi?knych kotylionów symbolizuj?cych poparcie dla praw kobiet.

Przemówi? dla nas m.in: prof. Monika P?atek, Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet.

Odwiedzi nas równie? pani Krystyna Janda.

Stoisko gastronomiczne zawdzi?czamy Food Not Bombs, a kilka cudownych dzia?aczek OSK Warszawa obieca?o uprzyjemni? nam czas domowymi wypiekami :)

Do tej pory swój udzia? zadeklarowa?y:
Kongres Kobiet
Centrum Praw Kobiet
OSK Warszawa
Protest kobiet
Dla naszych dzieci
Feminoteka
Fundacja Ster
Alimenty to nie prezenty
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA
Edukatorzy Seksualni Ponton
Dziewuchy Dziewuchom Warszawa
Spó?dzielnia Socjalna Wola

o reszcie organizacji b?dziemy informowa? na bie??co!

***
Prosimy o wsparcie w realizacji tego wydarzenia! Jeste?my ma?? grupk? osób ch?tnych do dzia?ania, nie stoi za nami ?adna organizacja i tym samym brakuje nam funduszy.

Prosimy wi?c o wp?acanie datków (ka?da z?otówka si? liczy!!) na numer konta: 78 1020 1097 0000 7102 0289 8450 tytu?em: darowizna - si?a kobiet

Bud?et pochodu i kiermaszu, utrzymany na mo?liwie najni?szym poziomie, to 3000 z?. Je?eli uda nam si? zgromadzi? wi?cej ?rodków b?d? one przeznaczone na nast?pne dzia?ania i wsparcie fundacji Centrum Praw Kobiet.

Bardzo dzi?kujemy wszystkim wspieraj?cym za umo?liwienie nam dzia?ania!

 Calle Jarnkrok Womens Jersey