Podziękowania Protestu kobiet dla uczestników demonstracji "Blondynki wywołują polityków" i akcji "Niebieska linia"

Protest kobiet serdecznie dzi?kuje wszystkim, którzy byli obecni podczas naszych trzech wydarze? przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy pa?stwa organizowanych 8 marca 2017 r. w ramach wsparcia dla Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet. W szczególno?ci dzi?kujemy za aktywne uczestnictwo w demonstracji "Blondynki wywo?uj? polityków" (ok. 2000 osób) oraz w akcji "Niebieska linia" (ok. 5000 osób). Niesiona na trasie Rotunda - pl. Konstytucji wielka pó?kilometrowa niebieska szarfa, pokaza?a, ?e potrafimy by? solidarni, ?e potrafimy by? wspó?czuj?cy, ?e potrafimy by? razem.

Dzi?ki nam wszystkim wspólnie uda?o si? zwróci? spo?eczn? uwag? na skal? przemocy wobec kobiet w Polsce oraz na sytuacj? organizacji pomocowych pozbawionych dotacji na swoj? dzia?alno??. "Niebieska linia" silnie wspar?a Mi?dzynarodowy Strajk Kobiet - nie uda?oby si? to, gdyby nie pomoc tysi?cy r?k.

Protest kobiet sk?ada t? drog? tak?e podzi?kowania dla Zarz?du Galerii Centrum, który zezwoli? na przeprowadzenie demonstracji na swoim terenie przy Rotundzie oraz Policji zapewniaj?cej demonstruj?cym bezpieczne przej?cie "Niebieskiej linii" ul. Marsza?kowsk?. Mediom dzi?kujemy za obecno?? i pó?niejsze publikacje, naszemu zespo?owi i stra?y obywatelskiej za prac? oraz zaanga?owanie, darczy?com za pomoc, a tak?e wszystkim tym, którzy powtarzaj? z nami "Stop przemocy wobec kobiet!".

Solidarno?? nasz? broni?. 

Protest kobiet

 Chris Maragos Jersey

„Życzenia okolicznościowe dla P. Szydło” 15 pytań do rządu z okazji Dnia Kobiet

Protest kobiet, informacja prasowa z dn. 08.03.2017

Preludium demonstracji „Blondynki wywo?uj? polityków” zaplanowanej 8 marca o godz. 15 pod Rotund? w Warszawie b?dzie z?o?enie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ?ycze? i wymownych upominków od kobiet. Okoliczno?ciowe ?yczenia Protestu kobiet zawieraj? m.in. 15 pyta? przypadaj?cych z okazji ok. 15 miesi?cy dzia?a? rz?du. S? tak?e wezwaniem do publicznej, rzetelnej debaty rz?du ze ?rodowiskami kobiecymi o sprawach ich dotycz?cych.

Czytaj więcej

Półkilometrowy protest z „Niebieską linią” w Warszawie (finał demonstracji Protestu kobiet)

Protest kobiet, informacja prasowa z dn. 04.03.2017

Demonstracji „Blondynki wywo?uj? polityków” organizowanej przez Protest kobiet 8 marca o godz. 15 przy Rotundzie towarzyszy? b?dzie wymowna akcja przeciwko przemocy pt. „Niebieska linia”. Protestuj?cy przejd? z rozci?gni?t? pomi?dzy lud?mi niebiesk? wst?g? ulic? Marsza?kowsk?. Trasa wiedzie spod Rotundy na pl. Konstytucji, gdzie zaplanowano „8M” fina? Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet.

Czytaj więcej

„Blondynki wywołują polityków” polityczna demonstracja przeciwko przemocy wobec kobiet

Protest kobiet, informacja prasowa z dn. 01.03.2017

8 marca kobiety z 40 krajów ?wiata, m.in. USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Argentyny, Australii, Brazylii, Chile, W?och, Meksyku, Peru, Rosji, Korei P?d., Turcji, Szwecji, Togo czy Urugwaju b?d? uczestniczy? w Mi?dzynarodowym Strajku Kobiet. Zainicjowany w Polsce bunt, swoje kulminacyjne momenty b?dzie mia? w stolicach uczestnicz?cych w wydarzeniu pa?stw. W Warszawie – poza wieloma akcjami na terenie ca?ego miasta – zaplanowano dwie du?e demonstracje: „Blondynki wywo?uj? polityków” Protestu kobiet i „8M” Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Czytaj więcej
materiały promocyjne

Fala krytyki, jaka wyleje się na Amerykańską Akademię Filmową, przysłoni przesłanie tegorocznych Oscarów

Najwi?ksza pomy?ka w historii gali rozdania Oscarów, jakim by?o og?oszenie filmu "La La Land" najlepszym filmem, podczas gdy nagrod? Ameryka?skiej Akademii Filmowej zdoby? obraz "Moonlight", przys?oni wa?ne przes?anie p?yn?ce z uroczysto?ci w Dolby Theatre w Los Angeles. Najs?ynniejsza na ?wiecie uroczysto?? filmowców by?a - dzi?ki wyst?pieniom i o?wiadczeniom laureatów - po?wi?cona prawom cz?owieka. 

Czytaj więcej

Międzynarodowy Strajk Kobiet - Polska. Znajdź protest w swoim mieście

Gdzie odbywaj? si? protesty organizowane 8 marca 2017 r. w ramach Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet? Sprawd? czy na li?cie jest Twoje miasto. Je?li go nie ma - mo?esz zorganizowa? w?asn? pikiet?, pomocy udzieli Ogólnopolski Strajk Kobiet (OSK), który inicjuje wydarzenia w Polsce. Osoby zainteresowane organizacj?, maj?ce pytania czy ch?tne do prac pomocniczych mog? tak?e pisa? do Protestu kobiet - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Mi?dzynarodowy Strajk Kobiet odbywa si? równolegle w 40 pa?stwach, tym wi?ksza jest odpowiedzialno?? Polski, która go zainicjowa?a. Prezentujemy list? polskich miast, w których ju? zaplanowano protesty [dane na dzie? 22.02.2017]. List? postaramy si? uzupe?nia?, jednak najpe?niejsze i najnowsze informacje ma OSK.

Czytaj więcej

Protest kobiet poparł stanowisko Federy w sprawie tzw. antykoncepcji awaryjnej

Protest kobiet podpisa? si? pod stanowiskiem Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny dotycz?cym projektu ustawy o zmianie ustawy o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przyj?tego przez Rad? Ministrów dnia 14 lutego 2017 r. Stanowisko dotyczy tzw. antykoncepcji awaryjnej [ellaOne] i jest apelem o odrzucenie art. 2 pkt. 2 projektu ww. ustawy, polegaj?cego na zmianie art. 23a Prawa farmaceutycznego tak, aby tzw. tabletki "dzie? po" dost?pne by?y jedynie na recept?.

Czytaj więcej

Dwie fotografie, o których krzyczy świat

Zwyci?skie zdj?cia z dwóch najwa?niejszych kategorii konkursu World Press Photo, zmuszaj? do napisania tekstu o prawach cz?owieka. Pierwszego z nich Protest kobiet nie opublikuje z powodów ideologicznych, a drugie zostaje – w?a?nie powodów ideologicznych – przedrukowane. Dlaczego?

Czytaj więcej
Pomagamy Bergen!

Pomagamy Bergen! Protest kobiet wspiera nagłośnienie małego protestu w Norwegii

17 grudnia 2016 r. w norweskim mie?cie Bergen - tzw. Bramie Fiordów - znajduj?cym si? ok. 7 godzin drogi od Oslo, dwie dziewczyny organizuj? protest przeciwko planom wycofania si? Polski z tzw. konwencji antyprzemocowej. Inicjatorkami protestu s? El?bieta Petelenz-Kurdziel i Magda Gorli?ska. Ich demonstracja nie ma szans na zdobycie wielkiej frekwencji, jest jednak kolejnym g?osem w obronie praw polskich kobiet, który nie powinien zosta? niezauwa?ony.

Czytaj więcej

Program o prawach rodzących? Rozmawiać można, ale nie w Sejmie

Jedynie 1 procent [dok?adnie 1,05%] ze zbadanych o?rodków chce uczestniczy? w programie Koordynowana opieka nad kobiet? w ci??y (KOC). By? mo?e ten dramatyczny wynik by? powodem odwo?ania zaplanowanej na 7 grudnia 2016 r. w Sejmie debaty pt. "Skoordynowany system opieki zdrowotnej nad kobiet? w okresie ci??y, porodu i po?ogu - szanse i zagro?enia". Mimo ponad 100 osób, które zapisa?y si? na to wydarzenie, 3 grudnia odwo?a? je przewodnicz?cy Parlamentarnego Zespo?u ds Praw Pacjentów Krzysztof Ostrowski (PiS). Debata jednak odby?a si? - przyj?? j? pod swoje skrzyd?a Rzecznik Praw Obywatelskich. W spotkaniu wzi?li udzia? m.in. Prezes Najwy?szej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Pacjenta i przedstawiciele Naczelnej Izby Piel?gniarek i Po?o?nych.

Czytaj więcej