Kobiety idą po prawo i sprawiedliwość

co: Kobiety id? po prawo i sprawiedliwo??
gdzie: Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa
kiedy: 16 lipca 2017 r. od godz. 15
organizator: Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom, ?l?skie Per?y, Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom, Protest kobiet, Czarne Szmaty, Marsz Godno?ci, Dziewuchy Dziewuchom, ?ódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Konferencja Episkopatu Polek
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/1366701943450727/
strona: -
dodatkowe informacje: Protest w obronie wolnych s?dów.

Opis organizatora:

KOBIETY ID? PO PRAWO I SPRAWIEDLIWO??!

Tak. Idziemy, Strajk Kobiet, Dziewuchy, kobiety i dziewczyny. Obywatelki, patriotki, Polki Walcz?ce, ?l?skie Per?y. Idziemy wspólnie, przeciw w?adzy, która nienawidzi wolno?ci, równo?ci i godno?ci. Która zrobi wszystko, w tym zdemoluje pa?stwo i jego ustrój, ?eby odebra? wszystkim Polkom i Polakom podstawowe prawa i swobody. Która odbierze nam szanse na sprawiedliwo?? i ochron? przed przemoc? w?adzy.

Zatrzymajmy ustawy niszcz?ce nasze pa?stwo!

12 lipca Sejm przyj?? ustawy o s?dach powszechnych i Krajowej Radzie S?downiczej. Zapowiedziano te? ustaw? o S?dzie Najwy?szym. To wysoce niepokoj?ce dzia?ania, które zaburzaj? dotychczasowy porz?dek.

Najwy?szym prawem Rzeczypospolitej Polskiej jest Konstytucja. To w niej znajduje si? zapis dotycz?cy podzia?u i równowagi w?adzy pomi?dzy ustawodawcz?, wykonawcz? i s?downicz?. "W?adz? ustawodawcz? sprawuj? Sejm i Senat, w?adz? wykonawcz? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a w?adz? s?downicz? s?dy i trybuna?y." (Rozd. I, art. 10)

Nie ma naszej zgody na podporz?dkowanie w?adzy s?downiczej egzekutywie lub partii politycznej! Nie ma naszej zgody na naruszanie Konstytucji RP! Chod?my wyrazi? swój sprzeciw.

W niedziel?, 16 lipca o 15:00 pod Sejmem. Kobiety! Idziemy po prawo i sprawiedliwo??!

Czarne Szmaty/CzSz
@Dziewuchy Dziewuchom
Konferencja Episkopatu Polek
@?ódzkie Dziewuchy Dziewuchom
Marsz Godno?ci
@Ogólnopolski Strajk Kobiet
Protest kobiet
?l?skie Per?y
Trójmiejskie Dziewuchy Dziewuchom
Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom

B?d?cie tam z nami! #solidarno??nasz?broni?

 Brendan Langley Womens Jersey