Najważniejsza kobieta w Polsce nie jest sama!

W poniedzia?ek, 24 lipca 2017 r., od godz 10.30 do godz. 13, Protest kobiet prowadzi? demonstracj? wsparcia dla prof. Ma?gorzaty Gersdorf, I Prezes S?du Najwy?szego pod Pa?acem Prezydenckim w Warszawie. Demonstracja pt. "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama! W obronie niezawis?o?ci s?dów" by?a swoistym podsumowaniem wielkich ogólnopolskich protestów w obronie wolnych i niezawis?ych s?dów, podczas których obywatele domagali si? trzykrotnego zawetowania nowych ustaw. Przeg?osowane w Sejmie przez pos?ów PiS ustawy o Krajowej Radzie S?downictwa, S?dzie Najwy?szym oraz s?dach powszechnych zak?ada?y m.in. ich upartyjnienie. Demonstracja "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!" zorganizowana zosta?a na pó? godziny przed spotkaniem I Prezes S?du Najwy?szego prof. Ma?gorzaty Gersdorf oraz Prezesa Izby Karnej S?du Najwy?szego, s?dziego Stanis?aw Zab?ocki z pe?ni?cym funkcj? prezydenta RP Andrzejem Dud?. Frekwencja na demonstracji wg Protestu kobiet oceniana jest na ok. 1000 osób.

"Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!" by?a tzw. demonstracj? spontaniczn?, mimo zg?oszenia jej do Urz?du Miasta Warszawy zorganizowan? "bez ?adnego trybu". Frekwencja na niej by?a tak znacz?ca, ?e po ok. godzinie trwania uczestnicy zablokowali ruch samochodowym na ul. Krakowskie Przedmie?cie. Blokada drogi odby?a si? bez ?adnych incydentów, policja pokierowa?a samochody ruchem okr??nym.

Kilka minut przed rozpocz?ciem manifestacji P. Andrzej Duda zapowiedzia? dwa weta wobec ustawy o S?dzie Najwy?szym oraz o KRS. Demonstracja rozpocz??a si? wi?c od odczytania na gor?co, wprost ze smartfona, fragmentów jego o?wiadczenia opublikowanego przez media. Oficjalny pocz?tek wydarzenia Protestu kobiet odby? si? chwil? pó?niej - by? nim performance do muzyki z filmu "Igrzyska ?mierci" podczas którego do jednej, stoj?cej w osamotnieniu, kobiety stoj?cej na tle transparentu "Wolne s?dy - wolni ludzie" do??czaj? kolejne osoby; najpierw kobiety, pó?niej m??czy?ni. Pod koniec sceny zgromadzony t?um bez s?owa podnosi pi??ci w gór?. Ten wymowny, symboliczny obraz mia? pokazywa? nie tylko sens podejmowania samotnego protestu ale przede wszystkim zwraca? uwag? na rol? solidarno?ci mi?dzyludzkiej.

Demonstracja Protestu kobiet mia?a w?a?nie takie zadanie. Pokaza? I Prezes S?du Najwy?szego, ?e nie idzie na spotkanie w Pa?acu Prezydenckim samotnie, ?e ma wsparcie w?ród ludzi. Gdy przed godz. 11. prof. Ma?gorzata Gersdorf podjecha?a pod wjazd do budynku i pieszo przechodzi?a przez ca?y plac przed Pa?acem Prezydenckim do jego g?ównych drzwi, t?um zgromadzony na ulicy krzycza? m.in. "My fizycznie nie mo?emy, ale z Pani? tam idziemy", "Wzi?li?my urlop na ??danie, bo z Pani? Gersdorf mamy dzi? spotkanie" czy "Trzy razy veto - dogadaj si? z kobiet?".

Podczas demonstracji przedstawicielki Protestu kobiet czyta?y m.in. Preambu?? Konstytucji RP; zapis przemówienia prof. Andrzeja Rzepli?skiego, b. Prezesa Trybuna?u Konstytucyjnego, które wyg?osi? do ludzi podczas demonstracji OSK pod Senatem kilka dni wcze?niej; o?wiadczenia polskich naukowców na temat zmian prawnych w Polsce; stanowisko czeskich prawników; fragmenty Konstytucji; publicznie wypowiadali si? tak?e liczni go?cie. Wspominano pojedyncze akty odwagi podejmowane przez ludzi w ca?ej Polsce w obronie wolno?ci s?dów, odczytywano tak?e list? miejscowo?ci (ze wskazaniem na te najmniejsze), w których odbywa?y si? tematyczne protesty.

Na demonstracji Protestu kobiet obecna by?a m.in. Kartoniada, cz?onkowie KOD-u, Obywatele RP, ?ódzkie Dziewuchy Dziewuchom, Ogólnopolskiego Strajku Kobiet oraz przedstawiciele innych ruchów spo?ecznych. Ze wzgl?du na temat dotycz?cy s?dziów obowi?zywa?a zasada "no logo" - dozwolone by?y tylko flagi Polski i Unii Europejskiej. Nie by?y tak?e dozwolone ?adne du?e transparenty. Demonstracji towarzyszy?y dwie ma?e kontrmanifestacje oddalone o kilka metrów od "sceny" - uczestnicy manifestacji Protestu kobiet zas?aniali transparenty przeciwników polskimi flagami czy parasolkami. Wszystkie manifestacje przebieg?y spokojnie.

Po zamkni?ciu zgromadzenia organizowanego przez Protest kobiet ch?tni uczestniczyli w spontanicznym przemarszu pod siedzib? Prawa i Sprawiedliwo?ci, gdzie odbywa?a si? spontaniczna demonstracja Obywateli RP. Protest kobiet nie by? organizatorem ww. marszu.

JA WI, Protestkobiet.pl 2017

Zdj?cia prasowe:

Bezp?atna publikacja przy ilustracji materia?ów dotycz?cych dzia?alno?ci Protestu kobiet, przy czym podanie ?ród?a zdj?cia jest obowi?zkowe

Demonstracja Protestu kobiet
Demonstracja Protestu kobiet "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!"
Demonstracja Protestu kobiet
Demonstracja Protestu kobiet "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!" - na zdj?ciu Kartoniada.
Demonstracja Protestu kobiet
Demonstracja Protestu kobiet "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!"
Demonstracja Protestu kobiet
Demonstracja Protestu kobiet "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!"
Demonstracja Protestu kobiet
Demonstracja Protestu kobiet "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!" - na zdj?ciu protestuj?cy w obronie wolnych i niezawis?ych s?dów zas?aniaj? transparenty kontrmanifestacji flagami i parasolkami
Demonstracja Protestu kobiet
Demonstracja Protestu kobiet "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!" - na zdj?ciu od lewej Ewka B?aszczyk, Ewa Borgu?ska, Iwona Wyszogrodzka
Demonstracja Protestu kobiet
Demonstracja Protestu kobiet "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!"
Demonstracja Protestu kobiet
Demonstracja Protestu kobiet "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!"
Demonstracja Protestu kobiet
Demonstracja Protestu kobiet "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!"
Demonstracja Protestu kobiet
Demonstracja Protestu kobiet "Najwa?niejsza kobieta w Polsce nie jest sama!"
 Chris Long Authentic Jersey