Pytania do rządu

8 sierpnia 2017 r. przed Kancelari? Prezesa Rady Ministrów w Warszawie Protest kobiet odczyta? publicznie swój list do rz?du zawieraj?ce 20. pytanie skierowane do P. Beaty Szyd?o. Tym samym Protest kobiet zerwa? swoj? oficjaln? korespondencj? z rz?dem nawo?uj?c? do podj?cia szerokiej debaty ze ?rodowiskami obywatelskimi i organizacjami trzeciego sektora. Korespondencja mo?e zosta? wznowiona dopiero po spe?nieniu ??da? skupiaj?cych si? na wykonaniu wyroków s?dowych i wycofaniu w?adzy ustaw ?ami?cych Konstytucj? RP. 

D?ugofalowa akcja "Pytania do rz?du" prowadzona przez Protest kobiet wzywa w?adz? do rozpocz?cia publicznej debaty ze ?rodowiskami kobiecymi
o sprawach ich dotycz?cych i zaprzestania stosowania systemowej przemocy pa?stwa. "Pytania do rz?du" zosta?y zainicjowane 8 marca 2017 r. jako jeden z elementów demonstracji "Blondynki wywo?uj? polityków", zorganizowanej przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy pa?stwa. Fina?em demonstracji by?a akcja "Niebieska linia", w ramach której tysi?ce osób nios?o pó?kilometrow? niebiesk? wst?g? z ronda Dmowskiego na pl. Konstytucji. Pismo z 15 pytaniami na 15 miesi?cy rz?dów zosta?o publicznie odczytane a nast?pnie z?o?one w Kancelarii Premiera. Od marca 2017 r. przed KPRM ka?dego ósmego dnia miesi?ca odczytywany by? publicznie, a nast?pnie sk?adany w KPRM, kolejny list Protestu kobiet z nowym pytaniem. Inicjatywa spo?eczna otrzyma?a na poruszane przez siebie kwestie kilka pism przygotowanych przez ró?ne ministerstwa, nie zawieraj? one jednak odpowiedzi na zadane pytania "czemu ma s?u?y?", "jak d?ugo", "jaki ma cel", itd. W pismach od rz?du ani razu nie podj?to tak?e w?tku debaty, równie? adresatka ani razu si? nie odezwa?a, mimo ?e wszystkie listy i pytania kierowane by?y bezpo?rednio do niej. Ostatni list Protestu kobiet z 8 sierpnia 2017 r. jest listem szczególnym, zawiera bowiem nie tylko pytanie ale i ??dania bez spe?nienia których efektywny dialog w?adzy z obywatelami nie jest mo?liwy. 

Lista z?o?onych dotychczas pyta? (w wersji skróconej):

01. Czemu ma s?u?y? projekt wycofania obowi?zku procedur oko?oporodowych ze szpitali?

02. Czemu ma s?u?y? rezygnacja pa?stwa z systemowego finansowania przesiewowych bada? profilaktycznych, maj?cych na celu wczesne wykrywanie raka szyjki macicy i piersi?

03. Czemu ma s?u?y? ograniczenie dost?pno?ci antykoncepcyjnych pigu?ek „dzie? po”? Jednocze?nie, chcia?yby?my wiedzie? dlaczego ?rodki typu viagra s? dost?pne bez recepty, mimo ?e udowodniono naukowo wiele niebezpiecznych skutków ubocznych i ich stosowanie powinno si? odbywa? pod ?cis?? kontrol? lekarsk??

04. Czemu ma s?u?y? rozwa?ana delegalizacja hormonalnych ?rodków antykoncepcyjnych, które w wielu przypadkach s? po prostu lekami w zakresie ginekologii?

05. Czemu ma s?u?y? brak finansowania profesjonalnych organizacji, od lat wspieraj?cych lub udzielaj?cych pomocy ofiarom przemocy (w tym przemocy domowej)?

06. Jaki ma cel wykluczenie z programu 500+ samotnych matek z jednym dzieckiem?

07. Czemu naprawd? ma s?u?y? uchwalona ostatnio reforma edukacji, oprócz tego ?eby by?o tak, jak Pa?stwo chc?? Jakie realne korzy?ci edukacyjne zostan? osi?gni?te?

08. Jakie spo?ecze?stwo chcecie stworzy? wzmacniaj?c indoktrynacj? ?wiatopogl?dow?, serwowan? uczniom podczas pozbawionych jakiejkolwiek kontroli dydaktycznej lekcji religii w publicznej szkole, zamiast realnej nauki o biologii cz?owieka, jego seksualno?ci, roli hormonów i wszystkich konsekwencjach wspó??ycia, z chorobami wenerycznymi na czele?

09. Jakie zamierza Pani, i Pani rz?d, podj?? kroki, aby przepisy obowi?zuj?cej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y z 1993 roku nie by?y bezkarnie ?amane przez lekarzy w ca?ym kraju?

10. Jaka logika przy?wieca wycofaniu si? pa?stwa polskiego ze wspierania przyrostu naturalnego przy wykorzystaniu procedur in vitro?

11. Jak d?ugo jeszcze b?dzie trwa? doprowadzenie do zagwarantowania osobom samotnie wychowuj?cym dzieci otrzymywania przez nie zas?dzonych alimentów?

12. Jakie rozwi?zania proponuje Pani rz?d w kwestii zabezpieczenia emerytalnego kobiet, ale tak?e m??czyzn, którzy s? zmuszeni do ograniczenia pracy zawodowej (np. z powodu konieczno?ci opieki nad niepe?nosprawnymi dzie?mi czy rodzicami lub po prostu nad licznym potomstwem)? Chcemy wiedzie? co nas czeka, gdy te pieni?dze si? sko?cz?, a zostaniemy bez pracy, bez widoków na prac? i bez w?asnej emerytury.

13. Jak d?ugo jeszcze ofiary gwa?tów i przemocy domowej b?d? nara?one na ur?gaj?ce godno?ci zachowania funkcjonariuszy pa?stwa?

14. Jaki rzeczywisty cel maj? dzia?ania ministra ?rodowiska, który doprowadza w?a?nie na naszych oczach do trwa?ej degradacji ?rodowiska naturalnego?

15. Jak d?ugo b?dzie Pani tolerowa? bezpardonowe obra?anie kobiet w „mediach narodowych”, którego nierzadko dopuszczaj? si? politycy koalicji rz?dz?cej?

16. Jaki cel przy?wieca planom redukcji o 40-60% bud?etów oddzia?ów szpitalnych, które zajmuj? si? trudnymi ci??ami, ratowaniem wcze?niaków, ratowaniem noworodków, wczesnym leczeniem noworodków?

17. Dlaczego wprowadza Pani w b??d opini? publiczn? wypowiadaj?c si? w sprawie odrzucenia referendum szkolnego, podczas gdy tak? decyzj? podejmuje Sejm, a nie rz?d?

18. Jaki jest cel wstrzymywania dotacji na dzia?alno?? organizacji prowadz?cych telefony interwencyjne dla ofiar przemocy oraz telefony zaufania dla dzieci i m?odzie?y?

19. Jaki cel ma osi?gn?? polityka strachu oraz obni?ania zaufania spo?ecznego do policji prowadzona przez Pani rz?d, a zw?aszcza ministra odpowiedzialnego za MSWiA, w kontek?cie zapewnienia bezpiecze?stwa publicznego wszystkich obywateli i jak d?ugo zamierzacie Pa?stwo j? prowadzi??

20. Czy skorzysta Pani z ostatniej szansy na podj?cie dialogu spo?ecznego, jak? – Pani i Pani rz?dowi – dajemy?

Dowiedz si? wi?cej:

List i pytania od nr. 01 do 15 (8 marca 2017 r.): „?yczenia okoliczno?ciowe dla P. Szyd?o” – 15 pyta? do rz?du z okazji Dnia Kobiet (stanowiska)
Informacja prasowa o pytaniach od nr. 01 do 15: „?yczenia okoliczno?ciowe dla P. Szyd?o” – 15 pyta? do rz?du z okazji Dnia Kobiet (aktualno?ci)
Odpowied? KPRM na zadane pytania o numerach 1-15 oraz wst?pna odpowied? Protestu kobiet: Pytania do rz?du (nr 1-15) - 23 strony odpowiedzi KPRM i wst?pna reakcja na to pismo od Protestu kobiet

List i pytanie nr 16 (8 kwietnia 2017 r.): Pytania do rz?du (nr 16) - Protest kobiet og?osi? przed KPRM swój list

List i pytanie nr 17 (8 maja 2017 r.): Pytania do rz?du (nr 17) - Protest kobiet og?osi? przed KPRM swój list
Dokumentacja dotycz?ca listu KPRM przes?anego do wiadomo?ci Protestu kobiet i odpowiedzi na niego: Protest kobiet odpowiada Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Pytanie nr 17)

List i pytanie nr 18 (8 czerwca 2017 r.): Pytania do rz?du (nr 18) - Protest kobiet og?osi? przed KPRM swój list
Dokumentacja dotycz?ca listu KPRM przes?anego do wiadomo?ci Protestu kobiet: KPRM kieruje list Protestu kobiet do czterech ministerstw (Pytanie nr 18)
Protest kobiet otrzyma? cztery odpowiedzi na pytanie nr 18 - dokumentacja w toku

List i pytanie nr 19 (8 lipca 2017 r.): Pytania do rz?du (nr 19) - Protest kobiet og?osi? przed Pa?acem Prezydenckim i z?o?y? w KPRM swój list

List i pytanie nr 20 (8 sierpnia 2017 r.): Pytania do rz?du (nr 20) - Protest kobiet og?osi? przed KPRM swój list

Zdj?cia prasowe:

warunkiem bezp?atnej publikacji zdj?cia jest u?ycie go do artyku?u dotycz?cego akcji Protestu kobiet i podpisanie go copyrightem.

Pytania do rz?du (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzcha?a/Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzcha?a dla Protestu kobiet
Pytania do rz?du (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzcha?a/Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzcha?a dla Protestu kobiet
Pytania do rz?du (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzcha?a/Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzcha?a dla Protestu kobiet
Pytania do rz?du (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzcha?a/Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzcha?a dla Protestu kobiet
Pytania do rz?du (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzcha?a/Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 01-15) - 8 marca 2017 r., fot Katarzyna Pierzcha?a dla Protestu kobiet

 

Pytania do rz?du (nr 16) - 8 kwietnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 16) - 8 kwietnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 16) - 8 kwietnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 16) - 8 kwietnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 17) - 8 maja 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 17) - 8 maja 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 17) - 8 maja 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 17) - 8 maja 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 18) - 8 czerwca 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 18) - 8 czerwca 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 18) - 8 czerwca 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 18) - 8 czerwca 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 19) - 8 lipca 2017 r., fot. Ewa Dabrowska-Szulc dla Protestu kobiet
Pytania do rz?du (nr 19) - 8 lipca 2017 r., fot. Ewa D?browska-Szulc dla Protestu kobiet
Pytania do rz?du (nr 19) - 8 lipca 2017 r., fot. Ewa D?browska-Szulc dla Protestu kobiet
Pytania do rz?du (nr 19) - 8 lipca 2017 r., fot. Ewa D?browska-Szulc dla Protestu kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 20) - 8 sierpnia 2017 r., fot. Protest kobiet
 Daniel Alfredsson Womens Jersey