Blondynki wywołują polityków

8 marca 2017 r. Protest kobiet zorganizowa? trzy wydarzenia w ramach wsparcia Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet. Po?wi?cone by?y one tylko jednemu tematowi - protestowi przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy pa?stwa. Na t? demonstracj? Protestu kobiet sk?ada?y si? trzy elementy: "?yczenia okoliczno?ciowe dla P. Szyd?o" - 15 pyta? do rz?du z okazji 15 miesi?cy jego pracy (8 marca 2017 r., godz. 12, KPRM), "Blondynki wywo?uj? polityków" - demonstracja przeciwko przemocy wobec kobiet i systemowej przemocy pa?stwa (8 marca 2017 r., godz. 15, Rotunda) oraz "Niebieska linia" - fina?owa akcja demonstracji Protestu kobiet polegaj?ca na przej?ciu ul. Marsza?kowsk? z pó?kilometrow? niebiesk? wst?g?, symbolizuj?c? walk? z przemoc? wobec kobiet. Przej?cie odbywa?o si? na trasie Rotunda - pl. Konstytucji, gdzie zaplanowano fina? Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet pt. "8M" (8 marca 2017 r., godz. 16.30, Rotunda). Szacunkowa frekwencja Protestu kobiet to: "?yczenia okoliczno?ciowe dla P. Szyd?o" - ok. 50 osób; "Blondynki wywo?uj? polityków" - minimum 800 osób; "Niebieska linia" - ok. 5000 osób.

W?ród tematów poruszanych podczas demonstracji pod Rotunda by?y m.in. systemowa przemoc pa?stwa wobec kobiet, manipulacje informacjami na temat tzw. antykoncepcji awaryjnej, problemy komunikacji pomi?dzy politykami a spo?ecze?stwem wynikaj?ce ze z?ej pracy mediów, niewielkie wsparcie polskich artystów w walce o prawa kobiet, problemy organizacji pozarz?dowych, które zajmuj? si? udzielaniem pomocy ofiarom przemocy (w tym przemocy domowej), nowe haniebne prawo w Rosji, wed?ug którego pierwszy przypadek przemocy (pobicia) wobec kobiet w rodzinie przesta? by? przest?pstwem a zacz?? by? wykroczeniem administracyjnym, nieodpowiednie funkcjonowanie prawa, przemoc s?owna istniej?ca w przestrzeni publicznej (w szczególno?ci mowa by?a o kontrowersyjnych wypowiedziach polskich polityków wszystkich opcji).

Demonstracja "Blondynki wywo?uj? polityków" oraz jej fina? "Niebieska linia" wpisa?y si? mocno w przekaz Mi?dzynarodowego Strajku Kobiet - Polska. O wszystkich trzech wydarzeniach pisa?y i mówi?y polskie media, zanotowano ok. 80 ?róde? (w tym m.in. PAP, IAR, Agencja AIP, Polskie Radio, RMF, RDC, Radio Zet, TVN (m.in. "Kropka nad i" czy "Fakty po Faktach"), TVN Warszawa,  Polsat News, "Polityka", "Wprost", "Gazeta Wyborcza", "Gazeta Prawna", "Polska - The Times", "Rzeczpospolita", "Newsweek", "Fakt", "Dziennik", Interia.pl, Onet.pl, Wp.pl). Podczas wydarze? Protestu kobiet obecne by?y tak?e agencje fotograficzne/informacyjne - m.in. PAP, East News, Agencja Gazeta, Reporter Poland, Pacific Press Agency, Associated Press.

Dodatkowe informacje:


Opis wydarzenia:

8 marca 2017 r., o godz. 15.00, pod Rotund? w Warszawie, wywo?amy polityków do odpowiedzi, do jasnych deklaracji i id?cych za nimi dzia?a? maj?cych zatrzyma? przemoc wobec kobiet, a przede wszystkim systemow? przemoc pa?stwa.

Walka z przemoc? fizyczn?, której do?wiadcza ka?dego roku 800 tysi?cy kobiet w Polsce, wymaga nie tylko realnej dyskusji ale przede wszystkim realnych rozwi?za? le??cych na sercu ka?demu, kto ma w sobie cho? odrobin? empatii. Dlaczego wi?c nie ma skutecznego programu edukacji? Dlaczego organizacje udzielaj?ce pomocy ofiarom nie otrzymuj? dofinansowania na swoj? dzia?alno??? Dlaczego wyroki s?dowe dla sprawców gwa?tów i sprawców przemocy zapadaj? w zawieszeniu lub s? ?miesznie niskie? Dlaczego prezydent naszego kraju nawo?uje do nie stosowania Konwencji antyprzemocowej? Jaki jest w tym cel? Jaki cel ma nasze pa?stwo chroni?c sprawców, a nie ofiary?

Systemowa przemoc pa?stwa wobec kobiet ma o wiele szerszy zakres. Kolejne ma?e kroki pokazuj?, ?e Polska coraz bardziej przestaje dba? o sytuacj? ?yciow?, zdrowie, a czasem nawet ?ycie, ponad po?owy spo?ecze?stwa. Przyk?ady?

Nie?ci?galno?? alimentów osi?gn??a taki poziom abstrakcji, ?e trudno j? sobie wyobrazi?. D?ug alimentacyjny wobec ok. miliona dzieci wynosi obecnie ponad 10 miliardów z? [90% d?u?ników to m??czy?ni – przyp.]. Pa?stwo utrudnia dost?p do antykoncepcji i nie prowadzi masowej, rzetelnej – opartej na nauce – edukacji seksualnej. Pa?stwo ingeruje w prawa reprodukcyjne, ogranicza dost?p do bada? prenatalnych, w zasadzie zlikwidowa?o dost?pno?? procedury zap?odnienia pozaustrojowego in vitro, ograniczy?o dost?p do bezp?atnych bada? mammograficznych i tych wykrywaj?cych raka szyjki macicy, zlikwidowa?o obowi?zywanie standardów oko?oporodowych. I tak dalej, i tak dalej.

Wywo?amy nie tylko przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwo?ci ale wszystkich opcji politycznych. Warto przypomnie?, ?e od 1989 roku politycy wielokrotnie zmieniali barwy partyjne, ale problemy praw kobiet zawsze by?y bagatelizowane, a pokusa ?atwej w?adzy poprzez przemoc i jej tolerowanie by?a nieodparta. Niestety dotyczy to tak?e kobiet polityków.

Dlatego za??damy od partii politycznych jasnej deklaracji, rzeczowych zapisów w programach dzia?alno?ci, okre?laj?cych ich stanowisko wobec poszanowania praw cz?owieka kobiet. B?dziemy domaga? si? powa?nej debaty publicznej i id?cych za ni? konkretnych dzia?a? nas chroni?cych.

B?dziemy tak?e protestowa? przeciwko j?zykowi pogardy, manipulacji i dyskryminacji, szeroko obecnemu w?ród wypowiedzi polskich parlamentarzystów. To tak?e jest przemoc!

Stop przemocy. Stop przemocy wobec kobiet.

Protest kobiet

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wydarzenie na FB: www.facebook.com/events/360188097713197/

Zdj?cie dla prasy i mediów elektronicznych:
(warunkiem bezp?atnej publikacji jest u?ycie zdj?cia przy artykule dotycz?cym Protestu kobiet i podpisanie go copyrightem Protest kobiet)

Zdj?cie z demonstracji Protestu kobiet
Zdj?cie z demonstracji Protestu kobiet "Nie zejdziemy do podziemia" (24.10.2016), fot. Protest kobiet
Zdj?cie z demonstracji Protestu kobiet
Zdj?cie z demonstracji Protestu kobiet "Nie zejdziemy do podziemia" (24.10.2016), fot. Protest kobiet
Protest kobiet na przej?ciu na skrzy?owaniu ul. Marsza?kowskiej i ?wietokrzyskiej podczas tzw. czarnego poniedzia?ku
Protest kobiet na skrzy?owaniu ul. Marsza?kowskiej i ?wi?tokrzyskiej podczas tzw. czarnego poniedzia?ku (03.10.2016), fot. Protest kobiet
 Scott Harrington Womens Jersey