Monitoring - Procedowanie nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach

Protest kobiet prowadzi? obywatelski monitoring nowelizacji ustawy Prawo o zgromadzeniach w Sejmie - najpierw 29 listopada 2016 r. na nocnym posiedzeniu plenarnym (frekwencja podczas 1. czytania ustawy by?a bardzo niska - na sali znajdowa?o si? jedynie 16 pos?ów), a nast?pnie 30 listopada 2016 r. na posiedzeniu Komisji administracji i spraw wewn?trznych (2. czytanie). Z obu etapów procedowania zmian w Prawie do zgromadze? Protest kobiet udost?pni? transmisj? wideo na ?ywo.

Komisja zarekomendowa?a pos?om przyj?cie nowelizacji. 3. czytanie zaplanowano na 2 grudnia 2016 r.

2 grudnia 2016 r. znowelizowana ustawa Prawo o zgromadzeniach, po burzliwej dyskusji w Sejmie i bardzo wyrazistych g?osach opozycji parlamentarnej, zosta?a przyj?ta przez Sejm g?osami pos?ów partii rz?dz?cej - Prawa i Sprawiedliwo?ci.

 Nick Schmaltz Authentic Jersey