Siła kobiet. Idziemy po nasze prawa

"Si?a kobiet. Idziemy po nasze prawa" - marsz i kiermasz - 27 listopada 2016 r. w godz. 12.00-15.00 w Warszawie. Marsz szed? spod pomnika marsza?ka Józefa Pi?sudskiego przy Belwederze pod Sejm RP. Protest kobiet zosta? partnerem organizatora, którym by?a ?ciana Furii. "Si?a kobiet. Idziemy po nasze prawa" by?a wydarzeniem, które w swoim za?o?eniu mia?o upami?tnia? 98. rocznic? uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Dlatego te? cz??? manifestantek by?a przebrana w stroje sufra?ystek i emancypantek.

Podczas przemówie? poruszano ró?ne kwestie praw kobiet, du?? cz??? po?wi?cono skali i zagro?eniom p?yn?cym z przemocy wobec kobiet. Fina?owe przemówienie by?o apelem w ho?dzie zamordowanym ofiarom przemocy. Si?a kobiet odbywa?a si? w ramach obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet.

Podczas wydarzenia odby? si? tak?e Kiermasz dzia?a? na rzecz kobiet. Na przygotowanych stanowiskach rozmowy i edukacj? prowadzi?y organizacje i inicjatywy dzia?aj?ce na rzecz praw kobiet - Kongres Kobiet, Centrum Praw Kobiet, OSK Warszawa, Protest kobiet, Dla naszych dzieci, Fundacja Feminoteka, Fundacja Ster, Alimenty to nie prezenty, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny wraz z Grup? Edukatorów Seksualnych Ponton oraz Warszawskie Dziewuchy Dziewuchom. 

Protest kobiet rozdawa? m.in. swoje ulotki edukacyjne, w tym tak?e premierow? ulotk? "Zatrzymaj przemoc!". Zorganizowa? tak?e dwukrotnie akcj? "Mannequin Challenge Polska. W obronie praw kobiet" - pierwsz? dla wszystkich uczestników i drug? tylko dla ruchów oddolnych.

 Juan Samuel Authentic Jersey