Rząd bawi się nami jak lalkami

Rząd bawi się nami jak lalkami

Manifestacja "Rz?d bawi si? nami jak lalkami" zosta?a zorganizowana przez Protest kobiet 6 listopada 2016 r. pod Pa?acem Prezydenckim w Warszawie. Spontaniczna manifestacja w solidarno?ci z rodzinami dzieci niepe?nosprawnych oraz w sprzeciwie wobec zapisom ustawy "Za ?yciem" wprowadzaj?cym do polskiego prawa poj?cie "dziecka w fazie prenatalnej" trwa?a od godz. 12 do 17.30.

Wydarzenie mia?o charakter rotacyjny, a jego frekwencja to ok. 800 osób. Podczas pikiety mo?na by?o podpisywa? petycj? Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (zebrano podczas niej kilkaset podpisów), podzieli? si? spostrze?eniami czy uczestniczy? w hyde parku. Protest kobiet - poza przemówieniami - rozdawa? pod Pa?acem Prezydenckim swoje ulotki edukacyjne, po?wi?cone etapom ci??y, metodzie leczenia niep?odno?ci in vitro oraz mitom na temat seksu.

Uczestnicy zostawiali pod figurami lwów przed Pa?acem Prezydenckim makabryczne pami?tki - uszkodzone, zniekszta?cone lalki i przytulanki z cen? 4000 z?, co mia?o by? krytycznym symbolem wobec propozycji rz?du jednorazowego wsparcia dla matek, które zdecyduj? si? urodzi? dziecko z powa?nymi wadami letalnymi. Przyj?ta w trybie ekspresowym ustawa rz?dowa "Za ?yciem" zak?ada przy tym, ?e jednorazowa zapomoga nale?y si? tylko w przypadku urodzenia dziecka ?ywego oraz po spe?nieniu serii wymogów, jak pozostawanie matki pod sta?? opiek? lekarsk? od 10 tygodnia ci??y i zg?oszeniu potrzeby wsparcia finansowego w ci?gu roku od urodzenia dziecka (co wyklucza wsparcie dla samotnych matek, które w efekcie trudnej ci??y zachoruj? i nie b?d? w stanie zwróci? si? o tak? pomoc). Rz?d przyjmuj?c ustaw? odrzuci? wszystkie poprawki opozycji, w tym t? proponuj?c? udzielenie sta?ego, comiesi?cznego wsparcia finansowego (na wzór programu Rodzina 500+), dla rodziców dzieci niepe?nosprawnych.

Manifestacja, ochraniana by?a przez policj? i funkcjonariuszy BOR, zosta?a oceniona przez stró?ów prawa jako wzorcowa. Jej przebieg zrelacjonowa?y g?ównie media prawicowe, które krytycznie oceni?y kolejny protest kobiet w obronie ich praw (w?ród relacji pojawi?o si? nowe szowinistyczne okre?lenie "w?sko pojmowane kobiety"). W?ród stacji telewizyjnych, które nagrywa?y swoje materia?y by?y m.in. Polsat News, TVN24 czy Telewizja Republika. Polsat News przeprowadzi? z wydarzenia wej?cie na ?ywo, w którym obszernie poinformowa? o celach i za?o?eniach protestu. "Rz?d bawi si? nami jak lalkami" odbi?o si? szerokim echem w mediach spo?eczno?ciowych, zarówno przed akcj?, jak i po niej. Uczestnicy manifestacji sami na ni? zapraszali oraz zdawali swoje zdj?ciowe relacje. 

Na demonstracj? przysz?o wielu go?ci - osób publicznych, którzy postanowili wesprze? inicjatyw? spo?eczn? Protest kobiet. Ale najwa?niejszym wydarzeniem by?a obecno?? ?wiatowej klasy fotografa Chrisa Niedenthala, który wykona? podczas niej zdj?cia. Niedenthal - to najs?ynniejszy fotograf "Solidarno?ci", artysta by? pierwszym fotoreporterem, który zosta? wpuszczony do Stoczni Gda?skiej w 1980 roku, pó?niej fotografowa? przebieg stanu wojennego. A po prze?omie 1989 roku realizowa? wiele bardzo znanych cykli fotograficznych, w tym "Tabu" po?wi?conym niepe?nosprawno?ci umys?owej. Protest kobiet uzyska? od p. Chrisa Niedenthala zgod? na przedruk zdj?? na ?amach swojej strony internetowej.

Dowiedz si? wi?cej:

http://protestkobiet.pl/aktualnosci/385-zdjecia-chrisa-niedenthala-z-akcji-protestu-kobiet-rzad-bawi-sie-nami-jak-lalkami

http://protestkobiet.pl/aktualnosci/388-zapis-relacji-na-zywo-z-akcji-protestu-kobiet-rzad-bawi-sie-nami-jak-lalkami


 

Wiadomo?ci archiwalne:

Rz?d zaproponowa? i w b?yskawicznym tempie uchwali? ustaw? "Za ?yciem". Nie wnosi ona nic nowego do polskiego systemu prawnego oprócz poj?cia "dziecko w fazie prenatalnej" i jednorazowego wsparcia 4000 z? za urodzenie ?miertelnie zdeformowanego dziecka. Nie zapewnia innej, ni? dotychczasowa, opieki nad kobiet? w ci??y. Nie zapewnia ?rodków na piel?gnowanie i wychowanie dziecka z siln? niepe?nosprawno?ci?.

Warunkiem otrzymania 4000 z? jest urodzenie dziecka ?ywego. Kobieta, która mimo medycznych przeciwwskaza? "po?asi si?" na te pieni?dze, a p?ód lub dziecko nie prze?yj? do porodu lub samego porodu - nie dostanie ani z?otówki.

Ta ustawa to policzek dla ludzi, którzy ju? teraz opiekuj? si? dzie?mi i doros?ymi niepe?nosprawnymi. To jest najwy?szy wyraz pogardy dla spo?ecze?stwa. Nie zgadzamy si? na to!

W niedziel?, 6 listopada 2016 r., przynosimy pod Pa?ac Prezydencki lalki, misie, zaj?czki, kotki, wszelkie przytulanki - bardzo zdeformowane, najlepiej bez g?ów, bo my przecie? nie my?limy, jeste?my sterowane! To, co jest najwa?niejsze w tym symbolu to metka z cen? 4000 PLN i kodem paskowym. Mo?e zosta? zrobiona i narysowana r?cznie i przyszyta.

Lalka to symbol dzieci?stwa, lalkami uczymy si? szacunku dla ludzi. Lalka to odwzorowanie cz?owieka. Przynosimy je od godz. 12.00 (w samo po?udnie) pod Pa?ac Prezydencki, punkt kulminacyjny nast?pi o godz. 17.00. Przynie?my te? ?wiece, lampki, bo o tej porze jest ju? ciemno, nawet w ?wietle latarni.

To nie jest akcja regionalna. Lalki mo?emy zostawia? wsz?dzie, w du?ym mie?cie, w ma?ym miasteczku, na wsi, anonimowo. Jak kogo? sta?, mo?e wys?a? paczk? z lalk? poczt? np. do p. premier Beaty Szyd?o. Zalejmy Polsk? lalkami! Niech nie licz? nas na demonstracjach, niech zobacz? nasz? si??!

Dziewczyny, kobiety, poka?my solidarno??, prawdziw? solidarno??. Zaufajmy sobie. ?adna z nas nie ?yczy drugiej ?le, do niczego nie zmusza. Ale bez solidarno?ci zabior? nam wszystko. My?l?, ?e mog? sobie pozwoli? na ka?d? pod?o??, ale nie doceniaj? nas.

To nie jest akcja regionalna. Mo?esz si? do niej przy??czy? wsz?dzie.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1419681128330892/

 Daniel Kilgore Jersey