Stanowisko edukacyjne - Dość pogardy i przemocy

Stanowisko edukacyjne Protestu kobiet podczas demonstracji "Do?? pogardy i przemocy!" 23 pa?dziernika 2016 r. pod Sejmem RP. Demonstracja odbywa?a si? w ramach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet - Runda II.

Protest kobiet zorganizowa? rozbudowane stanowisko edukacyjno-informacyjne z zadaszeniem, na którym rozdawane by?y m.in. ciep?e napoje dla manifestuj?cych. Na stanowisku prowadzona by?a zbiórka podpisów pod Petycj? Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, zbierane by?y tak?e listy do klubów parlamentarnych (w  ramach nowej akcji Protestu kobiet) oraz prowadzona by?a zbiórka publiczna pieni?dzy na rzecz dzia?alno?ci Centrum Praw Kobiet.

Protest kobiet prowadzi? tak?e punkt Czarnych ?ez - akcji buduj?cej poczucie wspólnoty protestuj?cych w obronie swoich praw kobiet. Go??mi specjalnymi stanowiska by?y Krystyna Kacpura z Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet.

 Luke Stocker Womens Jersey