Wystąpienie - Demonstracja pod domem prezesa PiS

Protest kobiet by? obecny podczas wieczornej demonstracji pod domem prezesa Prawa i Sprawiedliwo?ci Jaros?awa Kaczy?skiego, 13 pa?dziernika 2016 r. Podczas protestu na warszawskim ?oliborzu odbywa? si? hyde park, podczas którego wypowiadali si? zarówno przedstawiciele organizacji, partii, ruchów spo?ecznych, jak i zwykli ludzie. Swoje wyst?pienie po?wi?cone m.in. edukacji seksualnej mia?a Katarzyna Skalska z Protestu kobiet.

Tre?? wyst?pienia:

Nazywam si? Katarzyna Skalska i nied?ugo te? b?d? w b?ogos?awionym wieku menopauzalnym, [jestem tutaj, bo] nie mog? wytrzyma? tego, co si? dzieje - ju? w zasadzie od listopada zesz?ego roku; ale to, co si? dzieje od kwietnia, po prostu mnie przera?a.

Przera?a mnie to, jak traktowane s? kobiety. To, co dla mnie jest istotne, poza tym, ?e s? podejmowane próby, ?eby zmusi? nas do rodzenia (nawet dzieci, których nie chcemy, dzieci pocz?tych z gwa?tu czy dzieci, które nie maj? szans, bo maj? wady letalne i b?d? si? rodzi? martwe albo umiera? tu? po urodzeniu) to fakt, ?e pozbawia si? nas jeszcze tego prawa, które nazywa si? edukacja seksualna.

Za moment si? oka?e, ?e nie b?dziemy mieli dost?pu do antykoncepcji, czyli w zasadzie b?dziemy ?yli w takim ciemnogrodzie, ?e aborcja (i to aborcja podziemna) mo?e si? sta? czym? tak powszechnym i tak okrutnym, ?e sami si? zdziwimy. Przy okazji chcia?abym zaapelowa?, bo mo?e mój g?os trafi do kobiet, które nie s? do ko?ca przekonane, które chc? walczy? o tzw. kompromis. Mam wra?enie, ?e kobiety cz?sto kieruj? si? wstydem, i to wstydem, który zosta? zaszczepiony przez Ko?ció? katolicki i przez spo?eczne oczekiwania wobec kobiet. My kobiety mamy wpojone, ?e mamy si? wstydzi?. Mamy si? wstydzi? tego, ?e jeste?my w ci??y, mamy si? wstydzi? tego, ?e nie jeste?my w ci??y, mamy si? wstydzi? tego, ?e mamy jedno dziecko, mamy si? wstydzi? tego, ?e karmimy dziecko w miejscach publicznych, mamy wstydzi?, ?e jeste?my „wózkowe” i zajmujemy komu? miejsce… Ca?y czas si? mamy czego? wstydzi?, a potem jeste?my raptem stare i nikomu niepotrzebne. I, ?e tak powiem „ju? nikt nas nie zgwa?ci” – [to nie s? moje s?owa], takie wypowiedzi pojawiaj? si? w przestrzeni publicznej! To jest przera?aj?ce. S?yszymy, ?e kobiety, które bior? udzia? w Czarnym Prote?cie to jest „czarne szambo”, s?yszymy o „feminazistkach”. To jest nowy termin, który si? pojawi? i jest dla mnie czym? niewyobra?alnym, jak co? takiego  mo?e funkcjonowa? w przestrzeni publicznej!

Apeluj? do kobiet – przesta?my si? wstydzi?! M??czy?ni nie wstydz? si? tego, ?e zostawiaj? kobiet? w ci??y sam? sobie, ?e zostawiaj? matk? z niepe?nosprawnym dzieckiem, ?e nie p?ac? alimentów, ?e mówi? publicznie o tym, ?e gwa?c? pijane kobiety. I to mówi? osoby, które s? znane publicznie, i nic si? nie dzieje! To jest po prostu przera?aj?ce. [Niedopuszczalne]. Tak wi?c apeluj? – kobiety, je?li my?licie, ?e kompromis dzia?a... Pomy?lcie! Obud?cie si?! Pomó?cie swoim siostrom. Nie karzcie innych! Niech nikt nie mówi, ?e „je?li wpadnie to ma za to zap?aci?”! Musimy sobie wzajemnie pomóc i wesprze? si?. A je?eli kto? nie chce sobie robi? aborcji, to jej sobie po prostu nie zrobi.

 Reggie White Jersey