Monitoring - Procedowanie ustawy zakazującej aborcji na posiedzeniu plenarnym w Sejmie

Monitoring Protestu kobiet. Monitorowanie, wraz z innymi organizacjami pozarz?dowymi, posiedzenia plenarnego Sejmu w dniu 6 pa?dziernika 2016 r., podczas którego odby?o si? g?osowanie nad projektem ustawy ca?kowicie zakazuj?cej aborcji w Polsce. Mimo obecno?ci kilku przedstawicieli Protestu kobiet oraz licznych przedstawicieli organizacji pozarz?dowych na sal? wi?kszo?? z nich nie zosta?o wpuszczonych. Na ?ywo g?osowanie obserwowa?o tylko 5 osób, w?ród nich jedna osoba z Protestu kobiet. ??cznie mog?y mie? jedynie jeden aparat fotograficzny i jeden telefon komórkowy. Projekt zosta? odrzucony w g?osowaniu przez parlamentarzystów.

Wsparcie medialne Protestu kobiet. Protest kobiet udost?pni? transmisj? wideo na ?ywo przygotowan? przez Ann? Dryja?sk?, informowa? tak?e na bie??co o wydarzeniach w Sejmie.

Dowiedz si? wi?cej: http://protestkobiet.pl/aktualnosci/296-ustawa-ktora-obecnie-funkcjonuje-jest-ustawa-martwa-to-czysta-hipokryzja-wyjatkowe-wystapienie-szefowej-federy

foto: Anna Dryja?ska

 Brandon Mashinter Womens Jersey