Monitoring - Procedowanie ustawy zakazującej aborcji w Komisji sprawiedliwości i praw człowieka w Sejmie

Monitoring Protestu kobiet. Monitorowanie, wraz z innymi organizacjami pozarz?dowymi, posiedzenia Komisji sprawiedliwo?ci i praw cz?owieka w Sejmie, które odby?o si? 5 pa?dziernika 2016 r. Komisja rozpatrywa?a udzielenie lub nieudzielenie rekomendacji dla projektu ustawy ca?kowicie zakazuj?cej aborcji w Polsce (projekt "Stop aborcji" Ordo Iuris). W Sejmie by?y trzy osoby z Protestu kobiet, pocz?tkowo dwie z nich - mimo posiadania przepustki nie zosta?y wpuszczone do sali posiedze?, pó?niej wszystkie przepustki zosta?y cofni?te. Ostatecznie wszyscy przedstawiciele NGO's, ruchów i inicjatyw spo?ecznych, które by?y obecne w Sejmie zosta?y wpuszczone. Komisja nie udzieli?a rekomendacji do dalszych prac nad projektem ustawy. Projekt zosta? skierowany do g?osowania podczas posiedzenia plenarnego nast?pnego dnia.

Wsparcie medialne Protestu kobiet. Protest kobiet na ?ywo relacjonowa? wydarzenia w Sejmie.

Dowiedz si? wi?cej: http://protestkobiet.pl/aktualnosci/295-projekt-stop-aborcji-bez-rekomendacji-komisji-sprawiedliwosci-i-praw-czlowieka-czy-zwykle-kobiety-wygraja

foto: Anna Dryja?ska

 Donald Stephenson Womens Jersey