Spotkanie koncepcyjno-organizacyjne

Po og?oszeniu tre?ci projektu ustawy Ordo Iuris (Komitet "Stop aborcji") ca?kowicie zakazuj?cego aborcji w Polsce 1 kwietnia 2016 r. równolegle powsta?y grupa facebookowa Dziewuchy Dziewuchom oraz inicjatywa spo?eczna Marsz kobiet - Strajk Kobiet (zmieni?a ona pó?niej swoj? nazw? na Protest kobiet). Polskie kobiety oburzone zapisami proponowanej ustawy, m.in. zak?adaj?cej karanie wi?zieniem za usuni?cie ci??y, zmuszanie kobiet do heroizmu przy rodzeniu dzieci b?d?cych efektem gwa?tu czy dzieci z powa?nymi wadami letalnymi, które uniemo?liwiaj? prze?ycie poza organizmem matki, chcia?y si? zjednoczy? we wspólnym dzia?aniu i wspólnym prote?cie. Z inicjatywy Ewy Borgu?skiej, do której do??czy?a Marta Habior, powsta? pomys? zorganizowania pierwszego spotkania protestuj?cych kobiet. Spotkanie zosta?o zorganizowane wraz zaproszonymi przez nie osobami.

Poniewa? równolegle na grupie Dziewuchy Dziewuchom Warszawa równie? pada?y pro?by o organizacj? takiego spotkania po??czono si?y, a "Spotkanie koncepcyjno-organizacyjne" sta?o si? niniejszym spotkaniem grupy Marsz kobiet - Strajk kobiet stworzonym dla grupy Dziewuchy Dziewuchom Warszawa.

W gronie osób przemawiaj?cych na spotkaniu, które odby?o si? 5 kwietnia 2016 r. w Fundacji Batorego w Warszawie, by?a przedstawicielka tzw. Matecznika g?ównej grupy Dziewuchy Dziewuchom (która w ci?gu tygodnia zgromadzi?a na Facebooku 100 000 osób) - Katarzyna von Alexandrowitsch oraz osoby z tzw. sztabu organizacyjnego Marszu/Strajku. Grupa Marsz kobiet - Strajk kobiet przedstawi?a projekt marszu protestacyjnego opracowanego na podstawie najcz??ciej pojawiaj?cych si? g?osów padaj?cych na grupach Dziewuchy Dziewuchom (pó?niejszy Marsz godno?ci - Protest kobiet, który odby? si? 18 czerwca 2016 r.), rozwa?ano tak?e koncepcj? organizacji strajku kobiet, jednak pomys? ten wyda? si? zbyt wczesny do realizacji z powodu zbyt niskiego poziomu spo?ecznej ?wiadomo?ci zagro?enia praw kobiet. Przeprowadzono tak?e szerok? dyskusj? na temat potrzeb, dzia?a? i problemów, na jakie nale?y zwróci? uwag? podczas walki o prawa kobiet. Rozwa?ano mo?liwo?ci dzia?a? Dziewuch w masowej skali, zg?aszano postulaty dzia?a? integruj?cych, edukacyjnych, itp.

Nale?y tutaj zaznaczy?, ?e tzw. sztab organizacyjny sk?ada? si? z kobiet, które nigdy wcze?niej nie pracowa?y dla ?adnych organizacji zajmuj?cych si? prawami kobiet czy prawami cz?owieka i by?a to inicjatywa absolutnie oddolna (równiez niezwi?zana z ?adnymi partiami politycznymi).

Ostatecznie Marsz godno?ci - Protest kobiet by? zorganizowany przez sztab organizacyjny Marszu godno?ci (bez organizacyjnego wsparcia grupy Dziewuchy Dziewuchom, która obj??a wydarzenie jedynie swoim patronatem).

Zanim odby? si? Marsz godno?ci - Protest kobiet grupa Marsz kobiet - Strajk kobiet podzieli?a si? na dwie cz??ci - grup? sztabu organizacyjnego Marszu godno?ci (14 osób, pó?niej 13, obecnie 5) oraz grup? edukacja (12 osób, pó?niej 14, a obecnie 13). Od tamtej pory grupa edukacja w ca?o?ci stanowi zespó? Protestu kobiet. We wrze?niu 2016 r. Marsz godno?ci - Protest kobiet zmieni? swoj? nazw? na Marsz godno?ci, a Protest kobiet nie ma obecnie [tekst pisany 31.10.2016 r. - przyp. red.] ?adnych formalnych zwi?zków z 5-osobowym zespo?em Marszu godno?ci.

JA WI, Protest kobiet 31.10.2016

 Paul Krause Jersey