Wystąpienie - Debata uliczna "Prawem czy wieszakiem"

Ewa Borgu?ska, jako przedstawiciel Protestu kobiet, bra?a udzia? w debacie ulicznej "Prawem czy wieszakiem. Wolno?? i godno?? Polek 2016", zorganizowanej przez Koalicj? Organizacji Demokratycznych (KODE) - obecnie organizacja ta nosi nazw? Obywatele Solidarnie w Akcji (OSA) - oraz Komitet Inicjatywy Ustawodawczej "Ratujmy Kobiety". Debata uliczna odby?a si? 17 lipca 2016 r. pod Pa?acem Prezydenckim w Warszawie.

W?ród zaproszonych do debaty ulicznej go?ci by?y dzia?acze i przedstawiciele organizacji zajmuj?cych si? prawami kobiet, m.in. Ewa D?browska-Szulc, Katarzyna K?dziela (Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej), Krystyna Kacpura (Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny), Kazimiera Szczuka, Ryszard Kalisz, Nina Sankari (Fundacja im. Kazimierza ?yszczy?skiego), Tomasz Pi?tek. W?ród moderatorów debaty byli Agata Czarnacka (tak?e jako prelegent), Wojciech Kinasiewicz i Ja? Kapela.

Ewa Borgu?ska wyst?pi?a jako jedyna osoba reprezentuj?ca nowe inicjatywy i ruchy spo?eczne w Polsce. Jako jedna z organizatorek Marszu godno?ci i równocze?nie jedna z osób tworz?cych Protest kobiet zwraca?a uwag? na ?amanie praw cz?owieka w kontek?cie projektu ustawy ca?kowicie zakazuj?cej aborcji. Niehumanitarny projekt Ordo Iuris zak?ada? m.in. nieratowanie przez lekarzy zdrowia i ?ycia kobiet ci??arnych czy karanie za przerwanie ci??y wi?zieniem.

Debata uliczna by?a powi?zana ze zbiórk? podpisów pod projektem ustawy "Ratujmy kobiety", b?d?cym przeciwwag? wobec projektu zaostrzaj?cego polskie prawo. "Polki ju? teraz maj? problemy z wyegzekwowaniem prawa, które przyzwala na przerwanie ci??y ze wzgl?dów medycznych, edukacja seksualna w szko?ach praktycznie nie istnieje, a dost?p do nowoczesnej antykoncepcji bywa utrudniany. Drako?skie zaostrzenie przepisów sprawi, ?e ?aden paragraf nie b?dzie chroni? zdrowia a nawet ?ycia kobiety w ci??y, o jej ludzkiej godno?ci i podmiotowo?ci nie wspominaj?c. Dajmy g?os tym, które i którzy uwa?aj?, ?e ten koszmar nie ma prawa si? spe?ni?. Zbierzmy podpisy pod naszym liberalnym projektem ustawy o prawach kobiet i ?wiadomym rodzicielstwie. Ratujmy kobiety!" - pisali organizatorzy przed rozpocz?ciem debaty.

Druga debata uliczna w cyklu "Prawem czy wieszakiem" odby?a si? 23 lipca 2016 r. przy wej?ciu g?ównym do ?azienek Królewskich w Warszawie.

Dowiedz si? wi?cej: http://protestkobiet.pl/aktualnosci/230-protest-kobiet-na-debacie-ulicznej-prawem-czy-wieszakiem-wolnosc-i-godnosc-polek-2016

 David Pastrnak Womens Jersey