Stanowisko edukacyjne - Żarty się skończyły

Stanowisko edukacyjno-informacyjne podczas demonstracji "?arty si? sko?czy?y", która odby?a si? 1 pa?dziernika 2016 r. pod gmachem Sejmu RP w Warszawie. Demonstracja "?arty si? sko?czy?y" zosta?a zorganizowana przez Inicjatyw? Polsk? we wspó?pracy z innymi organizacjami w zwi?zku z decyzj? Sejmu RP o odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i ?wiadomym rodzicielstwie przygotowanego przez Komitet Ratujmy Kobiety.

Manifestacja odby?a si? 1 pa?dziernika o godz. 13.00 pod gmachem Sejmu RP. Has?em protestu by?o „Moje cia?o, moja sprawa”. Protest kobiet zorganizowa? pod gmachem Sejmu RP swoje stanowisko edukacyjne. Ogromna frekwencja prze?o?y?a si? nie tylko na rozpropagowanie materia?ów Centrum Praw Kobiet i Protestu Kobiet, który przygotowa? kilka ulotek edukacyjnych ale tak?e na wynik zbiórki pieni?dzy na rzecz CPK. Protest kobiet promowa? tak?e swoj? akcj? ponad podzia?ami "Czarne ?zy. W obronie praw kobiet" - stworzony zosta? punkt malowania ?ez i edukacji. Tradycyjnie powsta?o tak?e stanowisko zdj?ciowe oraz miejsca do rozmów z przedstawicielami ró?nych organizacji pozarz?dowych i ruchów spo?ecznych.

Zorganizowany przez Protest kobiet punkt Czarnych ?ez.
 Andreas Athanasiou Jersey