Stanowisko edukacyjne - Ani kroku dalej. Demonstracja Ratujmy Kobiety

Stanowisko edukacyjno-informacyjne zorganizowane 18 wrze?nia 2016 r. podczas "Ani kroku dalej. Demonstracja Ratujmy Kobiety" pod gmachem Sejmu RP w Warszawie. Koalicja ponad 30 organizacji kobiecych, organizacji pozarz?dowych, inicjatyw spo?ecznych, partii i ruchów obywatelskich zorganizowa?a ogólnopolski protest przeciwko projektowi wprowadzenia ca?kowitego zakazu aborcji w Polsce. „Ani kroku dalej! Demonstracja Ratujmy Kobiety” to jeden z nielicznych przypadków tak szerokiej wspó?pracy ró?nych ?rodowisk.

Wspólna demonstracja wpisuje si? w fal? g?o?nych manifestacji, jakie przela?y si? po Polsce po 1 kwietnia 2016 r., kiedy to zosta?a og?oszona propozycja komitetu inicjatywy ustawodawczej „Stop aborcji”. Tym razem zwi?zana jest ze zbli?aj?cym si? ustawowym trzymiesi?cznym terminem na przeprowadzenie w Sejmie pierwszego czytania tego projektu. – Politycy maj? zamiar g?osowa? zgodnie ze swoim sumieniem. Znowu „w?asne sumienie”. Zapominaj?, ?e ich w?asne sumienie w pracy parlamentarzysty, reprezentanta obywateli liczy si? najmniej. Bardzo niewielu z nich otrzyma?o od nas mandat i pobiera uposa?enia na które si? sk?adamy, ze wzgl?du na ich sumienie. ?aden i ?adna z nich nie deklarowali d??enia do ?amania praw cz?owieka przez polski parlament. Nikt z nich nie twierdzi? otwarcie, ?e b?dzie d??y? do uprzedmiotowienia po?owy z nas, obywateli. G?osowa?am na nich, bo oczywistym dla mnie by?a dba?o?? o moje przyrodzone, konstytucyjne prawa. Tego od nich wymagam i b?d? wymaga? – mówi Ewa Borgu?ska, z nieformalnej inicjatywy spo?ecznej Protest kobiet i jedna ze wspó?organizatorek warszawskiego „Marszu godno?ci”.   

Podczas demonstracji Protest kobiet zorganizowa? stanowisko edukacyjne, na którym organizacje pozarz?dowe i ruchy spo?eczne wystawia?y swoje materia?y informacyjne i edukacyjne. Stanowisko by?o zorganizowane w barwach narodowych, aby odk?amywa? fakt, ?e jedynie ?rodowiska narodowe maj? prawo pos?ugiwa? si? flagami polski podczas swoich manifestacji. To by? pierwszy przypadek u?ycia flag Polski podczas demonstracji w obronie praw kobiet.

Protest kobiet zbiera? tak?e opinie od go?ci stanowiska, prowadzi? "Analogowego Facebooka" i zorganizowa? specjalne miejsce do wykonywania zdj?? oraz rozmów. W?ród organizacji, które rozdawa?y swoje wydawnictwa i ulotki, najwi?ksz? popularno?ci? cieszy?y si? materia?y Centrum Praw Kobiet.

 Josh Gorges Authentic Jersey