Piknik organizacji pozarządowych - Marsz godności - Protest kobiet

"Piknik organizacji pozarz?dowych" zorganizowany zosta? przez Protest kobiet bezpo?rednio po "Marszu godno?ci - Prote?cie kobiet" 18 czerwca 2016 r. w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Pomi?dzy rze?bami cnót i muz rozstawione zosta?y stanowiska organizacji pozarz?dowych, zajmuj?cych si? prawami kobiet, w tym m.in. Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny czy Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton.

Stanowisko Protestu kobiet po??czone by?o ze stanowiskiem Amnesty International, zbierano na nim opinie od kobiet i m??czyzn dotycz?ce najwa?niejszych spraw i praw kobiet, na jakie nale?y zwróci? uwag? w Polsce. Mo?na by?o tutaj tak?e zrobi? sobie pami?tkowe zdj?cie z koronkow? flag? najwa?niejszego programu edukacyjnego Protestu kobiet, czyli "Koronkowej rewolucji".

Podczas Pikniku obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Poprawy Spraw Alimentacyjnych Dla Naszych Dzieci, Fundacji im. Kazimierza ?yszczy?skiego, Fundacji im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Centrum Praw Kobiet oraz przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Ratujmy Kobiety", którzy zbierali podpisy pod projektem swojej ustawy.

Piknik organizacji pozarz?dowych trwa? ok. trzech godzin i by? wydarzeniem organizowanym przez zespó? Protestu kobiet. Formalnie osob? zg?aszaj?c? zgromadzenie by?a Ewa Borgu?ska z Protestu kobiet.

foto: Robert ?e?aniec

 Troy Aikman Jersey