Kampanie edukacyjne - Ogólnopolski Strajk Kobiet

Protest kobiet wspó?organizuje  "Ogólnopolski Strajk kobiet" (funkcjonuj?cy tak?e pod nazw? "Czarny poniedzia?ek") - 3 pa?dziernika 2016 r. od rana do godz. 21. Ze wzgl?du na ca?kowicie oddolny charakter tego wydarzenia, Protest kobiet organizowa? w ramach "Czarnego poniedzia?ku" zarówno w?asne akcje, jak i w??cza? si? w akcje tworzone przez innych organizatorów.

W ramach wsparcia kobiet uczestnicz?cych 3 pa?dziernika w "Czarnym poniedzia?ku" Protest kobiet prowadzi? w?asne dzia?ania w Warszawie, ?odzi, Poznaniu i Zielonej Górze. We wszystkich tych miastach promowana by?a m.in. akcja "Czarne ?zy. W obronie praw kobiet", która jest akcj? wspieraj?c? wszystkie protesty, buduj?c? poczucie wspólnoty poprzez znak i has?o niezwi?zane z ?adn? parti? polityczn?.

W Warszawie przed "Czarnym poniedzia?kiem" Protest kobiet pomaga? w rozdawaniu ulotek informuj?cych o "Ogólnopolskim Strajku Kobiet" oraz rozdawa? w?asne ulotki edukacyjne na tzw. patelni, czyli przy stacji Metro Centrum. Natomiast samego 3 pa?dziernika zorganizowa? w?asn? kampani? edukacyjn? i informacyjn? na rondzie Wiatraczna, mia?a ona wymiar mi?dzynarodowy, bo uczestniczy?y w niej m.in. kobiety z obcymi obywatelstwami. Protest kobiet wzi?? tak?e udzia? w porannej akcji na skrzy?owaniu ul. Marsza?kowskiej i ?wi?tokrzyskiej, a pó?niej w "?cianie Furii" pod siedzib? Prawa i Sprawiedliwo?ci oraz w pikiecie pod siedzib? Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nast?pnie Protest kobiet bra? udzia? w Strajku w siedzibie Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, gdzie kontynuowa? swoj? zbiórk? listów od polskich kobiet skierowanych do Parlamentu Europejskiego. Blisko 100 listów (zebranych 1.10 i 3.10) zosta?o przekazanych 5 pa?dziernika na r?ce deputowanej Terry Rientke przed debat? na temat sytuacji kobiet w Polsce, jaka odby?a si? tego dnia w Strasburgu.

3 pa?dziernika Protest kobiet by? tak?e obecny podczas najwi?kszej manifestacji w Warszawie, czyli na pl. Zamkowym, gdzie w ulewnym deszczu zgromadzi?o si? 30 tys. uczestników (dane m.st. Warszawa).

Przed 3.10. nasza inicjatywa spo?eczna odpowiada?a tak?e na liczne pytania organizacyjne, które do nas sp?ywa?y w zwi?zku o organizacj? czy przebiegiem "Czarnego poniedzia?ku" w ca?ej Polsce.

 Todd Gurley Womens Jersey