Czarne łzy. W obronie praw kobiet

Czarne łzy. W obronie praw kobiet

"Czarne ?zy. W obronie praw kobiet" - organizowana przez Protest kobiet akcja d?ugofalowa wspomagaj?ca protesty czy demonstracje dotycz?ce praw kobiet i praw cz?owieka. Akcja buduje poczucie wspólnoty pomi?dzy protestuj?cymi, ma zach?ca? do rozmów na ten temat i by? swoist? codzienn? manifestacj?.

Akcja Czarne ?zy nawi?zuje do symboliki tatua?u wi?ziennego, gdzie ?za na policzku (zazwyczaj dwie lub trzy) oznacza cz?owieka t?skni?cego za wolno?ci?, ubolewaj?cego nad kar? pozbawienia wolno?ci.

W zwi?zku ze skierowaniem przez Sejm do dalszych prac projektu ustawy Stop aborcji, zapowiadaj?cego ca?kowity zakaz aborcji oraz dochodzenia policyjne w przypadku poronie? i karanie kobiet wi?zieniem za przerwanie ci??y (nawet je?li b?dzie ona wynikiem gwa?tu czy kazirodztwa), wszystkie kobiety, które zajd? w ci??? w najbli?szych latach, musz? przygotowa? si? na ewentualny pobyt w wi?zieniu. Wi?zienie b?dzie grozi? tak?e lekarzom, którzy zdecyduj? si? ratowa? zdrowie – a mo?e tak?e i ?ycie – kobiet.

Czarne ?zy to przygotowanie do czasów, w których zaczn? umiera? ci??arne. B?d? umiera?y zarówno w szpitalach, gdzie lekarze ze strachu przed wi?zieniem nie udziel? im pomocy, oraz w domach w skutek powik?a? po zabiegach w podziemiu aborcyjnym.

Ca?kowity zakaz aborcji to ?amanie praw cz?owieka. To zezwolenie na torturowanie kobiet. Poka? innym, ?e jeste? przeciw. W??cz si? w akcj? zainicjowan? przez Protest kobiet.

?a?oba narodowa przed nami. No? czarne ?zy.

Aktualne wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/887368238062472/

Archiwalne wydarzenie (testowe): https://www.facebook.com/events/1235969706455723/


Akcja spo?eczna Czarne ?zy. W obronie praw kobiet zainicjowana zosta?a przez Protest kobiet 23 wrze?nia 2016 r. B?dzie kontynuowana do skutku.

 Eric Dickerson Authentic Jersey