Marsz godności - Protest kobiet. Prawa człowieka prawami kobiet

 Protest kobiet patronuje  Protest kobiet by? patronem wydarzenia [cztery osoby ze sztabu organizacyjnego Marszu godno?ci dzia?aj? w ramach inicjatywy spo?ecznej Protest kobiet - przyp. red.]. 18 czerwca 2016 r. ulicami Warszawy przeszed? Marsz godno?ci - Protest kobiet. Marsz rozpocz?? si? symbolicznie za pi?? dwunasta na pl. Zbawiciela, a zako?czy? ok. godz. 14 przy Ogrodzie Saskim. Manifestuj?cy szli wi?c najwa?niejsz? arteri? Warszawy, czyli ul. Marsza?kowsk?. Frekwencja Marszu godno?ci szacowana jest na 7 tys. osób. Marsz rozpocz?? si? od minuty ciszy, która by?a uczczeniem pami?ci Joe Cox, brytyjskiej parlamentarzystki dzia?aj?cej m.in. na rzecz praw kobiet, która zosta?a zamordowana kilka dni przed warszawsk? manifestacj?.

Has?em wydarzenia by?o "Prawa cz?owieka prawami kobiet", a organizatorki zwraca?y nim uwag? nie tylko na kwesti? aborcji, ale tak?e na przemoc domow?, s?abe egzekwowanie alimentów czy niskie wyroki dla sprawców gwa?tów. "Jeste?my tu, aby broni? praw kobiet! -  rozpoczynaj?c marsz mówi?a Irina Ovcinicov, jedna z organizatorek. - Jeste?my tu, bo przychodzi chwila, ?e trzeba stan?? na ulicy i powiedzie? "do??!". Do?? ignorowania naszych najbardziej podstawowych praw, do?? przemocy wobec kobiet, do?? ignorowania naszego prawa do ochrony zdrowia i ?ycia! Chcemy, by wreszcie gwa?ciciele trafiali do wi?zie?, chcemy, ?eby?my nie by?y obwiniane - to my jeste?my ofiarami. Chcemy, ?eby kobiety samotnie wychowuj?ce dzieci nie musia?y walczy? o alimenty. Chcemy mie? dost?p do najnowszych zdobyczy medycyny - in vitro jest dla nas. A przede wszystkim ??damy zaprzestania wszelkich prób zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.

Marsz godno?ci - Protest kobiet mia? swoje w?asne symbole - g?ównym by?y ró?e, wiele manifestuj?cych malowa?o tak?e na d?oniach symbol Wenus (znak ?e?skiej p?ci). Wydarzenie zorganizowa? sztab organizacyjny sk?adaj?cy si? z kilkunastu zwyk?ych kobiet, z których wi?kszo?? nie zna?a si? wcze?niej, ?adna z nich wcze?niej nie dzia?a?a dla ?adnej organizacji zajmuj?cej si? prawami kobiet czy prawami cz?owieka.

Przygotowanie marszu rozpocz??o si? po spotkaniu organizacyjnym nieformalnej grupy Marsz kobiet - Strajk kobiet (pó?niej zmieni?a ona nazw? na Protest kobiet) zorganizowanym wspólnie z ruchem Dziewuchy Dziewuchom 4 kwietnia 2016 r. w Warszawie. Organizatorem marszu pozosta?o jednak tylko 14 kobiet nale??cych do sztabu organizacyjnego. Formalnie marsz zg?oszony zosta? jako zgromadzenie publiczne przez Ew? Borgu?sk? z Protestu kobiet.

Czerwcowy Marsz godno?ci - Protest kobiet by? jednym z pierwszych wi?kszych protestów spo?ecznych po og?oszeniu projektu ustawy ca?kowicie zakazuj?cej aborcji w Polsce (projektu "Stop aborcji" Ordo Iuris). Jego frekwencja znacz?co przekroczy?a wcze?niejsze demonstracje organizacji feministycznych broni?cych praw kobiet.

© JAWI, Protest kobiet
zdj?cie: Protest kobiet


Wiadomo?ci archiwalne:

Protest kobiet patronuje  "Marsz godno?ci - Protest kobiet" 18 czerwca 2016 r., godz. 11.55. Trasa marszu: pl. Zbawiciela - Ogród Saski w Warszawie.

„Marsz godno?ci - Protest kobiet. Prawa cz?owieka prawami kobiet” pod patronatem i we wspó?pracy z Protestem kobiet odb?dzie si? 18 czerwca 2016 r. w Warszawie i ma zwróci? opini? publiczn? na sprawy kobiet w Polsce – nie tylko na prawa reprodukcyjne (w zwi?zku z projektem zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej) ale tak?e na inne podstawowe prawa obywatelskie kobiet, które wci?? w naszym kraju s? ?amane.

Wobec kobiet stosowana jest przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna. Skala problemu jest przera?aj?ca – przemocy do?wiadcza ka?dego roku 800 tys. kobiet (ale s? tak?e badania, które szacuj? t? liczb? nawet do miliona), kobiety s? gorzej traktowane, dotyka je nierówno?? p?ac, a ich szanse na udzia? w ?yciu politycznym, spo?ecznym czy zawodowym s? mniejsze ni? m??czyzn. Kobiety s? dyskryminowane, a ca?kowity zakaz aborcji zabierze im nawet zapewnione w Konstytucji RP prawo do ratowania zdrowia i ?ycia. Nie zgadzamy si? na traktowanie ponad po?owy spo?ecze?stwa jak ludzi gorszej kategorii, nie zgadzamy si? na spo?eczne i polityczne przyzwolenie na cierpienie i upokarzanie kobiet.

Marsz godno?ci - Protest kobiet, 18 czerwca 2016 r., za pi?? dwunasta, start z pl. Zbawiciela (Warszawa).

B?dziemy i?? w marszu w obronie praw kobiet, prawa do samostanowienia, prawa do wolno?ci, do opieki zdrowotnej, do sprawiedliwego s?du - tak naprawd? wszystkich praw, które gwarantuje nam Konstytucja.

Chcemy:

DOST?PU do najnowszych zdobyczy medycyny,
PRAWA do ochrony zdrowia i ?ycia,
SPRAWIEDLIWYCH kar dla gwa?cicieli,
SKUTECZNEGO EGZEKWOWANIA alimentów,
KARANIA sprawców przemocy, fizycznej, psychicznej i ekonomicznej,
EDUKACJI seksualnej dla siebie i naszych dzieci,
PRAWA do prywatno?ci i samostanowienia,
PRZYWRÓCENIA PE?NI PRAW reprodukcyjnych.

??damy RÓWNO?CI i poszanowania GODNO?CI kobiet!

Marsz godno?ci wspieraj?:

Protest kobiet, Centrum Praw Kobiet, Ratujmy Kobiety, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Kongres Kobiet, Dziewuchy Dziewuchom, Stop Gwa?tom, Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacja Feminoteka, Fundacja Równo??.Info, Fundacja Polska Jest Kobiet?, Komitet Obrony Demokracji, Akcja Demokracja, Dla Naszych Dzieci, Równo?? i Nowoczesno??, Democracy is OK, Amnesty International, Fundacja Rodzi? Po Ludzku, Obserwatorium Równo?ci P?ci Instytutu Spraw Publicznych.

 

 New York Giants Jersey