Zasady korzystania z ulotek Protestu kobiet

1. Protest kobiet udost?pnia swoje ulotki do samodzielnego druku lub publikacji cyfrowych.
2. Ulotek nie wolno modyfikowa? - nie wolno rozdziela? stron ulotek (stanowi? one integraln? ca?o??), usuwa? lub dopisywa? tekstu, dodawa? jakichkolwiek znaków graficznych, nakleja? lub w inny sposób zas?ania? tre?? lub grafiki ulotek po ich wydrukowaniu.
3. Protest kobiet zezwala na samodzieln? dystrybucj? ulotek, jednak osoby je rozdaj?ce maj? obowi?zek zadba? o to, by nie za?mieca? nimi przestrzeni publicznej, a w przypadku ich rozk?adania ka?dorazowo musz? uzyska? zgod? w?a?ciciela lokalu lub terenu.

4. Zabrania si? rozklejania ulotek w przestrzeni publicznej w miejscach do tego nie przeznaczonych - tj. na p?otach, ?cianach budynków, ?awkach, w ?rodkach komunikacji miejskiej, na drzewach, itp.
5. Ulotki mog? by? rozklejane na s?upach og?oszeniowych lub w citylightach - jedynie po uzyskaniu odpowiedniej zgody lub op?aceniu przestrzeni ekspozycyjnej.
6. Zezwala si? na dystrybucj? ulotek w wersji elektronicznej poprzez strony internetowe czy profile na Facebooku - przy zachowaniu zasad braku modyfikacji plików oraz trzymaniu si? zasad netetykiety i prawa prasowego.
7. Zabronione jest rozsy?anie elektronicznych wersji ulotek korespondencj? masow? bez odpowiedniego zezwolenia lub op?acenia us?ugi legalnego mailingu. Ulotki edukacyjne nie s?u?? do spamowania.
8. Protest kobiet nie pokrywa kosztów samodzielnego drukowania, samodzielnego zamówienia produkcji ulotek w drukarni ani poniesionych kosztów ich dostawy czy dystrybucji, tak?e dystrybucji cyfrowej.
9. Osoby rozpowszechniaj?ce ulotki lub je dystrybuuj?ce powinny dzia?a? w obronie praw kobiet i dochowa? wszelkiej staranno?ci przy prowadzeniu edukacji w oparciu o nauk? i prawa cz?owieka, a nie w oparciu o ?wiatopogl?d.
10. Zaleca si?, aby ulotki drukowa? w podanych formatach, gramaturach papieru i opcjach kolorystycznych.

?yczymy udanych i skutecznych dzia?a? edukacyjnych.
Protest kobiet

 Luca Sbisa Jersey