Rozliczenia

Wst?pne rozliczenie finansowe. 1 kwietnia 2016 r. - 1 kwietnia 2017 r.

Dane na dzie? 06.04.2017 roku

PRZYCHODY

Protest kobiet ??cznie zebra? dotychczas 6403,24 z?, na co sk?ada si? 4831 z? zebranych na portalu Zrzutka.pl oraz 1717,17 z? zebranych podczas zbiórek publicznych, pomniejszone o 3% prowizji portalu Zrzutka.pl, czyli o 144,93 z?.

WYDATKI

Dotychczasowe wydatki Protestu kobiet wynios?y 8896,01 z?, a sk?adaj? si? na nie:

3217,00 z? - druk ulotek
2902,70 z? - nadruki, wydruki, produkcja znaczków
1850,00 z? - flagi z drzewcami, megafon, statyw do flag
 563,66 z? - materia?y, w tym kamizelki organizatorek i stra?y zgromadze? oraz skarbonki, markery, ta?my klej?ce, baterie
 361,95 z? - wysy?ka ulotek


Ulotki wys?a?y?my do: Szczecina, W?gorzewa, ?winouj?cia, Konina, Kostrzyna nad Odr?, Bia?ej Podlaskiej, Mi?ska Mazowieckiego, Jawora, Poznania, Elbl?ga.

Szykujemy kolejne akcje, których koszty nie s? jeszcze uj?te w tym zestawieniu. Najbli?sza - 8 kwietnia 2017 r. - szesnaste pytanie do rz?du - pod KPRM. Szykujemy si? te? do wysy?ki znaczków, które zamówili?cie Pa?stwo wp?acaj?c datki na nasz? zbiórk? na portalu Zrzutka.pl, za co ogromnie dzi?kujemy. Nie liczymy drobiazgów, które ka?da z nas przynosi po prostu z domu, nie ujmujemy kosztów paliwa. Jak wida? z podliczenia, nie czekamy z robieniem czegokolwiek, a? b?dziemy mie? na to pieni?dze. Inwestujemy i liczymy, ?e kiedy? wyjdziemy chocia? na zero.

Wp?at na dzia?alno?? Protestu kobiet mo?na dokonywa? na portalu Zrzutka.pl pod adresem: www.zrzutka.pl/protestkobiet

Protest kobiet, publikacja: 07.04.2017

 Andrew Luck Jersey