Zbiórka publiczna

Zbiórka publiczna ProteAstu kobiet, fot. M. Streblicka
Zbiórka publiczna ProteAstu kobiet, fot. M. Streblicka

Protest kobiet od 30 pa?dziernika 2016 r. zbiera fundusze poprzez zbiórk? publiczn? "Podnoszenie ?wiadomo?ci obywateli poprzez uliczne i innego rodzaju akcje edukacyjne". Zbiórka jest zarejestrowana pod nr 2016/3773/KS, a organizatorem zbiórki jest komitet spo?eczny Protest kobiet.

Zbiórka do puszek i skarbon jest prowadzona w trybie ci?g?ym podczas wydarze? Protestu kobiet a tak?e za zgod? organizatorów innych wydarze? oraz w?a?cicieli lub kierownictwa obiektów publicznych, spo?ecznych lub prywatnych.

Szczegó?owy cel zbiórki to:

Dzia?alno?? bie??ca inicjatywy spo?ecznej Protest kobiet - koszty druku ulotek i wydawnictw, w tym koszty sk?adu i ?amania do druku, plakatów, banerów, tablic, potykaczy, transparentów i flag, itp. Materia?y w celu wykonania transparentów, tablic i innych, koszty transportu, w tym paliwa, koszty najmu i zakupu sprz?tu na stanowiska informacyjne czy konferencyjne (w tym meble, sprz?t nag?a?niaj?cy i o?wietlaj?cy, megafony, rzutniki, agregat, materia?y biurowe i socjalne), wynajem sal, namiotów, itp. Koszty prawne, koszty obs?ugi ksi?gowej, koszty ekspertyz merytorycznych, koszty podró?y i hoteli w kraju i za granic? cz?onków inicjatywy i zaproszonych go?ci oraz innego rodzaju koszty zwi?zane z niniejsz? inicjatyw? spo?eczn?.

 Tim Horton Authentic Jersey