Finansowanie społecznościowe

W pa?dzierniku 2016 r. Protest kobiet rozpocz?? internetow? zbiórk? pieni?dzy na swoj? dzia?alno??. Wsparcie poprzez mikrofinansowanie spo?eczno?ciowe ma pomóc w tworzeniu materia?ów edukacyjnych i promocyjnych potrzebnych do akcji ulicznych. Liczy si? ka?da wp?ata. Wszystkie zgromadzone fundusze zostan? wykorzystane na dzia?alno?? na rzecz praw kobiet i praw cz?owieka w Polsce. Wp?at mo?na dokonywa? pod adresem: http://www.zrzutka.pl/protestkobiet

Og?oszenie o zrzutce:

Od 1 kwietnia 2016 r. dzia?amy wy??cznie za w?asne pieni?dze. Uszczuplamy nasze bud?ety domowe, ale jest to konieczno?? wy?szej wagi. Od sierpnia wydatki Protestu kobiet sta?y si? poka?niejsze, bo drukujemy ulotki, plakaty, flagi. To, co mo?na, robimy w?asnymi si?ami. Ale z braku czasu po prostu nie wszystko si? da. Rzeczywisto?? p?dzi w tempie szybszym, ni? napisanie cho?by jednego tekstu, który na dodatek po godzinie okazuje si? niemal nieaktualny.

Wesprzyj finansowo dzia?alno?? inicjatywy spo?ecznej Protest kobiet.

Jeste?my zwyk?ymi kobietami, które nigdy wcze?niej nie dzia?a?y w organizacjach zajmuj?cymi si? prawami kobiet czy prawami cz?owieka. Nie jeste?my zwi?zane z ?adn? parti? polityczn?. Protest kobiet prowadzi przede wszystkim akcje edukacyjne i wspiera nimi wielu organizatorów manifestacji w obronie praw kobiet w Polsce. Inicjujemy zmian?.

Dlaczego zbieramy pieni?dze?

Tworzymy ulotki edukacyjne i informacyjne, prowadzimy w?asne akcje buduj?ce wspólnot? w?ród pa? (m.in. Koronkowa rewolucja, Czarne ?zy. W obronie praw kobiet, Listy od polskich kobiet). Chcemy kontynuowa? t? dzia?alno??. Chcia?yby?my sobie zwróci? chocia? 1/3 kosztów, np. za megafon, produkcj? znaczków czy druk 10 tys. ulotek. Ale tak naprawd? ju? pogodzi?y?my si? z t? inwestycj?, wi?c zbieramy na przysz?o??. Na kolejne ulotki, na mo?liwo?? wydrukowania nie dwóch a stu plakatów czy zap?acenie chocia? z 50 z? komu?, kto je rozlepi. Kupi? toner i papier do druku. Zamówi? baner jeden z drugim. Móc zap?aci? za podró? ludziom lub jednemu cz?owiekowi, który pojedzie zrobi? lub uczestniczy? w jakiej? akcji w innym mie?cie, miasteczku lub wsi. Móc kupi? pud?o na listy i opinie zbierane podczas demonstracji, bo poprzednie rozmok?o podczas ostatnich deszczów (ale listy do Parlamentu Europejskiego uda?o si? nam przekaza?). A mo?e nawet wykupi? w ogólnopolskich portalach jak?? reklam?. Bez tego za chwil? media przestan? si? nami - kobietami - interesowa?. A spraw, o jakich nale?y mówi?, i jakie nale?y zmieni? w naszym kraju, jest mnóstwo.

Chcia?yby?my te? wyprodukowa? nasze znaczki, których limitowana (z konieczno?ci) seria cieszy?a si? ogromnym zainteresowaniem. Chcemy nie szczypa? si? z przesy?kami kurierskimi czy kampaniami pocztowymi. Je?li mamy pomys? na gad?et, chcia?yby?my móc okre?li? bud?et, a nie pyta? ka?d? z nas czy si? dorzuci - to jest bardzo kr?puj?ce, zw?aszcza dla osób, które daj? siebie, swoje umiej?tno?ci i prace, a dorzuci? si? nie mog?.

Staramy si? informowa? o wielu inicjatywach i wydarzeniach lokalnych. To dla nas bardzo wa?ne, mimo ?e jeste?my w Warszawie, od lat dzia?amy w swoich bran?ach na rzecz decentralizacji ró?nych aspektów dzia?alno?ci spo?ecznych, biznesowych, kulturalnych czy naukowych w Polsce.

Dlaczego chcemy zebra? tak? kwot??

15 tysi?cy z? to du?o? Wed?ug naszych szacunków nie, bo nasza dzia?alno?? jest przewidziana d?ugofalowo. Nie zadowolimy si? rezygnacj? w?adz z wprowadzenia barbarzy?skiego prawa antyaborcyjnego. Spraw do naprawienia jest znacznie wi?cej (brak edukacji seksualnej, brak dost?pno?ci antykoncepcji, nie?ci?ganie alimentów, niekaranie gwa?cicieli, nieodpowiednia opieka medyczna, nierefundowanie in vitro, itd.).

Dlaczego zwracamy si? do Was o pomoc? Bo same nie dajemy ju? rady, a g??boko wierzymy, ?e to, co robimy ma sens. ?e mo?emy poprawi? najbli?szy ?wiat wokó? obywateli naszego pa?stwa. ?e mo?emy oddzia?ywa? na osoby decyduj?ce o dalszych losach Polaków. To nie jest go?os?owne. Widzimy wiele zmian, które zainicjowa?y?my, cho? nie pchamy si? na plakaty i mównice. To np. u?ywanie polskich flag podczas manifestacji kobiecych, flag z jakimi mamy prawo sta?, a które by?y do tej pory zarezerwowane g?ównie dla narodowców. To mówienie o prawach kobiet w kontek?cie praw cz?owieka - do tego tak?e si? przyczyni?y?my. To tak?e lansowanie symboli i hase? nie szokuj?cych, a uniwersalnych. Nie popieramy symboliki naznaczonej wizerunkami macic, cho? rozumiemy tak? potrzeb?, wykrzyczenia w najbardziej ostry sposób swojego sprzeciwu. Ale ka?dy ma wolny wybór retoryki. My wolimy szokowa? celnymi ciosami merytorycznymi, ni? szokiem wizualnym. Ponadto, okaza?o si?, ?e nasze stanowiska informacyjne podczas demonstracji pe?ni? bardzo wa?n? rol? - s? punktem, w którym ka?dy mo?e swobodnie wyrazi? swój pogl?d (Listy od polskich kobiet, listy od polskich m??czyzn), porozmawia? dziel?c si? swoimi my?lami z ca?kiem obcymi osobami, spotka? starych znajomych, z którymi od lat nie by?o kontaktu, wzi?? materia?y ró?nych organizacji i ruchów, zg?osi? swoj? ch?? wspó?pracy. Te spotkania s? inspiracj? do dalszych dzia?a?.

Co robimy oprócz uczestniczenia w akcjach ulicznych?

Prowadzimy stron? edukacyjno-informacyjn? www.protestkobiet.pl. Na Facebooku mamy swój profil www.facebook.com/protestkobiet. Prowadzimy te? d?ugofalow? akcj? Czarne ?zy www.facebook.com/events/887368238062472/. Promujemy akcje w obronie praw kobiet w ca?ym kraju. Informujemy media o najwa?niejszych wydarzeniach.

Protest kobiet powsta? 1 kwietnia 2016 roku. Od razu postawi?y?my na edukacj?, jednak udzia? i wspó?organizacja lub organizacja wydarze? jest dla nas równie wa?na. Kilka z nas by?o wspó?organizatorkami "Marszu godno?ci - Protestu kobiet. Prawa cz?owieka prawami kobiet", który przeszed? ulicami Warszawy 18 czerwca. Wspó?pracowa?y?my przy organizacji debaty ulicznej na temat praw kobiet "Prawem czy wieszakiem?" pod Pa?acem Prezydenckim. Uczestniczymy w wielu protestach ulicznych. Po Marszu godno?ci zorganizowa?y?my Piknik organizacji pozarz?dowych; w trakcie manifestacji 18 wrze?nia i 1 pa?dziernika zorganizowa?y?my stanowiska informacyjne dla organizacji i inicjatyw dzia?aj?cych na rzecz kobiet. Pomaga?y?my w zbiórce publicznej na rzecz dzia?alno?ci Centrum Praw Kobiet, organizacji, która od ponad 20 lat pomaga kobietom i dzieciom, ofiarom przemocy, a która po raz pierwszy nie dosta?a rz?dowej dotacji. Zebra?y?my blisko 100 listów od polskich kobiet, które przekaza?y?my do Parlamentu Europejskiego przed debat? o sytuacji kobiet w Polsce. Przeprowadzi?y?my w?asn? kampani? edukacyjn? i uczestniczy?y?my w wielu wydarzeniach podczas "czarnego poniedzia?ku" w kilku miastach.

Tak, wiemy, ?e ten opis jest d?ugi, ale chcia?y?my si? przedstawi? jak najpe?niej. A tak naprawd? uda?o si? w nim pokaza? nasze dzia?ania mo?e w 10 proc.

Trzeba dzia?a?!

Przy??czcie si? do Protestu kobiet. Wesprzyjcie nas. Nam nie zale?y na pierwszych ok?adkach stron gazet. My dzia?amy dla sprawy.

W imieniu Protestu kobiet
Ewa Borgu?ska

Piszcie do nas na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wp?aty na stronie: http://www.zrzutka.pl/protestkobiet

Dzi?kujemy za ka?d? wp?at?.

 Stacy McGee Authentic Jersey