Pieniądze osobiste

Megafon Protestu kobiet, fot. Katarzyna Pierzchała
Megafon Protestu kobiet, fot. Katarzyna Pierzchała

Od 1 kwietnia do pa?dziernika 2016 r. wszystkie dzia?ania Protestu kobiet (w tym np. druk ulotek edukacyjnych, produkcja znaczków, flag, organizacja stanowisk edukacyjnych, utrzymanie i produkcja strony internetowej, transport czy wysy?ka materia?ów) by?y finansowane z prywatnych pieni?dzy osób nale??cych do Protestu kobiet. Przypominamy, ?e nie jeste?my zwi?zane z ?adn? parti? polityczn?, dzia?amy na rzecz kobiet, ich praw obywatelskich i praw cz?owieka. Ide? prac Protestu kobiet oddaje najlepiej nasze has?o: "Po pierwsze edukacja".

 Terron Armstead Jersey