Wsparcie - Solidarne z Turczynkami

20 listopada 2016 r. Protest kobiet wspar? swoj? obecno?ci? spontaniczn? wieczorn? pikiet? "Solidarne z Turczynkami" pod ambasad? Turcji w Warszawie. Zespó? przeprowadzi? tak?e krótk? medialn? relacj? na ?ywo.

#TecavüzMe?rula?t?r?lamaz - ten hasztag zamieszczany by? na tysi?cach stron interentowych na ca?ym ?wiecie. To has?o wsparcia dla tureckich kobiet, i akt protestu wobec rz?dowej ustawy umo?liwiaj?cej zniesienie odpowiedzialno?ci z gwa?ciciela nieletniej. Fala ulicznych protestów w tej sprawie ogarn??a nie tylko Turcj?, ale tak?e wiele innych krajów. Demonstracje solidarno?ci dla tureckich kobiet odbywa?y si? tak?e w kilku miastach w Polsce.

22 listopada 2016 r. z parlamentu tureckiego wycofano projekt rz?dowej ustawy, która zak?ada?a, ?e gwa?ciciel dziecka mo?e unikn?? kary, je?li wejdzie w zwi?zek ma??e?ski ze swoj? ofiar?. Projekt zosta? skierowany do konsultacji spo?ecznych.

 Michael Lorenzen Jersey