Wsparcie medialne - Petycja #Uprzejmie donoszę

Wsparcie medialne Protestu kobiet. Przygotowanie materia?ów informacyjnych i ich rozpowszechnienie na temat petycji stworzonej 11 pa?dziernika 2016 r. przez Ann? Dryja?sk? w obronie organizatorek tzw. "czarnego protestu" w Warszawie. W petycji polskie kobiety i m??czy?ni solidarnie odpowiadaj? Prokuraturze okr?gowej w Gda?sku, która poszukuje organizatorów demonstracji w Warszawie w zwi?zku z doniesieniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno??”, ?e by?y organizatorkami tego protestu (pod petycj? podpisa?o si? ponad 7 tys. osób).

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno??” zwróci?a si? do Prokuratury okr?gowej w Gda?sku, a ta z kolei do Sto?ecznego Ratusza o udost?pnienie danych organizatorów "czarnego protestu" w Warszawie. Chodzi podobno o nieuprawnione wykorzystanie zastrze?onego znaku „Solidarno??”, a konkretnie o przerobienie s?ynnego plakatu „W samo po?udnie”, gdzie zamiast kowboja na tle napisu pojawi?a si? posta? kobiety w kapeluszu.

Plakat pt. "Niewidzialne kobiety Solidarno?ci" autorstwa chorwackiej artystki Sanji Ivekovic powsta? na zamówienie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 2009 roku i zosta? zakupiony ze ?rodków ministerstwa kultury (tj. ze ?rodków publicznych), natomiast NSZZ "Solidarno??" zastrzeg?a swój znak (ochrona cz??ciowa) w 2015 roku.

Za kobietami wstawi? si? tak?e autor logo "Solidarno?ci", mieszkaj?cy poza Polsk? grafik Jerzy Janiszewski.

Dowiedz si? wi?cej: http://protestkobiet.pl/aktualnosci/299-solidarnie-z-organizatorkami-tzw-czarnego-protestu-petycje-podpisuja-setki-kobiet

 Xavier Grimble Womens Jersey