Wsparcie - Ogólnopolski Strajk Kobiet

Zdjęcie specjalne z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Warszawie. Protest kobiet z wybitną doktor psychologii i terapeutą uzależnień panią Ewą Woydyłło-Osiatyńską.

Protest kobiet wspiera? medialnie i informacyjnie Ogólnopolski Strajk Kobiet, który odby? si? 3 pa?dziernika 2016 r. w ca?ej Polsce.

Protest kobiet organizowa? w kilku miastach w?asne wydarzenia "Czarnego poniedzia?ku" oraz uczestniczy? w demonstracjach tworzonych przez zwyk?e kobiety.

Ogólnopolski Strajk Kobiet by? najwi?kszym protestem w obronie praw reprodukcyjnych polskich kobiet. Ten masowy sprzeciw nie uda?by si? jednak, gdyby nie seria wcze?niejszych protestów i akcji, które nieprzerwanie trwa?y od 1 kwietnia 2016 r. Du?? rol? w tym procesie odegra?o powstanie grupy Dziewuchy Dziewuchom oraz innych oddolnych inicjatyw spo?ecznych, ale przede wszystkim kluczowe by?y pierwsze demonstracje, które pokaza?y, ?e w obronie praw kobiet nie protestuj? tylko organizacje feministyczne ale tak?e zwyk?e kobiety i wspieraj?cy je m??czy?ni. Od 1 kwietnia demonstracje dotycz?ce kobiet maj? o wiele wi?ksz? frekwencj?, zmieni?a si? tak?e ich formu?a. Pierwszy raz kobiety zorganizowa?y tak?e masowe akcje internetowe, takie jak "Trudny okres dla rz?du".

Wed?ug szacunku Protestu kobiet w demonstracjach ulicznych Ogólnopolskiego Strajku Kobiet (3.10.2016) uczestniczy?o ok. 200 tys. osób w ponad 100 miastach i miejscowo?ciach. Kolejnych tysi?ce kobiet ubra?o si? na czarno w imi? solidarno?ci z protestuj?cymi.

Demonstracje w obronie kobiet nazywane "czarnym protestem" odbi?y si? szerokim echem na ?wiecie, a sukces "Czarnego poniedzia?ku" wywo?a? fal? protestów w innych krajach, g?ównie Ameryki Po?udniowej. W obronie praw kobiet zacz?to protestowa? w Argentynie, Chile, Salwadorze, Meksyku, Boliwii, Urugwaju, Gwatemali czy Kostaryce. Protestowano te? m.in. w Korei czy w Rosji.

Czarny protest to tak?e seria pikiet i demonstracji wspieraj?cych walk? polskich kobiet o ich prawa. Takie demonstracje ody?y si? niemal we wszystkich krajach Europy, w tym na Islandii, gdzie w 1975 roku odby? si? wielki strajk kobiet, a tak?e w Rosji, Indiach, Australii czy USA. Wzruszaj?ce przes?ania wsparcia nap?ywa?y nawet z obszarów ogarni?tych wojn? (np. Syrii) czy z krajów trzeciego ?wiata (np. Kenii).

Wi?cej informacji o dzia?aniach Protestu kobiet podczas Czarnego poniedzia?ku: http://protestkobiet.pl/aktualnosci/nasze-wydarzenia/302-kampanie-edukacyjne-ogolnopolski-strajk-kobiet

Tekst: JA WI, Protest kobiet
Foto: Zdj?cie specjalne z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w Warszawie. Protest kobiet z wybitn? doktor psychologii i terapeut? uzale?nie? pani? Ew? Woydy??o-Osiaty?sk?.
?ród?o: ww.protestkobiet.pl

 Josey Jewell Authentic Jersey