Zbiórka - Zbiórka pieniędzy na działalność Centrum Praw Kobiet

Protest kobiet 1 pa?dziernika 2016 r. prowadzi? zbiórk? pieni?dzy na rzecz Centrum Praw Kobiet (zajmuj?cym si? udzielaniem pomocy kobietom bitym, gwa?conym i do?wiadczaj?cym wszelkiego rodzaju przemocy domowej), a które w 2016 r. nie otrzyma?o dotacji na swoj? dzia?alno??. Pieni?dze zbierane by?y na stanowisku edukacyjno-informacyjnym podczas demonstracji "?arty si? sko?czy?y" pod Sejmem. Zebrano blisko 5000 z?.

 Andre Reed Jersey