Wsparcie - Protest przeciw demolowaniu ładu konstytucyjnego

Wsparcie Protestu kobiet. Demonstracja "Protest przeciw demolowaniu ?adu konstytucyjnego", który odby?a si? 20 lipca 2016 r. pod gmachem Sejmu RP w Warszawie.

W ?rod?, 20 lipca 2016 r., nowa propozycja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym to pierwszy punkt posiedzenia Senatu RP. Odb?dzie si? nowa próba likwidacji jakiejkolwiek kontroli nad polskim ustawodawstwem i rz?dem. Tak, jak nie ma demokracji bez praw cz?owieka dla ponad po?owy spo?ecze?stwa, tak nie ma jej te? bez równowagi w trójpodziale w?adzy.

Trybuna? Konstytucyjny kilkukrotnie zawiód? kobiety i przyczyni? si? do obecnej, bardzo trudnej sytuacji. Jednak bez niezawis?ego Trybuna?u, bez niezawis?ych s?dów, b?dzie jeszcze gorzej. O edukacj? s?dziów musimy zadba?, ale na pewno nie mo?na odda? tego w r?ce polityków. Najwy?sza pora na solidaryzowanie si? wszystkich obywatelek i obywateli w walce o gwarancje naszych praw konstytucyjnych.

Koalicja Organizacji Demokratycznych - organizator pikiety - zebra?a w obronie kobiet, pod projektem obywatelskiej ustawy "Ratujmy kobiety", kilka tysi?cy podpisów. Kobiety podpisuj? i uczestnicz? w wielu akcjach na rzecz przywrócenia demokratycznych standardów w Polsce. B?d?my razem tak?e w ?rod? na ul. Wiejskiej w Warszawie.

 Brandon Graham Jersey