Wsparcie - Solidarnie z Irlandkami

Wsparcie Protestu kobiet. Protest kobiet by? obecny podczas pikiety "Solidarnie z Irlandkami", organizowanej przez Federacj? na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Pikieta odby?a si? 28 wrze?nia 2016 r. pod ambasad? Irlandii w Polsce (ul. Mysia 5, Warszawa). W tym samym czasie i miejscu trwa?a kontrpikieta zwolenników wprowadzenia ca?kowitego zakazu aborcji w Polsce.

Akcja pod ambasad? mia?a na celu pokazanie solidarno?ci w walce Irlandek o dost?p do legalnej i bezpiecznej aborcji. Jak podaje Federa w Irlandii zakaz aborcji zosta? umieszczony w konstytucji po referendum w 1983 roku. "Tak zwana „8. poprawka” konstytucji Irlandii zrównuje ?ycie nienarodzone z ?yciem kobiety. Ko?ció? Katolicki odegra? dominuj?c? rol? w lobbowaniu za t? legislacj? i nadal odgrywa kluczow? rol? we wspó?czesnej irlandzkiej polityce. Legislacja by?a od tego czasu zmieniana, po „Sprawie X” [X case] pozwalaj?c na aborcj?, gdy ?ycie kobiety jest bezpo?rednio zagro?one lub gdy ma sk?onno?ci samobójcze. Drako?skie prawo przewiduje, ?e je?li kobieta dokona aborcji poza tymi przypadkami, mo?e zosta? skazana na wyrok do 14 lat pozbawienia wolno?ci".

Polski protest wpisa? si? w kampani? „Odwo?a? 8. poprawk?”, która jest kampani? na rzecz wykre?lenia zakazu aborcji z konstytucji Irlandii. Podobne demonstracje odby?y si? tak?e w innych krajach z okazji  Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion (28.09)

 Guy Lafleur Jersey