Wsparcie - Polska przeciw rasizmowi i przemocy

Wsparcie Protestu kobiet. Obecno?? na demonstracji "Polska przeciw rasizmowi i przemocy", organizowanej przez Stowarzyszenie Chlebem i sol? w dniu 15 pa?dziernika pod Pa?acem Kultury i Nauki w Warszawie. Protest kobiet by? sygnatariuszem "Apelu na Dzie? solidarno?ci z uchod?cami 15 pa?dziernika 2016 r. - Polska przeciwko rasizmowi i przemocy", który poprzedza? demonstracj? i seri? wydarze? w ca?ej Polsce.

Apel podpisa?y 244 instytucje, organizacje i grupy nieformalne, w?ród nich znalaz?y si? m.in. Centrum Sztuki Wspó?czesnej - Zamek Ujazdowski, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Centrum ?ydowskie w O?wi?cimiu, miesi?cznik "Dialog", Dom Spotka? z Histori?, Europejskie Centrum Solidarno?ci w Gda?sku, Festiwal Konfrontacje Teatralne, Festiwal Malta, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, O?rodek Studiów Ameryka?skich UW, Instytut Teatralny, Kampania Przeciw Homofobii, Klub Inteligencji Katolickiej z Warszawy, Zach?ta - Narodowa Galeria Sztuki, Urz?d miasta sto?ecznego Warszawa czy Rzecznik Praw Obywatelskich.

"15 pa?dziernika to okazja, by powiedzie? g?o?no, ?e nie ma w Polsce zgody na wrogo?? wobec s?abszych, bezbronnych i potrzebuj?cych. ?e chcemy, by nasz kraj aktywnie uczestniczy? w mi?dzynarodowej pomocy uchod?com. ?e mamy prawo ?y? w kraju, w którym wszyscy – bez wzgl?du na miejsce pochodzenia, kolor skóry, wyznanie, p?e?, orientacj? seksualn?, ?wiatopogl?d i status materialny – traktowani s? z szacunkiem i czuj? si? bezpiecznie" to fragment Apelu podpisanego przez Protest kobiet.

Dowiedz si? wi?cej: http://protestkobiet.pl/aktualnosci/300-protest-kobiet-zostal-jednym-z-sygnatariuszy-apelu-na-dzien-solidarnosci-z-uchodzcami

 Jeff Beukeboom Womens Jersey