Wsparcie - Marsz w obronie praw kobiet

Wsparcie Protestu kobiet. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej podczas Marszu w obronie praw kobiet, organizowanego przez ?ódzkie Dziewuchy Dziewuchom.

Marsz w obronie praw kobiet odby? si? 2 pa?dziernika 2016 w ?odzi, przeszed? od skrzy?owania z al. Mickiewicza ulic? Piotrkowsk? a? do placu Wolno?ci. Zarówno na pocz?tku, jak i na ko?cu marszu zaplanowano przemówienia. W wydarzeniu wzi?li udzia? przedstawiciele Partii Razem, Nowoczesnej, PO, Zielonych, SLD, Inicjatywy Ratujmy Kobiety oraz Komitetu Obrony Demokracji. - Wczoraj wielka demonstracja w Warszawie, dzisiaj wasz imponuj?co ogromny marsz w ?odzi, jutro - wielki strajk kobiet. Czemu? Bo wa?ne jest dla nas, by?my ratowali kobiety. Jeszcze kilka dni temu w Sejmie by? projekt, który móg? doprowadzi? do tego, by Polska by?a normalna, by kobiety mia?y takie same prawa i wolno?ci jak w Czechach, Niemczech, Belgii. ?eby?my nie byli za?ciankiem - mówi?a podczas otwarcia zgromadzenia Barbara Nowacka, liderka Inicjatywy Polskiej.

Zaznaczy?a, ?e jednym g?osowaniem projekt ustawy liberalizuj?cej prawo "Ratujmy Kobiety" zosta? odrzucony i tym samym "nara?one zosta?o bezpiecze?stwo kobiet, zagro?ono medycynie prenatalnej, skazuj?c wiele istot na cierpienie i niemo?liwo?? leczenia". - Ale nie uda si? im przestraszy? kobiet, bo my jeste?my silne i zdeterminowane. Teraz najwa?niejsze jest to, by powiedzie?, ?e my si? nie poddamy; nie tylko kilka organizacji, ale wszystkie i wszyscy wspólnie w jednej sprawie - o wolno?? i prawa kobiet. Pokonamy fanatyków! - mówi?a do demonstrantów Nowacka.

Protest kobiet rozda? podczas ?ódzkiego marszu blisko 5 tysi?cy ulotek edukacyjnych.

Wydarzeniu towarzyszy?a kontrpikieta, która ustawi?a si? przy trasie przemarszu w pasa?u Rubinsteina. Tutaj kilkunastoosobowa grupa reprezentuj?ca ?rodowiska prawicowe z transparentami ze zdj?ciami z nielegalnych aborcji próbowa?a wr?cza? swoje ulotki z tre?ciami antyaborcyjnymi uczestnikom marszu. Co ciekawe w?ród tych ulotek by?y tak?e ulotki Protestu kobiet, z których jedna ostrzegaj?ca przed dramatycznymi konsekwencjami zaostrzenia prawa mia?a przewrotny tytu? "Ca?kowity zakaz aborcji - projekt rozwojowy". Mi?dzy demonstrantami dosz?o do drobnych utarczek s?ownych, uczestnicy marszu krzyczeli "?apy precz od polskich kobiet" czy "Jestem, my?l?, decyduj?". Na szcz??cie nie dosz?o do ?adnych incydentów.

Poza tym newralgicznym miejscem marsz przebieg? spokojnie, a wraz z przemówieniami na jego rozpocz?cie i zako?czenie trwa? ponad 2,5 godziny. Po zako?czeniu wyst?pie? na pl. Wolno?ci wi?kszo?? demonstruj?cych wróci?a ul. Piotrkowsk? do centrum, co wygl?da?o jak powtórka marszu.

 Dennis Kelly Authentic Jersey