Wsparcie - Czarny Protest i Ratujmy kobiety

Wsparcie Protestu kobiet. Mobilne stanowisko fotograficzne stworzone podczas po??czonych demonstracji pod gmachem Sejmu RP w Warszawie, 22 wrze?nia 2016 r. Tego dnia odby?y si? równolegle dwie demonstracje - "Ratujmy kobiety", organizowana przez Inicjatyw? Polsk? oraz "Czarny protest", organizowany przez Parti? Razem. Na tym samym placu i w tym samym czasie trwa?a tak?e pikieta zwolenników projektu ustawy Ordo Iuris zak?adaj?cego wprowadzenie w Polsce ca?kowitego zakazu aborcji.

Protest kobiet zorganizowa? stanowisko fotograficzne z bia?? ram? opatrzon? napisem "?wiatopogl?d ogranicza", przez któr? wida? by?o pikiet? zwolenników Ordo Iuris. Akcj? t? Protest kobiet chcia? zwróci? uwag? na ograniczone widzenie ?wiata i praw cz?owieka przez ludzi, którzy poprzez wprowadzenie ca?kowitego zakazu aborcji chc? skaza? kobiety w Polsce na ogromne cierpienie, zmusi? je do heroizmu wymuszonego przez prawo, zapowiada? dochodzenia policyjne w przypadku poronienia czy skaza? kobiety na wi?zienie w przypadku usuni?cia ci??y.

 Jim Otto Womens Jersey