Wsparcie - Wolne media

W dniach 16-20 grudnia 2016 r. Protest kobiet wspar? seri? protestów - dziennikarzy, obywateli i parlamentarzystów - w obronie wolnych mediów. Protesty rozpocz??y si? od zapowiedzi ograniczenia swobody dost?pu dziennikarzy do polityków w Sejmie (dziennikarze mieli m.in. otrzyma? zakaz przebywania w kuluarach sejmowych, a rozmowy z politykami mia?y si? odbywa? jedynie w centrum prasowym znajduj?cym si? w innym budynku ni? sala plenarna). Dziennikarze kilkudziesi?ciu redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych zorganizowali solidarnie protest polegaj?cy na tym, ?e 16 grudnia na ?amach gazet oraz na antenach nie pojawia?y si? materia?y po?wi?cone polityce.

Czytaj więcej

Wsparcie medialne - Svart protest fortsetter! NEI til oppsigelse av konvensjonen

Protest kobiet wspar? medialnie protest (przeciwko planowanemu przez polski rz?d wycofaniu si? Polski z tzw. konwencji antyprzemocowej), organizowany przez dwie Polki w miejscowo?ci Bergen w Norwegii. Manifestacja "Svart protest fortsetter! NEI til oppsigelse av konvensjonen" w Bergen odby?a si? 17 grudnia 2016 r., a Protest kobiet wspiera? j? kampani? buduj?c? solidarno?? w?ród kobiet pod has?em "Pomagamy Bergen".

Dowiedz si? wi?cej: http://www.protestkobiet.pl/aktualnosci/478-pomagamy-bergen-protest-kobiet-wspiera-naglosnienie-malego-protestu-w-norwegii 

 Luke Schenn Authentic Jersey

Wsparcie - Strajk Obywatelski

Protest kobiet wspar? Strajk Obywatelski, który odby? si? 13 grudnia 2016 roku w 35. rocznic? wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Tego dnia w ca?ej Polsce odby?y si? marsze, manifestacje i pikiety. W?ród kilkudziesi?ciu miast, jakie przy??czy?y si? do Strajku Obywatelskiego, najwi?ksza demonstracja odby?a si? w Warszawie.

Czytaj więcej

Wsparcie - Solidarne z Turczynkami

20 listopada 2016 r. Protest kobiet wspar? swoj? obecno?ci? spontaniczn? wieczorn? pikiet? "Solidarne z Turczynkami" pod ambasad? Turcji w Warszawie. Zespó? przeprowadzi? tak?e krótk? medialn? relacj? na ?ywo.

Czytaj więcej

Wsparcie - Polska przeciw rasizmowi i przemocy

Wsparcie Protestu kobiet. Obecno?? na demonstracji "Polska przeciw rasizmowi i przemocy", organizowanej przez Stowarzyszenie Chlebem i sol? w dniu 15 pa?dziernika pod Pa?acem Kultury i Nauki w Warszawie. Protest kobiet by? sygnatariuszem "Apelu na Dzie? solidarno?ci z uchod?cami 15 pa?dziernika 2016 r. - Polska przeciwko rasizmowi i przemocy", który poprzedza? demonstracj? i seri? wydarze? w ca?ej Polsce.

Czytaj więcej

Wsparcie medialne - Petycja #Uprzejmie donoszę

Wsparcie medialne Protestu kobiet. Przygotowanie materia?ów informacyjnych i ich rozpowszechnienie na temat petycji stworzonej 11 pa?dziernika 2016 r. przez Ann? Dryja?sk? w obronie organizatorek tzw. "czarnego protestu" w Warszawie. W petycji polskie kobiety i m??czy?ni solidarnie odpowiadaj? Prokuraturze okr?gowej w Gda?sku, która poszukuje organizatorów demonstracji w Warszawie w zwi?zku z doniesieniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno??”, ?e by?y organizatorkami tego protestu (pod petycj? podpisa?o si? ponad 7 tys. osób).

Czytaj więcej

Wsparcie - Ogólnopolski Strajk Kobiet

Protest kobiet wspiera? medialnie i informacyjnie Ogólnopolski Strajk Kobiet, który odby? si? 3 pa?dziernika 2016 r. w ca?ej Polsce.

Protest kobiet organizowa? w kilku miastach w?asne wydarzenia "Czarnego poniedzia?ku" oraz uczestniczy? w demonstracjach tworzonych przez zwyk?e kobiety.

Czytaj więcej

Zbiórka - Zbiórka pieniędzy na działalność Centrum Praw Kobiet

Protest kobiet 1 pa?dziernika 2016 r. prowadzi? zbiórk? pieni?dzy na rzecz Centrum Praw Kobiet (zajmuj?cym si? udzielaniem pomocy kobietom bitym, gwa?conym i do?wiadczaj?cym wszelkiego rodzaju przemocy domowej), a które w 2016 r. nie otrzyma?o dotacji na swoj? dzia?alno??. Pieni?dze zbierane by?y na stanowisku edukacyjno-informacyjnym podczas demonstracji "?arty si? sko?czy?y" pod Sejmem. Zebrano blisko 5000 z?.

 Andre Reed Jersey

Wsparcie - Solidarnie z Irlandkami

Wsparcie Protestu kobiet. Protest kobiet by? obecny podczas pikiety "Solidarnie z Irlandkami", organizowanej przez Federacj? na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Pikieta odby?a si? 28 wrze?nia 2016 r. pod ambasad? Irlandii w Polsce (ul. Mysia 5, Warszawa). W tym samym czasie i miejscu trwa?a kontrpikieta zwolenników wprowadzenia ca?kowitego zakazu aborcji w Polsce.

Czytaj więcej

Wsparcie - Czarny Protest i Ratujmy kobiety

Wsparcie Protestu kobiet. Mobilne stanowisko fotograficzne stworzone podczas po??czonych demonstracji pod gmachem Sejmu RP w Warszawie, 22 wrze?nia 2016 r. Tego dnia odby?y si? równolegle dwie demonstracje - "Ratujmy kobiety", organizowana przez Inicjatyw? Polsk? oraz "Czarny protest", organizowany przez Parti? Razem. Na tym samym placu i w tym samym czasie trwa?a tak?e pikieta zwolenników projektu ustawy Ordo Iuris zak?adaj?cego wprowadzenie w Polsce ca?kowitego zakazu aborcji.

Czytaj więcej

Wsparcie - Odzyskać wybór

Wsparcie Protestu kobiet. Obecno?? (jeszcze jako grupa Marsz kobiet - Strajk kobiet) na demonstracji "Odzyska? wybór", zorganizowanej przez Porozumienie Odzyska? wybór (koalicji ponad siedemdziesi?ciu organizacji i ruchów oddolnych) w dniu 9 kwietnia 2016 r. pod gmachem Sejmu RP w Warszawie. By?a to pierwsza manifestacja wspó?organizowana przez Dziewuchy Dziewuchom.

 Sam Shields Womens Jersey

Wsparcie - Nie dla torturowania kobiet

Wsparcie Protestu kobiet. Obecno?? (jeszcze jako grupa Marsz kobiet - Strajk kobiet) na demonstracji "Nie dla torturowania kobiet", organizowanej przez Parti? Razem, która odby?a si? 3 kwietnia 2016 r. pod gmachem Sejmu RP w Warszawie. By? to pierwszy uliczny protest zorganizowany w sprzeciwie wobec próby wprowadzenia ca?kowitego zakazu aborcji w Polsce (tj. po og?oszeniu projektu ustawy Ordo Iuris - 1 kwietnia 2016 r.).

 Za'Darius Smith Jersey