Zdjęcia Chrisa Niedenthala z akcji Protestu kobiet "Rząd bawi się nami jak lalkami"

"Kolejna wa?na pikieta pod Pa?acem Prezydenckim" - Chris Niedenthal tak skomentowa? akcj? Protestu kobiet "Rz?d bawi si? nami jak lalkami", która odby?a si? 6 listopada 2016 r. na Krakowskim Przedmie?ciu w Warszawie.

Chris Niedenthal to jeden z najbardziej cenionych fotoreporterów europejskich, wspó?pracowa? m.in. z takimi magazynami, jak "Newsweek", "Time", "Der Spiegel", "Geo" i "Forbes". W 1986 roku otrzyma? nagrod? World Press Photo, a 14 grudnia 2009 r. - srebrny medal Gloria Artis. Niedenthal by? pierwszym zagranicznym fotoreporterem wpuszczonym do Stoczni Gda?skiej podczas strajku w 1980 roku. Jego najs?ynniejsza fotografia ze stanu wojennego w Polsce to zdj?cie transportera opancerzonego na tle afiszu filmu "Czas Apokalipsy" Francisa Forda Coppoli widniej?cym na fasadzie kina "Moskwa" w Warszawie.

W 1999 roku artysta zaprezentowa? "Tabu" - cykl kilkudziesi?ciu zdj?? w du?ym formacie zawieraj?cy wizerunki osób z ró?nych wzgl?dów nieportretowanych, m.in. dzieci niepe?nosprawnych umys?owo.
 
Za zgod? autora publikujemy cztery zdj?cia z akcji "Rz?d bawi si? nami jak lalkami" po?wi?conej wsparciu rodzin dzieci niepe?nosprawnych, b?d?cej tak?e aktem sprzeciwu wobec podj?tego trybu procedowania i zapisów uchwalonej przez Parlament ustawy "Za ?yciem" wprowadzaj?cej do polskiego prawa poj?cie "dziecko w fazie prenatalnej".

Rz?d bawi si? nami jak lalkami, fot. Chris Niedenthal
Rz?d bawi si? nami jak lalkami, fot. Chris Niedenthal
Rz?d bawi si? nami jak lalkami, fot. Chris Niedenthal
Rz?d bawi si? nami jak lalkami, fot. Chris Niedenthal
Rz?d bawi si? nami jak lalkami, fot. Chris Niedenthal
Rz?d bawi si? nami jak lalkami, fot. Chris Niedenthal
Rz?d bawi si? nami jak lalkami, fot. Chris Niedenthal
Rz?d bawi si? nami jak lalkami, fot. Chris Niedenthal
 Kenny Stills Jersey