Marsz godności - Protest kobiet nominowany do nagrody Okulary równości

Marsz godno?ci - Protest kobiet zosta? nominowany do nagrody "Okulary równo?ci" w kategorii: "Prawa kobiet i zwalczanie dyskryminacji z powodu p?ci". - To wa?ne nagrody, dla zwyk?ych niezwyk?ych ludzi. I niech nie zwiod? pierwsze dwa nazwiska, Krystyny Jandy i Mai Ostaszewskiej. To te? kiedy? by?y zwyk?e kobiety. Jako wspó?organizuj?ce "Marsz godno?ci - Protest kobiet. Prawa cz?owieka prawami kobiet", który odby? si? 18 czerwca 2016 roku w Warszawie, z serca dzi?kujemy za pami?? o tym wydarzeniu, które dla wszystkich organizatorek by?o prze?omowe. Gratulujemy wszystkim nominowanym! - napisa? z okazji nominacji Protest kobiet, w sk?adzie którego znajduje si? kilka osób dzia?aj?cych w sztabie organizacyjnym marszu.

"Okulary równo?ci" to nagroda powo?ana przez Fundacj? im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, wyró?nienie przyznaje Kapitu?a Nagrody. "Okulary równo?ci" przyznane zosta?y po raz pierwszy w 2002 r. przez Izabel? Jarug?-Nowack?, pe?ni?c? wówczas funkcj? Pe?nomocniczki Rz?du ds. Równego Statusu Kobiet i M??czyzn. Fundacja ustanowiona wiosn? 2011 r. przyj??a na siebie zobowi?zanie upowszechniania pracy Izabeli Jarugi-Nowackiej i postanowi?a wznowi? przyznawanie tej nagrody.

Okulary równo?ci - nominacje 2017:

Kapitu?a "Okulary równo?ci" nominowa?a do wyró?nienia:

W kategorii "Prawa kobiet i zwalczanie dyskryminacji z powodu p?ci":

1. Krystyna Janda – za udowodnienie ile znaczy g?os jednej kobiety, który us?ysz? wszystkie i wszyscy. Za zainicjowanie powszechnej akcji sprzeciwu wobec odbierania kobietom praw, wolno?ci i godno?ci.
2. Maja Ostaszewska – za konsekwentne wspieranie wszystkich akcji na rzecz praw kobiet, aktywne zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem „Ratujmy kobiety”, odwag? sprzeciwiania si? pogardzie i nienawi?ci.
3. Marta Abramowicz – za oddanie g?osu tym, które milcza?y przez wieki – za ksi??k? „Zakonnice odchodz? po cichu”
4. Nieformalna grupa „Marsz Godno?ci” – za obudzenie tych, które dot?d sta?y z boku i nie dzia?a?y
5. Nieformalna Grupa „Ogólnopolski Strajk Kobiet” i Nieformalna grupa„Mi?dzynarodowy Strajk Kobiet” – za us?yszenie g?osu Krystyny Jandy oraz skuteczne zorganizowanie i wykorzystanie potencja?u spo?ecze?stwa obywatelskiego na rzecz walki o prawa kobiet w Polsce i na ?wiecie.
6. Nieformalna grupa „Dziewuchy – dziewuchom” – za skuteczne organizowanie wszystkich kobiet w sieci, samokszta?cenie i edukacj? kobiet.

W kategorii "Prawa cz?owieka i zwalczanie dyskryminacji z powodów innych ni? p?e?":

1. ?ukasz W?odarczyk i jego m?? ?ukasz Ci??ad?o – so?tys z Bobrownik i jego m??– za otwarto?? i czynny sprzeciw wobec dyskryminacji osób LGBT w ich prawie do zawierania ma??e?stw. Za zwalczanie stereotypu i pokazanie, ?e prawo do mi?o?ci i bycia w zwi?zku jest prawem cz?owieka, w ka?dym miejscu i czasie, tak?e na polskiej wsi.
2. Marzena Fr?ckowiak i jej partnerka Dorota Walicka – so?tyska wsi Grzebieniska i jej partnerka; za ?amanie tabu i stereotypu o za?ciankowo?ci i nietolerancji polskiej wsi,
3. Spó?dzielnia Socjalna Wola – za dzia?ania na rzecz aktywizacji zawodowej i spo?ecznej niepe?nosprawnych kobiet.
4. Dorota Pudzianowska – za stworzenie i kierowanie programem Antydyskryminacyjnym „Artyku? 32” HFPC, za konsekwentn? obron? praw wszystkich mniejszo?ci.
5. Krzysztof ?miszek – za wytrwa??, konsekwentn? i upart? prac? na rzecz praw mniejszo?ci, a w szczególno?ci za osobiste zaanga?owanie si? w akcj? popierania karmienia piersi? w miejscach publicznych.
6. Stowarzyszenie Waga – za dzia?ania na rzecz osób starych, a w szczególno?ci i wyprodukowanie filmu „Za?o?? czerwone spodnie”
7. JCC Centrum Spo?eczno?ci ?ydowskiej – za dzia?anie na rzecz zbli?ania ludzi do siebie i m?dre pokonywanie barier pomi?dzy lud?mi.

W kategorii "Sprawiedliwo?? spo?eczna i zwalczanie ubóstwa":

1. Teatr Powszechny w Warszawie – za konsekwentn? wizj? „teatru, który si? wtr?ca”, obron? wolno?ci s?owa i wolno?ci tworzenia, a w szczególno?ci za przedstawienia: Kuro?, pasja wg. ?w. Jacka oraz Kl?twa.
2. Stowarzyszenie Obywatele Solidarnie w Akcji – za stworzenie przestrzeni obywatelskiej debaty, sprzeciwianie si? ?amaniu prawa i pozbawianiu spo?ecze?stwa g?osu, wsparcie zbiórki podpisów pod projektem „Ratujmy kobiety” i pomoc wszystkim inicjatywom spo?ecznym poprzez wzmacnianie g?osu obywatelek i obywateli – poprzez udost?pnianie nag?o?nienia.
3. Agnieszka Siekiera – za dzia?anie na rzecz równo?ci i sprawiedliwo?ci spo?ecznej, a przede wszystkim za osobiste zaanga?owanie si? w pomoc bezdomnej pani Paulinie i jej 2 psom – od zorganizowania pierwszej pomocy do uzyskania mieszkania socjalnego.
4. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – za zorganizowanie i prowadzenie od 1991 roku przychodni lekarsko-piel?gniarskiej dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych, Wolska 172

Kapitu?a przyzna?a tak?e "Super Okulary Równo?ci" i antynagrod? "Skierowanie do okulisty".

Wr?czenie nagród i wyró?nie? odb?dzie si? 19 kwietnia 2017 r., godz. 17.30, podczas Gali, w Domu Artysty Plastyka (ul. Mazowiecka 11a) w Warszawie.

oprac. JO OM, Protest kobiet 2017

Dowiedz si? wi?cej: Przyznano Okulary równo?ci - nagrody za ochron? praw cz?owieka i przeciwdzia?anie dyskryminacji

 Pierre Turgeon Authentic Jersey