Protest kobiet otrzymał nagrodę Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Podczas jubileuszu 25-lecia dzia?alno?ci Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (Federa) Protest kobiet otrzyma? nagrod? za swoj? dzia?alno?? na rzecz kobiet. Podczas uroczystej gali, która odby?a si? 19 listopada 2016 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie Federki zosta?y przyznane 25 organizacjom pozarz?dowym, ruchom spo?ecznym, inicjatywom obywatelskim i mediom, które najbardziej przyczyni?y si? do obrony praw kobiet w Polsce.

Uroczysto?? rozpocz?? wyre?yserowany przez Ew? Pytk? spektakl autorstwa Sylwii Chutnik, której tekst oparty zosta? na codziennej pracy dzia?aczek Federy. Po krótkiej przerwie odby?a si? debata, moderowana przez Agnieszk? Graff, a której uczestniczkami by?y Ewa Borgu?ska, Marta Habior, Krystyna Kacpura, Wanda Nowicka, Lidia Makowska, Magda Staroszczyk i zgromadzeni na widowni uczestnicy spotkania.

- 25 lat walki o prawa reprodukcyjne kobiet w Polsce za nami i nie wiemy, ile lat jeszcze przed nami. Mo?emy jednak Was zapewni?, ?e b?dziemy ze zdwojon? energi? walczy? a? do skutku, bo mocno wierzymy w to, co robimy - pisa?a Krystyna Kacpura, dyrektor Federy tu? przed rozpocz?ciem jubileuszu organizacji. - Bardzo cenimy nowe inicjatywy kobiet i dziewcz?t, które budz? nadziej? na odrodzenie si? solidarno?ci spo?ecznej, a przede wszystkim kobiecej. B?dziemy je mocno wspiera? ??cz?c pod wspólnym has?em walki o odzyskanie praw reprodukcyjnych kobiet.

Na koniec oficjalnych obchodów Ma?gorzata Ksi??opolska i Krystyna Kacpura wr?czy?y 25 Federek, statuetek, którymi Federacja podzi?kowa?a za lata lub tylko ostatnie miesi?ce wspó?pracy i dzia?ania na rzecz kobiet.

Wyró?nienia otrzyma?y:

prof. Eleonora Zieli?ska i Wanda Nowicka oraz Amnesty International, Czarny Protest, "Codziennik Feministyczny", Dziewuchy Dziewuchom, Fundacja Feminoteka, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacja im. Kazimierza ?yszczy?skiego, "Gazeta Wyborcza", Stowarzyszenie Wszechnicy O?wieceniowo-Racjonalistycznej, Koalicja na rzecz CEDAW, Kongres Kobiet, Komitet Ratujmy Kobiety, "Krytyka Polityczna", Marsz Godno?ci - Sztab, Ogólnopolski Strajk Kobiet, "Oko Press", Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Protest kobiet, Stowarzyszenie Pro Femina, Superstacja, TOK FM, Trójmiejska Akcja Kobieca, "Wysokie Obcasy".

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny jest zwi?zkiem organizacji pozarz?dowych, który powsta? w 1991 roku. Jej celami s?: zrównanie szans kobiet i m??czyzn oraz prawo kobiet do ?wiadomego macierzy?stwa, które obejmuje dost?p do antykoncepcji, rzetelnej wiedzy na temat seksualno?ci cz?owieka, prawo do dobrej jako?ci diagnostyki prenatalnej i opieki nad p?odem oraz prawo do przerywania ci??y. Federa od 1999 roku posiada status organizacji doradczej przy Radzie Ekonomiczno-Spo?ecznej ONZ (ECOSOC). Organizacja prowadzi wiele dzia?a? na rzecz kobiet, m.in. telefon zaufania dla ofiar przemocy domowej. Zajmuje si? tak?e edukacj? - dzia?a przy niej Grupa Edukatorów Seksualnych „Ponton”.

 Orlando Brown Jr. Jersey