Alfabet Protestu kobiet

Z okazji roku istnienia Protestu kobiet, który powsta? 1 kwietnia 2016 r., ujawniamy kulisy dzia?ania naszej inicjatywy spo?ecznej. "Alfabet Protestu kobiet" zosta? napisany na weso?o i jest prawdziwy, ale zawiera - w zwi?zku z dat? przypadaj?c? w Prima Aprilis - jedn? fa?szyw? informacj?. Któr?? Zgadnijcie sami.

Czytaj więcej

Marsz godności - Protest kobiet nominowany do nagrody Okulary równości

Marsz godno?ci - Protest kobiet zosta? nominowany do nagrody "Okulary równo?ci" w kategorii: "Prawa kobiet i zwalczanie dyskryminacji z powodu p?ci". - To wa?ne nagrody, dla zwyk?ych niezwyk?ych ludzi. I niech nie zwiod? pierwsze dwa nazwiska, Krystyny Jandy i Mai Ostaszewskiej. To te? kiedy? by?y zwyk?e kobiety. Jako wspó?organizuj?ce "Marsz godno?ci - Protest kobiet. Prawa cz?owieka prawami kobiet", który odby? si? 18 czerwca 2016 roku w Warszawie, z serca dzi?kujemy za pami?? o tym wydarzeniu, które dla wszystkich organizatorek by?o prze?omowe. Gratulujemy wszystkim nominowanym! - napisa? z okazji nominacji Protest kobiet, w sk?adzie którego znajduje si? kilka osób dzia?aj?cych w sztabie organizacyjnym marszu.

Czytaj więcej

Protest kobiet otrzymał nagrodę Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Podczas jubileuszu 25-lecia dzia?alno?ci Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny (Federa) Protest kobiet otrzyma? nagrod? za swoj? dzia?alno?? na rzecz kobiet. Podczas uroczystej gali, która odby?a si? 19 listopada 2016 r. w Teatrze Kamienica w Warszawie Federki zosta?y przyznane 25 organizacjom pozarz?dowym, ruchom spo?ecznym, inicjatywom obywatelskim i mediom, które najbardziej przyczyni?y si? do obrony praw kobiet w Polsce.

Czytaj więcej