Kobiety przeciw gwałtom

co: Kobiety przeciw gwa?tom
gdzie: pod Kordegard?, ul. Krakowskie Przedmie?cie 15, Warszawa
kiedy: 9 wrze?nia 2017 r. od godz. 17.00 do 10 wrze?nia 2017 r. do godz. 17.00
organizator: Warszawski Strajk Kobiet (d. Ogólnopolski Strajk Kobiet - Warszawa)
wydarzenie: https://www.facebook.com/events/785959108250109/
strona: -
dodatkowe informacje:

Opis organizatora:

Warszawski Strajk Kobiet wzywa na 24-godzinn? pikiet? „Kobiety przeciw gwa?tom”. Dlaczego 24 godziny? Bo w tym czasie, gdy my b?dziemy sta? na g?ównej sto?ecznej ulicy, w naszym kraju gwa?t dotknie dwustu kobiet. Jedynie pi?? z nich zg?osi si? na policj?.

B?d? solidarna, solidarny z ofiarami. Przyjd? 9 wrze?nia o godz. 17 pod Kordegard?.

Gwa?t. Krótkie s?owo. A w nim ból, panika, upokorzenie, wstyd. Koniec marze?, kres poczucia bezpiecze?stwa. Oskar?enia i samooskar?enia. Napi?tnowanie. Dojmuj?ce cierpienie fizyczne. Poni?aj?ce procedury. Albo tajemnica. Zawsze – samotno??.
Cia?o kobiety jest najstarsz? walut? cywilizacji, a gwa?t najstarszym, najskuteczniejszym narz?dziem podporz?dkowania i zniewolenia.

My?lisz, ?e tobie si? to nie zdarzy, jeste? rozs?dna, rozwa?na, unikasz, nie prowokujesz, nie nadu?ywasz.

Tymczasem wi?kszo?? sprawców gwa?tów to osoby znane ofiarom. Kolega. Szef. M??. 1/3 gwa?tów ma miejsce w domu ofiary.

Wiele niewyobra?alnego cierpienia dzieje si? tu? za ?cian?. Po cichu. Po s?siedzku. Niemal?e za nasz? wiedz?.

Gdy sprawy nie da si? zatuszowa?, gdy tr?bi? o niej media, gwa?ty staj? si? polityczne. Staj? si? modnym tematem partyjnych pokazówek. Tak jak teraz, gdy pisowscy ministrowie oburzaj? si?, pokrzykuj?, gro?? palcem. Zapowiadaj? bezwzgl?dne karanie sprawców, znacznie bardziej surowe. W tych obietnicach surowego karania znów jest sprawa mi?dzy m??czyzn? a m??czyzn?, kobieta jak zwykle zostanie pozostawiona sama sobie, naznaczona, skulona w cierpieniu.

Bezpiecze?stwo i godno?? kobiet jest ostatni? rzecz?, o której my?li obecna w?adza! W?adza, która lekk? r?k? kasuje dofinansowanie dla profesjonalnych centrów pomocy kobietom, wprowadza recepty na pigu?k? „dzie? po”, sprowadza cia?o kobiety do inkubatora, a jej podstawowe prawa czyni nieustannie przedmiotem targów politycznych. W?adza, która nieustannie pokazuje kobiecie, gdzie jest jej miejsce i jaka rola, która utrwala najgorsze stereotypy p?ciowe i kasuje rzeteln? edukacj? seksualn? z programów szkolnych. W?adza, która rozmontowuje system prawny i wyprowadza przeciw kobiecym manifestacjom policj?. W?adza hipokrytów.

 Sebastian Janikowski Jersey