Pytania do rządu (nr 1-15) - 23 strony odpowiedzi KPRM i wstępna reakcja na to pismo od Protestu kobiet

Pytania do rządu (nr 1-15) - Ogłoszenie listu do rządu oraz przekazanie wymownych prezentów dla P. Beaty Szydło, fot. Protest kobiet
Pytania do rządu (nr 1-15) - Ogłoszenie listu do rządu oraz przekazanie wymownych prezentów dla P. Beaty Szydło, fot. Protest kobiet

Protest kobiet otrzyma? od Kancelarii Premiera Rady Ministrów odpowied? na swój list (zawieraj?cy pytania do rz?du od nr 1 do 15). Po trzech miesi?cach oczekiwania Pe?nomocnik Rz?du ds. Równego Traktowania, Adam Lipi?ski, przys?a? stanowisko rz?du zawieraj?ce 23 strony wyja?nie?. Na pismo KPRM z 21 czerwca 2017 r. Protest kobiet z?o?y? swoj? wst?pn? odpowied? 10 lipca 2017 r. (odpowied? zosta?a publicznie og?oszona 8 lipca pod Pa?acem Prezydenckim). Prezentujemy przebieg dotychczasowej korespondencji na temat pyta? do rz?du (nr 1-15).

1. List Protestu kobiet z dn. 8 marca 2017 r. z?o?ony w KPRM

Warszawa, 8 marca 2017 r.

Od:
Protest kobiet

Do:
W. Pani
Beata Szyd?o
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3,
00-583 Warszawa

Szanowna Pani,
z okazji ?wi?ta Mi?dzynarodowego Dnia Kobiet pozwalamy sobie z?o?y? Pani ?yczenia dobrego zdrowia oraz samopoczucia, powodzenia w pracy zawodowej na rzecz polskiego spo?ecze?stwa oraz osobistej satysfakcji z realizacji swoich planów prywatnych i s?u?bowych. W za??czeniu przesy?amy upominek, który nie jest okazjonalnym prezentem, ale prezentem przemy?lanym, maj?cym siln? wymow? spo?eczn?, polityczn? i… ?yciow?.

Szanowna Pani,
sytuacji kobiet ?yj?cych w Polsce, tak jak ca?ego spo?ecze?stwa, nie da si? oceni? jednop?aszczyznowo. ?yj? w ró?nych ?rodowiskach, pracuj? w niemal wszystkich bran?ach, cz?sto wiele swojej aktywno?ci po?wi?caj? dzia?aniom w organizacjach pozarz?dowych. Ale bez wzgl?du na swój zawód (uprawiany lub nie) wci?? maj? na swoich barkach wi?kszo?? obowi?zków domowych, nie wspominaj?c ju? o dodatkowym trudzie ci??y i porodu. Tak?e ich sytuacja maj?tkowa jest mocno zró?nicowana, od maj?tnych po bardzo biedne. Bez wzgl?du jednak na dowolne czynniki, jakich by nie rozpatrywa?, ka?da z nich i wszystkie razem maj? równe prawa. Nie tylko wobec siebie wzajemnie, ale tak?e w porównaniu z m??czyznami. Jeste?my po prostu lud?mi.

Czym jest upominek, który Pani przekazujemy?

W pierwszej kolejno?ci s? to metaforyczne „dowody” na to, ?e prawo antyprzemocowe w Polsce nie dzia?a (wbrew temu, co powiedzia? niedawno prezydent Andrzej Duda, podsumowuj?c w dodatku, aby tzw. Konwencji antyprzemocowej „przede wszystkim nie stosowa?”). Wspomniana Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przywo?uje podstawowe zasady mi?dzynarodowego prawa humanitarnego i gwarantuje w pa?stwach j? ratyfikuj?cych wszystkim kobietom podstawow? ochron? w zakresie równouprawnienia, godno?ci ludzkiej i praw cz?owieka. Mamy nadziej?, ?e plany jej wypowiedzenia zosta?y bezpowrotnie pogrzebane, a jej zalecenia zaczn? by? wdra?ane.

W drugiej kolejno?ci – owe okaleczone lalki i inne maskotki symbolizuj?ce dzieci, do których rodzenia wi?kszo?? parlamentarna usi?uje nak?oni? kobiety – s? ?ladem spo?ecznego protestu wobec tej wyj?tkowo haniebnej ustawy. Zosta?y w spontanicznym zrywie przyniesione 6 listopada 2016 r. pod Pa?ac Prezydencki, gdy ju? tylko jeden podpis dzieli? to barbarzy?skie prawo od wej?cia w ?ycie. Ustawy, która wg nas nie ma innego zadania jak tylko doprowadzi? do niewyobra?alnego cierpienia i traumy za 4 tysi?ce z?otych (pod warunkiem, ?e to cierpienie urodzi si? ?ywe). Nie b?dziemy dalej komentowa? tego antyhumanitarnego pomys?u handlu cierpieniem.

Liczymy jednak na to, ?e przejrzy Pani na oczy, ?e spróbuje Pani wyobrazi? sobie ?ycie kobiet, nie tylko to idealnie szlachetne, to wymy?lone czy oczekiwane, ale tak?e to realne, w którym trzeba mierzy? si? z dniem codziennym. W którym kobiety (i m??czy?ni, w ogóle ka?dy cz?owiek) zawsze powinien mie? prawo wolnego wyboru. Nie ka?dy z takiego prawa musi skorzysta? – bo wybór zale?y od wyznawanych warto?ci, uwarunkowa? i osobistych decyzji, ale ka?dy powinien mie? mo?liwo?? podj?cia wyboru. Na tym przecie? opiera si? idea wolno?ci.

Przy okazji tego listu chcemy przypomnie? s?owa Jaros?awa Kaczy?skiego, który na Kongresie Kobiet Prawicy (2011) powiedzia?, ?e „pierwsz? spraw?, któr? z ca?? pewno?ci? trzeba za?atwi?, to jest sprawa ochrony godno?ci kobiety. Nie jest z tym ci?gle w naszym kraju dobrze”. Niech b?d? one dla Pani impulsem do dzia?a?.

Szanowna Pani,
nie wiemy na jakich obszarach ?ycia spo?ecznego skupia si? Pani uwaga. Niestety odnosimy wra?enie, ?e nie jest to codzienny dobrostan polskich kobiet (wi?kszo?ci spo?ecze?stwa – przyp.), a ju? absolutnie nie ich zdrowie, a w pewnych przypadkach nawet ?ycie. Dzia?ania Pani rz?du silnie wskazuj? na to, ?e jego celem jest realizowane poprzez ma?e, cz?sto pozaustawowe kroki, ubezw?asnowolnienie i upodlenie kobiet.

Gdyby zechcia?a nam Pani wyt?umaczy? czemu innemu s?u?y? maj? bowiem regulacje prawne, które wymienimy poni?ej, by?yby?my zobowi?zane. By? mo?e rz?dowi przy?wieca jaka? wy?sza idea, dzi?ki której po wprowadzeniu tych zmian, ?ycie kobiet si? poprawi, dojdzie do prawdziwego równouprawnienia i nie deptana b?dzie ani wolna wola, ani godno?? kobiet. Trudno nam jest j? jednak odkry? pos?uguj?c si? jedynie logik?, do?wiadczeniem, analiz? danych statystycznych i wiedz? naukow?.

1.    Czemu ma s?u?y? projekt wycofania obowi?zku procedur oko?oporodowych ze szpitali?
2.    Czemu ma s?u?y? rezygnacja pa?stwa z systemowego finansowania przesiewowych bada? profilaktycznych, maj?cych na celu wczesne wykrywanie raka szyjki macicy i piersi?
3.    Czemu ma s?u?y? ograniczenie dost?pno?ci antykoncepcyjnych pigu?ek „dzie? po”? Jednocze?nie, w trosce o naszych m??czyzn, chcia?yby?my wiedzie? dlaczego ?rodki typu viagra s? dost?pne bez recepty, mimo ?e udowodniono naukowo wiele niebezpiecznych skutków ubocznych i ich stosowanie powinno si? odbywa? pod ?cis?? kontrol? lekarsk??
4.    Czemu ma s?u?y? rozwa?ana delegalizacja hormonalnych ?rodków antykoncepcyjnych, które w wielu przypadkach s? po prostu lekami w zakresie ginekologii?
5.    Czemu ma s?u?y? brak finansowania profesjonalnych organizacji, od lat wspieraj?cych lub udzielaj?cych pomocy ofiarom przemocy (w tym przemocy domowej)?
6.    Jaki ma cel wykluczenie z programu 500+ samotnych matek z jednym dzieckiem?
7.    Czemu naprawd? ma s?u?y? uchwalona ostatnio reforma edukacji, oprócz tego ?eby by?o tak, jak Pa?stwo chc?? Jakie realne korzy?ci edukacyjne zostan? osi?gni?te?
8.    Jakie spo?ecze?stwo chcecie stworzy? wzmacniaj?c indoktrynacj?  ?wiatopogl?dow?, serwowan? uczniom podczas pozbawionych jakiejkolwiek kontroli dydaktycznej lekcji religii w publicznej szkole, zamiast realnej nauki o biologii cz?owieka, jego seksualno?ci, roli hormonów i wszystkich konsekwencjach wspó??ycia, z chorobami wenerycznymi na czele?
9.    Jakie zamierza Pani, i Pani rz?d, podj?? kroki, aby przepisy obowi?zuj?cej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y z 1993 roku nie by?y bezkarnie ?amane przez lekarzy w ca?ym kraju?
10.    Jaka logika przy?wieca wycofaniu si? pa?stwa polskiego ze wspierania przyrostu naturalnego przy wykorzystaniu procedur in vitro?
11.    Jak d?ugo jeszcze b?dzie trwa? doprowadzenie do zagwarantowania osobom samotnie wychowuj?cym dzieci otrzymywania przez nie zas?dzonych alimentów?
12.    Jakie rozwi?zania proponuje Pani rz?d w kwestii zabezpieczenia emerytalnego kobiet, ale tak?e m??czyzn, którzy s? zmuszeni do ograniczenia pracy zawodowej (np. z powodu konieczno?ci opieki nad niepe?nosprawnymi dzie?mi czy rodzicami lub po prostu nad licznym potomstwem)? Jak planuj? Pa?stwo rozwi?za? problem braku odprowadzania sk?adek emerytalnych, do którego przyczynia si? program 500+? Nie negujemy walorów programu, ale chcemy wiedzie? co nas – Polki i Polaków – czeka, gdy te pieni?dze si? sko?cz?, a zostaniemy bez pracy, bez widoków na prac? i bez w?asnej emerytury.   
13.    Jak d?ugo jeszcze ofiary gwa?tów i przemocy domowej b?d? nara?one na ur?gaj?ce godno?ci zachowania funkcjonariuszy pa?stwa? Czy wie Pani, ?e ka?dego roku w wyniku przemocy, w?a?nie we w?asnym domu, traci ?ycie ok. 500 kobiet?

Mamy tak?e wiele pyta? bardziej ogólnych, np.:
14.    Jaki rzeczywisty cel maj? dzia?ania ministra ?rodowiska, który doprowadza w?a?nie na naszych oczach do trwa?ej degradacji ?rodowiska naturalnego? Cz?owiek nie ?yje w oderwaniu od przyrody i podlega wp?ywowi przemian, zarówno pozytywnych jak destrukcyjnych. ?rodowisko naturalne oddzia?uje na stan zdrowia ca?ego spo?ecze?stwa, a my, kobiety, mamy szczególnie uwra?liwion? wyobra?ni? nakierowan? na zdrowie nasze, naszych bliskich, a zw?aszcza dzieci. Dlatego dziwimy si?, ?e Pani, kobieta, pozwala na te hece ministra i pytamy o rzeczywisty cel, którego by? mo?e nie znamy. W kampanii wyborczej mówi?a Pani, ?e Polska jest w ruinie. Obawiamy si?, ?e rz?dy Pani ministrów zostawi? po sobie pustyni?.
15.    Jaki przy?wieca cel przerobieniu mediów, jako? tam jednak publicznych, w media partyjne – to oczywi?cie wiemy. Zastanawiamy si? tylko, ile pokole? polityków b?dzie musia?o dochodzi? do tego, ?e media publiczne s? w obecnych czasach najwi?ksz? warto?ci? spo?eczn?? Jak d?ugo jaka? partia b?dzie musia?a dochodzi? do tego, ?e dobro ca?ego, zró?nicowanego  spo?ecze?stwa jest warto?ci? wy?sz? ni? jej interesy? Chcia?yby?my jednak pozna? odpowied? na pytanie, jak d?ugo b?dzie Pani tolerowa? bezpardonowe obra?anie kobiet w „mediach narodowych”, którego nierzadko dopuszczaj? si? politycy koalicji rz?dz?cej?

Krótko mówi?c, prosimy o jasn? odpowied? jakie s? realne interesy i cele Pani partii wobec kobiet? Nie te zapisane w programie, tylko realne. S? w?ród nas kobiety g?osuj?ce na PiS, które tak?e chcia?yby uzyska? odpowied? na wiele z wy?ej zadanych pyta?, bo maj? w?tpliwo?ci czy „dobra zmiana” mia?a polega? np. na likwidacji standardów oko?oporodowych.
Wzywamy do podj?cia rzeczowej debaty spo?ecznej i politycznej na temat sytuacji kobiet w Polsce, która prowadzi? b?dzie do wprowadzenia rozwi?za? systemowych, maj?cych na celu popraw? tej sytuacji. Je?li Sejm nie wykazuje takiej woli, to niech Pani rz?d wyr?czy w tym pos?ów.

?yczymy Pani, aby dojrza?a Pani do potrzeby uzgadniania poczyna? Pani rz?du w sprawach dotycz?cych kobiet ze ?rodowiskami kobiecymi. My jeste?my do tego gotowe. Mamy do?? meblowania nam ?ycia i decydowania o jego najintymniejszych sferach przez panów, których gros przyziemnych problemów nigdy nie dotkn??y i nie dotkn?.

Na koniec dodajemy jeszcze jedno bardzo wa?ne ?yczenie, aby mog?a Pani na koniec swojej kadencji spojrze? nam prosto w oczy i bez ?adnych wyrzutów sumienia powiedzie? „zrobi?am wszystko, co by?o mo?liwe dla kobiet, same widzia?y?cie”. A my wtedy powiemy, ?e rzeczywi?cie, by?a Pani premierem wszystkich Polek i Polaków.

Z powa?aniem
Protest kobiet

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny zostanie podany po pierwszym kontakcie ze strony KPRM.

Pytania do rz?du (nr 1-15) - Publiczne odczytanie listu do rz?du (8 marca 2017 r.), fot. Katarzyna Pierzcha?a dla Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 1-15) - Publiczne odczytanie listu do rz?du (8 marca 2017 r.), fot. Katarzyna Pierzcha?a dla Protest kobiet

2. Odpowied? KPRM z dn. 21 czerwca 2017 r.  na list Protestu kobiet, zawieraj?cy pytania nr 1-15, z?o?ony 8 marca 2017 r.

Warszawa, 21 czerwca 2017 r.

Od:
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
SEKRETARZ STANU PE?NOMOCNIK RZ?DU DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Adam Lipi?ski

Do:
Protest kobiet
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

DOB.RT.4452.3.2017.BS   

Szanowne Panie,
w nawi?zaniu do Pa? korespondencji skierowanej na r?ce Pani Premier Beaty Szyd?o, a nast?pnie przekazanej do Pe?nomocnika Rz?du do Spraw Równego Traktowania we wspó?pracy z w?a?ciwymi ministrami przekazuj? odpowiedzi na zadane w pi?mie pytania.

Na wst?pie, w odniesieniu do planów wypowiedzenia przez Rz?d Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej pragn? poinformowa?, ?e po przeprowadzonej analizie i dyskusji Rz?d postanowi? nie wypowiada? Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy domowej.

Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest w Polsce stosowana i wykonywana. Podejmowane, przez instytucje na wszystkich szczeblach administracji, dzia?ania w wi?kszo?ci realizowane s? w ramach ju? istniej?cego w Polsce systemu zwalczania i zapobiegania przemocy.

1. Czemu ma s?u?y? projekt wycofania obowi?zku procedur oko?oporodowych ze szpitali?
W zwi?zku z nowelizacj? art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z pó?n. zm.), fakultatywne upowa?nienie do okre?lania standardów post?powania medycznego zosta?o równie? zast?pione fakultatywnym upowa?nieniem do okre?lania standardów organizacyjnych opieki. Wprowadzona zmiana ma na celu uporz?dkowanie kwestii dotycz?cych wydawania standardów, wytycznych i zalece? dotycz?cych post?powania w zakresie organizacji opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie oraz diagnostyki i leczenia.

Dotychczasowe rozporz?dzenie zachowuje moc do dnia 31 grudnia 2018 r., w zwi?zku z powy?szym zosta?y podj?te dzia?ania, maj?ce na celu wydanie nowego rozporz?dzenia w sprawie standardów organizacyjnych w tym zakresie. Minister Zdrowia powo?a?, w trybie zarz?dzenia, Zespó? do spraw opracowania projektu rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej sprawowanej nad kobiet? w okresie fizjologicznej ci??y, fizjologicznego porodu, po?ogu oraz opieki nad noworodkiem. Do udzia?u w opracowaniu nowych regulacji, analogicznie jak w czasie tworzenia obowi?zuj?cych standardów opieki oko?oporodowej, oprócz ekspertów w dziedzinach medycyny zaproszono równie? podmioty - przedstawicieli strony spo?ecznej, które dzia?aj? w obszarze praw kobiet i opieki oko?oporodowej. Podstaw? pracy Zespo?u jest aktualnie obowi?zuj?ce rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 wrze?nia 2012 r. w sprawie standardów post?powania medycznego przy udzielaniu ?wiadcze? zdrowotnych z zakresu opieki oko?oporodowej sprawowanej nad kobiet? w okresie fizjologicznej ci??y, fizjologicznego porodu, po?ogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. z 2016 r. poz.1132). Zespó? zako?czy swoj? dzia?alno?? po realizacji zadania, nie pó?niej jednak ni? do dnia 31 grudnia 2018 r.

2. Czemu ma s?u?y? rezygnacja pa?stwa z systemowego finansowania przesiewowych bada? profilaktycznych, maj?cych na celu wczesne wykrywanie raka szyjki macicy i piersi?
Przesiewowe badania cytologiczne i mammograficzne finansowane s? w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy i Programu profilaktyki raka piersi nieprzerwanie od 2006 r. i nie s? prowadzone ?adne prace maj?ce na celu rezygnacj? z finansowania ww. bada? przesiewowych. Wy?ej wymienione programy zdrowotne s? realizowane i finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3. Czemu ma s?u?y? ograniczenie dost?pno?ci antykoncepcyjnych pigu?ek „dzie? po"? Jednocze?nie, w trosce o naszych m??czyzn, chcia?yby?my wiedzie? dlaczego ?rodki typu viagra s? dost?pne bez recepty, mimo, ?e udowodniono naukowo wiele niebezpiecznych skutków ubocznych i ich stosowanie powinno si? odbywa? pod ?cis?? kontrol? lekarsk??
4. Czemu ma s?u?y? rozwa?ana delegalizacja hormonalnych ?rodków antykoncepcyjnych, które w wielu przypadkach s? po prostu lekami w zakresie ginekologii?
Podj?te dotychczas przez Ministerstwo Zdrowia dzia?ania w zakresie doregulowania dost?pno?ci produktów leczniczych z grupy ATC G03A - hormonalne ?rodki antykoncepcyjne do stosowania wewn?trznego maj? na celu zwi?kszenie bezpiecze?stwa pacjentki. Powy?sze wynika z faktu, ?e przyj?cie przez pacjentk? przedmiotowego produktu leczniczego powinno by? poprzedzone wizyt? u lekarza ze specjalizacj? w zakresie ginekologii, której nieod??cznym elementem jest badanie fizykalne. Ponadto lekarz, który prowadzi dokumentacj? medyczn? pacjentki posiada wiedz? o cz?stotliwo?ci przepisywania niniejszych produktów leczniczych, a tak?e o wyst?pieniu mo?liwych dzia?a? niepo??danych, czy te? mo?liwej interakcji z innymi lekami. Dzi?ki wprowadzonej regulacji lekarz b?dzie móg? oceni?, czy zastosowanie leku wp?ynie na stan zdrowia pacjentki, zw?aszcza nieletniej.

Ponadto podkre?lenia wymaga, ?e leki hormonalne niew?tpliwie nale?? do grupy leków o silnym dzia?aniu przede wszystkim z uwagi na mechanizm dzia?ania, co znajduje odzwierciedlenie w Charakterystyce Produktu Leczniczego ellaOne, gdzie wymieniony jest szereg dzia?a? niepo??danych oraz skutków ubocznych.

Art. 4 ust. 4 dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnosz?cego si? do produktów leczniczych stosowanych u ludzi stanowi: „Niniejsza dyrektywa nie wp?ywa na stosowanie ustawodawstwa krajowego zabraniaj?cego lub ograniczaj?cego sprzeda? b?d? stosowanie produktów leczniczych jako ?rodków antykoncepcyjnych lub poronnych. Pa?stwa Cz?onkowskie przedstawi? Komisji dane przepisy ustawodawstwa krajowego".

Powy?szy przepis daje wi?c pa?stwom cz?onkowskim prawo do ustanowienia okre?lonych w nim ogranicze? zarówno w odniesieniu do narodowych pozwole? na dopuszczenie do obrotu, jak równie? pozwole? wydawanych przez Komisj? Europejsk?, co wynika z art. 13 ust. 1 Rozporz?dzenia (WE) Nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiaj?cego wspólnotowe procedury wydawania pozwole? dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiaj?ce Europejsk? Agencj? Leków w brzmieniu: „Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 4 i 5 dyrektywy 2001/83/WE pozwolenie - na wprowadzenie do obrotu wydane zgodnie z niniejszym rozporz?dzeniem jest wa?ne na obszarze ca?ej Wspólnoty.

Zgodnie z art. 3 ustawy - Prawo farmaceutyczne organem uprawnionym do wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego jest Prezes Urz?du Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgodnie z przepisami ww. ustawy podmiot odpowiedzialny wskazuje w przedmiotowym wniosku kategori? dost?pno?ci produktu leczniczego i jest ona okre?lona w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu. Ponadto rozporz?dzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczególnych kategorii dost?pno?ci (Dz. U z 2016 r., poz. 1769), okre?la przes?anki jakie powinien spe?nia? produkt leczniczy przypisany do okre?lonych kategorii dost?pno?ci, na podstawie których podmiot odpowiedzialny przyporz?dkowuje kategori? dost?pno?ci zgodnie z w?a?ciwo?ciami danego produktu leczniczego.

Przedmiotowa regulacja ma na celu ujednolicenie wydawania wszystkich hormonalnych leków antykoncepcyjnych. Zgodnie z projektowanymi przepisami b?d? one wydawane z przepisu lekarza.

5. Czemu ma s?u?y? brak finansowania profesjonalnych organizacji, od lat wspieraj?cych lub udzielaj?cych pomocy ofiarom przemocy (w tym przemocy domowej)?
Ministerstwo Sprawiedliwo?ci wykonuj?c postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 pa?dziernika 2012 r. nr. 2012/29/UE ustanawiaj?cej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przest?pstw, podejmuje dzia?ania poprzez Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Pomoc pokrzywdzonym finansowana ze ?rodków w/w funduszu opiera si? na regulacji wskazanej w art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego i wydanego na podstawie art. 43 § 19 ustawy, rozporz?dzenia Ministra Sprawiedliwo?ci z dnia 29 wrze?nia 2015 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, który okre?la m.in. zasady udzielenia dotacji i ?wiadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przest?pstwem oraz osobom im najbli?szym.

W obecnej XII edycji konkursu maksymalna pula ?rodków przeznaczonych na dotacje wynosi?a 16 000 000,00 z?otych. Powy?sze ?rodki finansowe s? przeznaczane na pomoc osobom pokrzywdzonym przest?pstwem oraz osobom im najbli?szym. Rozpisanie kolejnych konkursów na powierzenie realizacji zada? ze ?rodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest uzale?nione od analizy potrzeb osób pokrzywdzonych przest?pstwem. W chwili obecnej formy ?wiadcze? obejmuj? pomoc prawn?, psychologiczn?, medyczn? oraz materialn?. Podmioty, z którymi podpisano umow? na realizacj? zada? ze ?rodków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej oferuj? pomoc psychologiczn? której  celem jest udzielenie wsparcia osobie pokrzywdzonej przest?pstwem oraz prawn?, która jest ?wiadczona w znacznej cz??ci przez adwokatów i radców prawnych. W zakresie ?wiadcze? materialnych przewidziane jest m.in. finansowanie: kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia, dop?at do bie??cych zobowi?za? czynszowych i op?at za media, bonów ?ywno?ciowych oraz towarowych.

W toku przeprowadzonego post?powania konkursowego wy?oniono podmioty ?wiadcz?ce pomoc pokrzywdzonym w oparciu o ?rodki finansowe pochodz?ce z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, których oferty w ocenie komisji konkursowej i Dysponenta gwarantowa?y najlepsze wykonanie powierzonego zadania. Procedura konkursowa obejmowa?a ocen? oferty przygotowanej przez podmiot wnioskuj?cy o uzyskanie dotacji.

W wyniku procedury konkursowej wybrano ??cznie 30 podmiotów ?wiadcz?cych pomoc pokrzywdzonym w oparciu o ?rodki finansowe pochodz?ce z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ich pe?na lista oraz podstawowe dane dotycz?ce oferowanej pomocy s? dost?pne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwo?ci celem umo?liwienia pokrzywdzonym wyboru najdogodniejszego miejsca otrzymania pomocy.

Natomiast w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej utworzono 77 o?rodków pomocy pokrzywdzonym zarówno na terenie du?ych aglomeracji, tj. Warszawa, ?ód? czy Kraków, ale tak?e w mniejszych miastach, w których dost?p do us?ug prawnych lub medycznych jest trudniejszy. O?rodki pomocy pokrzywdzonym zosta?y utworzone w 68 miastach.

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci planuje dalszy rozwój sieci pomocy dla osób pokrzywdzonych przest?pstwem oraz cz?onków ich rodzin. Z uwagi na dostrzegane zapotrzebowanie w zakresie wykorzystania ?rodków pochodz?cych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, niezale?nie od kontynuowania dotychczasowych dzia?a?, s? przewidywane nowe programy skierowane tak?e do s?dziów, prokuratorów oraz funkcjonariuszy policji maj?ce posta? szkole? w celu podniesienia kompetencji mi?kkich m.in. w zakresie psychologii, empatii czy mediacyjnych form rozwi?zywania konfliktów. Celem powy?szych projektów jest zapewnienie najwy?szego stopnia profesjonalizmu przy wykonywaniu czynno?ci s?u?bowych z udzia?em osób pokrzywdzonych przest?pstwem.

Wachlarz sposobów udzielanej pomocy przyczynia si? w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwo?ci do tworzenia skutecznego i szerokiego systemu ochrony praw cz?owieka, w szczególno?ci wszystkich pokrzywdzonych przest?pstwem, w tym w równie? kobiet oraz dzieci.

Podkre?lenia wymaga fakt, ?e o?rodki pomocy osobom pokrzywdzonym przest?pstwem s? prowadzone przez profesjonalne podmioty posiadaj?ce niezb?dne do?wiadczenie w ?wiadczeniu pomocy osobom jej potrzebuj?cym.

6. Jaki ma cel wykluczenie z Programu 500+ samotnych matek z jednym dzieckiem?
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy pa?stwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195, z pó?n. zm.) wprowadzi?a do systemu prawnego nowy rodzaj ?wiadczenia - ?wiadczenie wychowawcze.

Ww. ustawa wprowadza jednoznaczne i równe dla wszystkich zasady nabycia prawa do ?wiadczenia wychowawczego.

?wiadczenie wychowawcze przys?uguje na dzieci w wieku do uko?czenia przez nie 18 roku ?ycia. ?wiadczenie wychowawcze przys?uguje na pierwsze dziecko, definiowane jako jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do uko?czenia 18 roku ?ycia, je?eli przeci?tny, miesi?czny dochód rodziny w przeliczeniu na osob?, nie przekracza kwoty 800 z? lub 1200 z? je?eli cz?onkiem rodziny jest dziecko niepe?nosprawne.

Dla rodzin niezamo?nych, wprowadzono, poprzez kryterium dochodowe, mo?liwo?? otrzymania ?wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. Nieuprawnione jest zatem twierdzenie, ?e wsparcie rodzin najubo?szych ma charakter dyskryminuj?cy. Mo?liwo?? stosowania kryterium dochodowego w przyznawaniu ?wiadcze? finansowanych z bud?etu pa?stwa nie jest sprzeczna z Konstytucj?, w tym z art. 32 Konstytucji RP, i dotyczy równie? innych ?wiadcze? o podobnym charakterze, np. ?wiadcze? rodzinnych i ?wiadcze? z pomocy spo?ecznej.
Ustawa o pomocy pa?stwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, ?e na drugie i ka?de kolejne dziecko w rodzinie w wieku do uko?czenia 18 roku ?ycia, ?wiadczenie wychowawcze przys?uguje wszystkim rodzinom, bez wzgl?du na ich dochód.

Z za?o?enia, ?wiadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie jest ?wiadczeniem socjalnym, ale przede wszystkim powszechnym i demograficznym. Jak wynika z przeprowadzonych bada? spo?ecznych 53% rodzin w Polsce posiada tylko jedno dziecko. Program „Rodzina 500+" ma by? impulsem, który zach?ci te rodziny do podj?cia decyzji o posiadaniu jeszcze jednego dziecka poprzez zagwarantowanie dodatkowej, d?ugofalowej pomocy finansowej ze strony pa?stwa bez wzgl?du na osi?gany przez rodzin? dochód. W obecnej sytuacji demograficznej Polski, ka?dy, nawet najmniejszy przyrost liczby urodze?, jest po??dany i oczekiwany.

Ustawa o pomocy pa?stwa w wychowywaniu dzieci wprowadza jednoznaczne i równe dla wszystkich zasady nabycia prawa do ?wiadczenia wychowawczego, tj. wszystkie rodziny (dotyczy to zarówno osób samotnie wychowuj?cych dziecko jak i rodzin pe?nych) spe?niaj?ce ww. kryterium na pierwsze dziecko, maj? prawo do ?wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, za? wszystkie rodziny, które ww. kryterium przekraczaj?, prawa do ?wiadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko nie maj?. Natomiast prawo do ?wiadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci w wieku do uko?czenia 18 roku ?ycia, przys?uguje powszechnie wszystkim rodzinom, a wi?c tak?e i w tym zakresie nie ma mowy o nierównym traktowaniu osób/rodzin znajduj?cych si? w takiej samej sytuacji.

Jednocze?nie nale?y wskaza?, ?e rozszerzenie prawa do ?wiadczenia wychowawczego, bez kryterium dochodowego, tak?e na pierwsze dziecko, w tym na rodziny z jednym dzieckiem, wi?za?oby si? z dodatkowymi wydatkami bud?etu pa?stwa na poziomie ponad 19 mld z?, które obecnie s? niemo?liwe do sfinansowania.

7. Czemu naprawd? ma s?u?y? uchwalona ostatnio reforma edukacji, oprócz tego ?eby by?o tak, jak Pa?stwo chc?? Jakie realne korzy?ci edukacyjne zostan? osi?gni?te?
Celem reformy systemu o?wiaty, wprowadzanej ustawami z dnia 14 grudnia 2016 r.: Prawo o?wiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? - Prawo o?wiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) jest zapewnienie wysokiej jako?ci kszta?cenia ogólnego i zawodowego, w szczególno?ci po?o?enie wi?kszego nacisku na kszta?towanie kompetencji uniwersalnych, przygotowuj?cych uczniów nie tylko do wyboru zawodu i kierunku kszta?cenia, czy sprawnego poruszania si? na rynku pracy i elastyczno?ci w jej poszukiwaniu, ale tak?e takich, które zapewni? im powodzenie na dalszych etapach ?ycia i pozwol? na aktywny udzia? w ?yciu spo?ecznym, gospodarczym i politycznym kraju i wspólnoty lokalnej.

Aby osi?gn?? taki cel, oprócz zmian strukturalnych, konieczne s? zmiany programowe, dostosowuj?ce cele kszta?cenia i tre?ci nauczania do nowej struktury organizacyjnej szkó? i wprowadzaj?ce konieczne zmiany w stosunku do aktualnej podstawy programowej, która zosta?a opracowana w 2008 r.

14 lutego 2016 r. Minister Edukacji Narodowej podpisa?a rozporz?dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta?cenia ogólnego dla szko?y podstawowej, w tym dla uczniów z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kszta?cenia ogólnego dla bran?owej szko?y I stopnia, kszta?cenia ogólnego dla szko?y specjalnej przysposabiaj?cej do pracy oraz kszta?cenia ogólnego dla szko?y policealnej (Dz. U. poz. 356). Obecnie prowadzone s? prace nad przygotowaniem podstawy programowej dla szkó? ponadpodstawowych - w najbli?szym czasie projekty podstawy programowej poszczególnych przedmiotów b?d? przekazywane do prekonsultacji publicznych.

Dotychczasowa, jak i nowa podstawa programowa, zosta?y przygotowane przez zespo?y ekspertów z?o?one z nauczycieli akademickich, do?wiadczonych nauczycieli poszczególnych typów szkó?, metodyków i ekspertów systemu egzaminacyjnego. Zarówno dotychczasowa, jak i nowa podstawa programowa kszta?cenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych, zawieraj? tre?ci nauczania dotycz?ce biologii cz?owieka - w zakresie odpowiednim do wieku i mo?liwo?ci poznawczych uczniów.

8. Jakie spo?ecze?stwo chcecie stworzy? wzmacniaj?c indoktrynacj? ?wiatopogl?dow? serwowan? uczniom podczas pozbawionych jakiejkolwiek kontroli dydaktycznej lekcji religii w publicznej szkole, zamiast realnej nauki o biologii cz?owieka, jego seksualno?ci, roli hormonów i wszystkich konsekwencjach wspó??ycia, z chorobami wenerycznymi na czele?
Zgodnie z gwarancjami konstytucyjnymi okre?lonymi w art. 53 ust. 1-4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., poz. 483 z pó?n. zm.):
1.    Ka?demu zapewnia si? wolno?? sumienia i religii.
2.    Wolno?? religii obejmuje wolno?? wyznawania lub przyjmowania religii wed?ug w?asnego wyboru oraz uzewn?trzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitw?, uczestniczenie w obrz?dach, praktykowanie i nauczanie. Wolno?? religii obejmuje tak?e posiadanie ?wi?ty? i innych miejsc kultu w zale?no?ci od potrzeb ludzi wierz?cych oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie si? znajduj?.
3.    Rodzice maj? prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.
4.    Religia ko?cio?a lub innego zwi?zku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej mo?e by? przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie mo?e by? naruszona wolno?? sumienia i religii innych osób.

Nauczanie religii w szkole jest organizowane na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z pó?n. zm.), który stanowi, ?e publiczne przedszkola, szko?y podstawowe i gimnazja organizuj? nauk? religii na ?yczenie rodziców, publiczne szko?y ponadgimnazjalne na ?yczenie b?d? rodziców, b?d? samych uczniów; po osi?gni?ciu pe?noletno?ci o pobieraniu nauki religii decyduj? uczniowie.

Uczniowie maj? równie? zapewnion? mo?liwo?? udzia?u w zaj?ciach wychowanie do ?ycia w rodzinie. Program tych zaj?? obejmuje tre?ci dotycz?ce seksualno?ci cz?owieka. Sposób organizacji zaj?? okre?la rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu tre?ci dotycz?cych wiedzy o ?yciu seksualnym cz?owieka, o zasadach ?wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o warto?ci rodziny, ?ycia w fazie prenatalnej oraz metodach i ?rodkach ?wiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kszta?cenia ogólnego (Dz. U. 2014, poz. 395).

9. Jakie zamierza Pani, i Pani rz?d podj?? kroki, aby przepisy obowi?zuj?cej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y z 1993 roku nie by?y bezkarnie ?amane przez lekarzy w ca?ym kraju?
Przepisy ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y (Dz. U. poz. 78, z pó?n. zm.) s? prawem powszechnie obowi?zuj?cym. Rada Ministrów przedk?ada corocznie Sejmowi sprawozdanie z jej wykonywania oraz o skutkach stosowania, odnosz?c si? szczegó?owo do poszczególnych zawartych w niej regulacji. W kolejnych sprawozdaniach zawierany jest szczegó?owy opis dzia?a? podejmowanych w danym roku przez Rad? Ministrów w zakresie realizacji omawianej ustawy. Z uwagi na fakt, ?e wi?kszo?? z tych dzia?a? wymaga odr?bnych ram prawnych, w sprawozdaniach prezentowana jest charakterystyka regulacji stanowi?cych realizacj? norm przewidzianych w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y, maj?cych bezpo?redni zwi?zek z jej wykonywaniem, opatrzona stosownymi danymi obrazuj?cymi sposób realizacji ww. regulacji szczegó?owych.

W celu zapewnienia kompleksowo?ci informacji prezentowanych w kolejnych sprawozdaniach s? one ka?dorazowo przygotowywane w oparciu o opracowania sporz?dzone przez szereg podmiotów, w tym Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Sprawiedliwo?ci, Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji, Ministra Zdrowia, Prokuratury Krajowej, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelnego S?du Lekarskiego, Narodowego Funduszu Zdrowia, G?ównego Urz?du Statystycznego, Krajowego Centrum ds. AIDS, Pa?stwowej Agencji Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Jeden z rozdzia?ów corocznych sprawozda? po?wi?cony jest kwestii dzia?a? podejmowanych w celu respektowania przepisów ustawy. Uwzgl?dniane w nim s? dzia?ania podejmowane przez organy ?cigania i wymiaru sprawiedliwo?ci. Rzecznika Praw Pacjenta, a tak?e Naczelny S?d Lekarski i Okr?gowe S?dy Lekarskie.

Informacje zawarte w ww. dokumentach sprawozdawczych najpe?niej obrazuj? sposób realizacji przez Rad? Ministrów przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y. Nie s? prowadzone obecnie prace nad zmian? zawartych w ustawie regulacji.

Obecnie trwaj? natomiast prace nad projektem Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2016 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y.

Poprzednie Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania w 2015 r. ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p?odu ludzkiego i warunkach dopuszczalno?ci przerywania ci??y, przyj?te przez Rad? Ministrów i przekazane Sejmowi, zosta?o opatrzone drukiem sejmowym 1253 i jest dost?pne na stronie internetowej www.sejm.gov.pl (http://orka.seim.uov.pl/Druki8ka.nsf/0/DCF15650BADFB4B5C12580B50 0415B13/%24File/l 253.pdf)

10. Jaka logika przy?wieca wycofaniu si? pa?stwa polskiego ze wspierania przyrostu naturalnego przy wykorzystaniu procedur in vitro?
Program polityki zdrowotnej pn.: „Program - Leczenie niep?odno?ci metod? zap?odnienia pozaustrojowego w latach 2013 - 2016" przewidywa? wy??cznie finansowanie jednej z metod leczenia niep?odno?ci, natomiast nie uwzgl?dnia? diagnostyki niep?odno?ci. Cz?sto bowiem brak w?a?ciwiej diagnozy, wynikaj?cej z braku dost?pu do bada? umo?liwiaj?cych wskazanie konkretnego czynnika powoduj?cego niep?odno?? u danej pary jest czynnikiem powoduj?cym d?ugotrwa?e leczenie niep?odno?ci i jego niepowodzenie. W ramach ww. programu pary mia?y mo?liwo?? skorzystania wy??cznie z jednej metod, przy czym mo?liwo?? ta by?a ograniczona do ?wiadcze? udzielanych wy??cznie u realizatorów wy?onionych w post?powaniu konkursowym. Program ogranicza? si? wy??cznie do ?ci?le okre?lonej grupy odbiorców, dost?p do udzielanych ?wiadcze? nie by? zatem powszechny i nieograniczony. Ponadto trzeba podkre?li?, i? z uwagi na ograniczony zasi?g programu, trudno uzna?, ?e tak prowadzone dzia?anie mog?oby w rzeczywisty sposób wspiera? przyrost naturalny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1. ustawy z dnia 25 czerwca 2016 r. o leczeniu niep?odno?ci (Dz. U. z 2016 r. poz. 960) w?ród dost?pnych metod leczenia niep?odno?ci wyró?nia si?: poradnictwo medyczne, diagnozowanie przyczyn niep?odno?ci, zachowawcze leczenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne, zabezpieczenie p?odno?ci na przysz?o?? oraz procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zap?odnienie pozaustrojowe (popularnie okre?lane zbiorczo jako „in vitro"). Zatem w zale?no?ci od stanu zdrowia obu osób z pary borykaj?cej si? z problemem niep?odno?ci i ich historii leczenia, mog? one skorzysta? z ró?nych dost?pnych metod post?powania diagnostycznego b?d? terapeutycznego. Leczenie niep?odno?ci nie powinno by? zatem sprowadzane wy??cznie do metody zap?odnienia pozaustrojowego.

W 2016 r. rozpocz??a si? realizacja programu polityki zdrowotnej pn.: „Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 - 2020". Zarówno za?o?enia tego programu jak i cele wynikaj? z uj?cia problemu zdrowia prokreacyjnego i kwestii niep?odno?ci w sposób szerszy ni? „program in vitro". Celem g?ównym programu, realizowanego w okresie od 1 wrze?nia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r., jest zwi?kszenie dost?pno?ci do wysokiej jako?ci ?wiadcze? z zakresu diagnostyki i leczenia niep?odno?ci. Jest on skierowany g?ównie do osób borykaj?cych si? z problemem niep?odno?ci, które pozostaj? w zwi?zkach ma??e?skich lub partnerskich i wcze?niej nie by?y diagnozowane pod k?tem niep?odno?ci. Ponadto program w zakresie szkole? b?dzie skierowany do personelu medycznego.

W ramach programu planuje si?:
1)    utworzenie sieci co najmniej 16 referencyjnych o?rodków leczenia niep?odno?ci oraz Banku Tkanek Germinalnych;
2)    przeprowadzenie szkole? dla personelu medycznego z zakresu procedur diagnozowania i leczenia niep?odno?ci;
3)    prowadzenie kompleksowej diagnostyki niep?odno?ci, obj?cie uczestników opiek? psychologiczn? i kierowanie pacjentów do dalszego leczenia w ramach systemu ochrony zdrowia.

11. Jak d?ugo jeszcze b?dzie trwa? doprowadzenie do zagwarantowania osobom samotnie wychowuj?cym dzieci otrzymania przez nie zas?dzonych alimentów?
Skuteczno?? egzekucji ?wiadcze? alimentacyjnych jest uzale?niona od wielu czynników, w szczególno?ci od stanu maj?tkowego i dochodów d?u?nika. W sytuacji braku maj?tku i dochodów d?u?nika nawet najlepsze instrumenty prawne nie zagwarantuj? skuteczno?ci egzekucji, która ze swej natury jest d?ugotrwa?a, a post?powanie egzekucyjne nie mo?e zosta? umorzone na podstawie art. 823 k.p.c. (z powodu bezskuteczno?ci egzekucji).

Z tych wzgl?dów, w celu poprawy sytuacji osób uprawnionych do alimentów wymagane jest podj?cie dzia?a? wielop?aszczyznowych. W szczególno?ci chodzi tutaj o aktywizacj? zawodow? d?u?ników, wyeliminowanie zjawiska zatrudnienia „na czarno", czy dysponowania maj?tkiem przez d?u?ników w celu pokrzywdzenia wierzycieli (?wiadomego, pozornego wyzbywania si? maj?tku, z którego d?u?nik alimentacyjny nadal korzysta).

Koniecznym jest równie? wzmocnienie sankcjonowania zjawiska niealimentacji i to nie tylko poprzez zaostrzenie przepisów karnych, ale równie? - a mo?e przede wszystkim -poprzez zmian? postaw d?u?ników alimentacyjnych oraz istniej?cego negatywnego zjawiska przyzwolenia spo?ecznego na niep?acenie alimentów.

W Ministerstwie Sprawiedliwo?ci podejmowane s? dzia?ania zmierzaj?ce do wypracowania instrumentów prawnych, które zmierzaj? do poprawy sprawno?ci i skuteczno?ci egzekucji.
S?u?y? temu mia?a opracowana nowelizacja przepisów dotycz?cych post?powania egzekucyjnego, dokonana ustaw? z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy - kodeks post?powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1311). Przepisy tej ustawy obowi?zuj? od dnia 8 wrze?nia 2016 r. i - zgodnie z art. 21 ust. 1 - maj? zastosowanie jedynie do post?powa? egzekucyjnych wszcz?tych po dniu jej wej?cia w ?ycie. St?d w chwili obecnej nie jest mo?liwe przeanalizowanie, czy i w jaki sposób rozwi?zania zawarte w powo?anej ustawie wp?yn??y na stan sprawno?? i skuteczno?? egzekucji.

Jednocze?nie w fazie dodatkowych uzgodnie? mi?dzyresortowych znajduj? si? prace nad ustaw? o komornikach s?dowych. Mimo, i? w tym projekcie nie ma przepisów dedykowanych wprost do egzekucji nale?no?ci alimentacyjnych, tym niemniej rozwi?zania w nim zawarte jako zmierzaj?ce do usprawnienia egzekucji w ogólno?ci, winny przyczyni? si? równie? do poprawy skuteczno?ci egzekucji nale?no?ci alimentacyjnych.

Jednocze?nie Ministerstwo Sprawiedliwo?ci prowadzi prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze S?dowym oraz niektórych innych ustaw (UA27). Projekt ten opiera si? m.in. na kilkunastoletnim do?wiadczeniu funkcjonowania Rejestru D?u?ników Niewyp?acalnych (w tym alimentacyjnych), b?d?cego cz??ci? centralnego rejestru, jakim jest Krajowy Rejestr S?dowy (dalej: RDN). Zgodnie z dyspozycj? art. 55 pkt 5 ustawy o Krajowym Rejestrze S?dowym do RDN wpisuje si? d?u?ników, o których mowa w art. 1086 § 4 Kodeksu post?powania cywilnego, czyli tych d?u?ników, których zaleg?o?ci alimentacyjne przekraczaj? okres 6 miesi?cy. Komornicy s?dowi zobowi?zani s? w takich przypadkach do z?o?enia wniosku o wpis takiego d?u?nika alimentacyjnego do rejestru d?u?ników niewyp?acalnych. Dotychczasowy okres funkcjonowania RDN dostarczy? podstaw do stwierdzenia, ?e rejestr taki wcale nie wzmacnia pewno?ci i bezpiecze?stwa obrotu, ani te? nie pe?ni funkcji informacyjnej czy ostrzegawczej o nierzetelnych kontrahentach, w tym o d?u?nikach alimentacyjnych. Nie przyczynia si? to równie? do przeciwdzia?ania zjawisku niealimentacji. Wpisy takich zad?u?e? w rejestrze nie s? przedmiotem zainteresowania spo?ecznego czy uczestników obrotu prawnego i gospodarczego. Dotyczy to równie? banków oraz innych instytucji kredytowych i po?yczkowych, które ?wiadcz? na rzecz wpisanych w RDN d?u?ników krótko b?d? nawet d?ugoterminowe us?ugi finansowe, a nierzadko bez konieczno?ci przedstawiania przez nich jakichkolwiek za?wiadcze?. Wpis zad?u?e? w rejestrze nie spe?nia zatem swojej roli. Ignorowanie przez uczestników obrotu prawnego i gospodarczego faktu wpisania danych osób do rejestru d?ugów i wchodzenie z nimi w kolejne relacje prawno-finansowe stwarza u d?u?ników poczucie bezkarno?ci dotychczasowej nierzetelno?ci. Dowodem na to jest coraz wi?ksza liczba spraw o wpis d?u?ników alimentacyjnych do RDN. Wpisywani s? nowi d?u?nicy, ale równie? d?u?nicy ju? ujawnieni wpisywani s? pod kolejne pozycje w zwi?zku z kolejnymi zaleg?o?ciami (w tym alimentacyjnymi).

Wprowadzeniu przepisów art. 1086 § 4 Kodeksu post?powania cywilnego i art. 55 pkt 5 ustawy o Krajowym Rejestrze S?dowym przy?wieca?a pilna potrzeba zmotywowania d?u?nika do wywi?zywania si? ze swych obowi?zków, w celu unikni?cia negatywnych konsekwencji wpisu do RDN. W okresie obowi?zywania tych przepisów zaobserwowano jednak?e znaczny wzrost liczby spraw o wpis do RDN. O ile w 2004 roku (a wi?c przed wej?ciem w ?ycie omawianej regulacji) by?o 28.690 spraw o wpis do RDN, to w 2011 roku tego typu spraw by?o ju? 80.159, z czego du?? cz??? stanowi? sprawy o wpis d?u?ników alimentacyjnych.

Jak wynika z danych statystycznych, ani zagro?enie wpisem do RDN, ani nawet dokonany ju? wpis, nie stanowi dla d?u?ników alimentacyjnych czynnika motywuj?cego do uregulowania nale?no?ci. Zgodnie z danymi Najwy?szej Izby Kontroli w 2003 r. (a wi?c przed wej?ciem w ?ycie omawianych przepisów) Fundusz Alimentacyjny wyegzekwowa? 11,4% wyp?aconych ?wiadcze?, za? w 2009 i 2010 r. (a wi?c ju? po 4-5 latach obowi?zywania tych przepisów) odpowiednio 12,4% i 13,01%. Z powy?szego wynika niew?tpliwie, ?e wprowadzenie obowi?zku wpisywania d?u?ników alimentacyjnych do RDN nie poprawi?o w zauwa?alny sposób ?ci?galno?ci nale?no?ci alimentacyjnych. Wzrost ?ci?galno?ci tych nale?no?ci o 1 % i 1,61 % po wej?ciu w ?ycie omawianej regulacji ma charakter wr?cz ?ladowy. Dziesi?cioletni okres obowi?zywania art. 55 pkt 5 ustawy o KRS i art. 1086 § 4 k.p.c. pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, ?e przyj?te w omawianych przepisach rozwi?zanie nie doprowadzi?o do osi?gni?cia zamierzonego rezultatu. Nak?ad pracy i kosztów w ramach prowadzonego post?powania o wpis do RDN d?u?nika alimentacyjnego - zarówno po stronie komorników jak i s?du rejestrowego - jest nieadekwatny do osi?ganych efektów, które w ci?gu kilku lat obowi?zywania przepisu s? praktycznie niezauwa?alne.

Aby ustali?, czy wpis do rejestru ma jakikolwiek wp?yw na zachowania d?u?ników alimentacyjnych, w okresie od grudnia 2014 r. do marca 2015 r. przeprowadzono ankiet? w?ród 510 urz?dników samorz?dowych odpowiedzialnych za post?powania wobec d?u?ników alimentacyjnych. Wyniki ankiety wykaza?y, ?e zdaniem 85% respondentów wpis do RDN nie jest skutecznym sposobem dyscyplinowania d?u?ników, a zdecydowana wi?kszo?? respondentów (87%) uwa?a, ?e brak wpisu do RDN nie utrudni ?ci?galno?ci zaleg?o?ci alimentacyjnych. Respondenci podkre?lali, ?e w wielu przypadkach d?u?nicy s? osobami nie uczestnicz?cymi w legalnym obrocie (nie posiadaj?cymi legalnej pracy, nie korzystaj?cymi z kredytów), przez co wpis do RDN w ?aden sposób nie wp?ywa na ich sytuacj? i postaw?. Zdaniem respondentów, wpis d?u?nika do rejestru móg?by by? efektywny w dwóch przypadkach: 1) kiedy d?u?nik stara si? o kredyt/dokonuje zakupu na raty (wpis mo?e mu to utrudni? b?d? uniemo?liwi?), 2) kiedy d?u?nik prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? jako osoba fizyczna (wpis w rejestrze d?u?ników wp?ynie na jego wiarygodno??, utrudni mu prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej). Odno?nie do przypadku pierwszego, coraz cz??ciej obserwuje si?, o czym mowa powy?ej, ?e figurowanie danej osoby w rejestrze d?ugów nie stanowi przeszkody do uzyskania kredytu, po?yczki, dokonania zakupu na raty, itd.

Ujawnienie faktu posiadania zad?u?enia alimentacyjnego w rejestrze nie stanowi równie? w praktyce przeszkody do uruchomienia dzia?alno?ci gospodarczej, nawi?zywania kontaktów handlowych z kontrahentami, zaci?gania kolejnych zobowi?za? konsumenckich, kredytowych czy po?yczkowych, a nawet zajmowania ró?nych stanowisk, w tym kierowniczych. Respondenci wskazali, ?e wpis do rejestru móg?by przynie?? pewien efekt kiedy d?u?nik prowadzi dzia?alno?? gospodarcz? jako osoba fizyczna, gdy? wpis w rejestrze d?u?ników wp?ynie na jego wiarygodno??. Wpis taki utrudni mu prowadzenie dzia?alno?ci gospodarczej. Uzyskane odpowiedzi respondentów implikowa?y rozszerzenie zakresu przeprowadzonej ankiety i skierowanie jej z dodatkowymi pytaniami do przedsi?biorców m.in. w BCC, Konfederacji Lewiatan, KIG, PRB i ZRzP.

Przedstawicieli przedsi?biorców zapytano, czy informacja o zaleg?o?ciach alimentacyjnych potencjalnego kontrahenta wp?yn??aby na ocen? jego wiarygodno?ci oraz czy przedsi?biorcy chcieliby mie? mo?liwo?? szybkiego i darmowego sprawdzenia, czy potencjalny kontrahent prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? jako osoba fizyczna zalega z zap?at? alimentów. Na pytanie pierwsze 70% respondentów udzieli?o odpowiedzi twierdz?cej dostrzegaj?c bezpo?redni zwi?zek pomi?dzy informacj? o zaleganiu przez osob? fizyczn? z zap?at? nale?no?ci alimentacyjnych, a ocen? jej wiarygodno?ci jako przedsi?biorcy. Ponadto 73% respondentów wyrazi?o zainteresowanie szybkim i bezp?atnym dost?pem do informacji, czy potencjalny kontrahent b?d?cy osob? fizyczn? zalega z zap?at? alimentów.

Wyniki ankiet sta?y si? podstaw? do przyj?cia, ?e Rejestr D?u?ników Niewyp?acalnych (w tym alimentacyjnych) jest rejestrem nieefektywnym i nieprzydatnym. Uwzgl?dniaj?c jednak sugesti? respondentów dotycz?c? osób fizycznych wykonuj?cych dzia?alno?? gospodarcz? oraz fakt, ?e nale?no?ci alimentacyjne korzystaj? z pierwsze?stwa zaspokojenia przed nale?no?ciami kontraktowymi, w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze S?dowym oraz niektórych innych ustaw zaproponowano rezygnacj? z prowadzenia przez s?dy RDN i ujawnianie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej (dalej: CEIDG) zaleg?o?ci alimentacyjnych osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?. Zaproponowane rozwi?zanie pozwoli na poinformowanie innych uczestników obrotu gospodarczego (aktualnych b?d? potencjalnych kontrahentów takiego przedsi?biorcy), ?e posiada on zaleg?o?ci alimentacyjne, które zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami s? zaspokajane w pierwszej kolejno?ci, przed zobowi?zaniami kontraktowymi. Ujawnianie tych zaleg?o?ci ma wymiar informacyjny, ochronny, a tak?e - i to w sposób wymierny - prewencyjny. Trudno bowiem zaprzeczy?, ?e osoba fizyczna prowadz?ca dzia?alno?? gospodarcz?, co do której ujawniona zostanie informacja o zaleganiu z zap?at? nale?no?ci alimentacyjnych b?dzie musia?a liczy? si? z mo?liwo?ci? utraty kontrahenta, który zostanie zniech?cony ryzykiem niezaspokojenia swoich nale?no?ci.

Zaproponowane rozwi?zanie powinno pozwoli? - chocia? w cz??ci - na wymierne efekty w osi?gni?ciu zak?adanego przed laty celu, jakim by?o zmotywowanie przedsi?biorcy-d?u?nika alimentacyjnego do regulowania jego nale?no?ci alimentacyjnych (przeciwdzia?anie zjawisku nie alimentacji). Powy?sze rozwi?zanie zosta?o uj?te w art. 22 pkt 2 i 3 projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze S?dowym oraz niektórych innych ustaw (UA27). Przewiduje ono, ?e informacja o ponad 6-miesi?cznej zaleg?o?ci alimentacyjnej osób fizycznych prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz? b?dzie ujawniana we w?a?ciwym dla nich rejestrze CEIDG, w wyniku zg?oszenia dokonanego przez komornika s?dowego za po?rednictwem formularza dost?pnego na stronie internetowej CEIDG (zmiana art. 25 ust. 1 poprzez dodanie pkt. 18b, zmiana ant, 31 ust. 1 i dodanie ust. 9-10 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia?alno?ci gospodarczej, Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z pó?n. zm.).

W odniesieniu do d?u?ników alimentacyjnych celem dzia?ania pa?stwa jest wprowadzenie takich rozwi?za? prawnych i zastosowanie takich ?rodków, które spowoduj? wzrost liczby dobrowolnie spe?nianych ?wiadcze? alimentacyjnych albo podnios? poziom skuteczno?ci ich egzekucji. Ocena kilkunastoletniego funkcjonowania RDN, w tym w odniesieniu do d?u?ników alimentacyjnych pozwala na konstatacj?, ?e prowadzenie takiego rejestru jest niecelowe.

Powy?sze uwagi powinny stanowi? punkt wyj?cia do rozwa?a? co do metod dzia?ania pa?stwa w odniesieniu do poszczególnych grup d?u?ników alimentacyjnych. Dzia?ania te powinny mie? charakter kierunkowy i przybra? tak? form?, która b?dzie skuteczna wobec ro?nych grup spo?ecznych. Dotychczasowe do?wiadczenia pokaza?y bowiem, ?e nie ma jednego uniwersalnego sposobu oddzia?ywania na wszystkich d?u?ników alimentacyjnych, a na pewno nie jest nim wpis do rejestru. Inn? motywacj? do dzia?ania ma bowiem przedsi?biorca jednoosobowy, który mo?e si? obawia?, ?e ujawnienie w CEIDG informacji o zaleganiu przez niego z zap?at? nale?no?ci alimentacyjnych mo?e obni?y? jego wiarygodno?? w obrocie gospodarczym, a inn? np. osoba niepracuj?ca, nieposiadaj?ca ?adnego maj?tku.

W ramach, natomiast w?a?ciwo?ci Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej - na podstawie ustawy z dnia 7 wrze?nia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489) realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymuj? z uwagi na bezskuteczno?? egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego dla osób spe?niaj?cych kryteria ustawowe (w szczególno?ci kryterium dochodowe).

Prowadzone na podstawie przepisów rozdzia?u drugiego ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, dzia?ania wobec d?u?ników alimentacyjnych, nie s? dzia?aniami o charakterze egzekucyjnym i maj? na celu jedynie wsparcie organów egzekucyjnych, tj. komorników s?dowych, w tym zakresie.

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej trwaj? obecnie prace nad wprowadzeniem rozwi?za?, których celem by?aby mi?dzy innymi poprawa efektywno?ci dzia?a? podejmowanych w kierunku aktywizacji zawodowej d?u?nika alimentacyjnego.

W dniu 4 kwietnia 2017 r. Rada Ministrów przyj??a dokument o nazwie „Przegl?d systemów wsparcia rodzin" zawieraj?cy ocen? systemów wsparcia na rzecz rodzin, (w tym systemu ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego) oraz wnioski dotycz?ce wprowadzenia zmian w tych systemach. W ww. dokumencie zawarto równie? rekomendacje dotycz?ce wprowadzenia dodatkowych sankcji dla d?u?ników alimentacyjnych oraz rekomendacje w zakresie dzia?a?, których podj?cie ma na celu popraw? egzekucji alimentów.

W?ród proponowanych rozwi?za? znajduj? si? równie? rozwi?zania odnosz?ce si? do poprawy efektywno?ci dzia?a? zwi?zanych z aktywizacj? zawodow? d?u?ników alimentacyjnych.
Wi?kszo?? d?u?ników alimentacyjnych unika legalnego zatrudnienia. Pomimo tego, ?e gmina (wyp?acaj?ca alimenty w imieniu Skarbu Pa?stwa w postaci ?wiadcze? z funduszu alimentacyjnego) zobowi?zuje d?u?nika do rejestracji w urz?dzie pracy, w praktyce nie przynosi to oczekiwanego efektu, czyli skutecznego skierowania d?u?nika do pracy. Post?powania wobec d?u?ników alimentacyjnych prowadz? organy w?a?ciwe d?u?ników (wójt/burmistrz/prezydent miasta w?a?ciwy ze wzgl?du na miejsce zamieszkania d?u?nika alimentacyjnego). Niestety organy te (najcz??ciej upowa?nione o?rodki pomocy spo?ecznej), nie posiadaj? narz?dzi aktywizuj?cych, które w przypadku uchylaj?cych si? od pracy d?u?ników, by?yby najbardziej efektywne.

Takie narz?dzia posiadaj? natomiast powiatowe urz?dy pracy, które otrzymuj? w ramach tzw. algorytmu ?rodki finansowe na aktywizacj? zawodow? osób bezrobotnych.
W zwi?zku z powy?szym, w celu skutecznej aktywizacji zawodowej d?u?ników alimentacyjnych cz??? z ogólnej kwoty tego algorytmu mog?aby zosta? przekazana (na wniosek gminy) do gmin z przeznaczeniem na roboty publiczne adresowane do d?u?ników alimentacyjnych zarejestrowanych w urz?dzie pracy. By?aby to forma sankcji jak? gmina mog?aby stosowa? zw?aszcza wobec tych d?u?ników, którzy ukrywaj?c swoje dochody nie wywi?zuj? si? z obowi?zku alimentacji. Jednocze?nie punktem wyj?cia do szczegó?owego podzia?u ?rodków na gminy powinien by? stan liczby bezrobotnych d?u?ników alimentacyjnych na dzie? 30 wrze?nia (stan na ten dzie? jest odno?nikiem dla ustalenia kwot „algorytmu Funduszu Pracy"). Bezrobotni d?u?nicy powinni niezw?ocznie po zarejestrowaniu w urz?dzie pracy otrzyma? z gminy skierowanie do pracy w ramach robót publicznych, czyli prostych prac remontowo-porz?dkowych wykonywanych na rzecz lokalnych spo?eczno?ci.

Nieuchronno?? pracy (w przypadku odmowy uruchamiana jest standardowo procedura ?cigania za przest?pstwo niealimentacji - art. 209 KK), w wielu przypadkach mo?e spowodowa? sp?at? zad?u?enia.

Ponadto, w stosunku do d?u?ników alimentacyjnych uchylaj?cych si? od zobowi?za? alimentacyjnych, niezale?nie od tego, czy jest w takich przypadkach wyp?acane ?wiadczenie z funduszu alimentacyjnego proponuje si?, by rozwa?y?:
-    zakaz korzystania przez d?u?ników alimentacyjnych z wszelkich form wsparcia pochodz?cych ze ?rodków z funduszy UE,
-    utworzenie (np. we wspó?pracy z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci i Ministerstwem Cyfryzacji) rejestru d?u?ników alimentacyjnych, dzi?ki któremu b?dzie mo?liwe skuteczniejsze stosowanie wobec nich obecnie obowi?zuj?cych oraz wy?ej proponowanych sankcji - do rejestru komornik wpisywa? b?dzie wszystkich d?u?ników alimentacyjnych. Analizuj?c konieczno?? utworzenia rejestru nale?y skorelowa? dzia?ania legislacyjne Ministerstwa Sprawiedliwo?ci i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej bior?c pod uwag? procedowany obecnie przez Ministra Sprawiedliwo?ci projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze S?dowym oraz niektórych innych ustaw (UA 27).

W projekcie ustawy realizuj?cym rekomendacje zawarte w dokumencie „Przegl?d systemów wsparcia rodzin", nad którym obecnie trwaj? prace legislacyjne, nie proponuje si? jeszcze systemowych zmian w rekomendowanym zakresie dotycz?cym poprawy egzekucji alimentów, poniewa? rozwi?zania te wymagaj? szerszych konsultacji oraz wspó?pracy w szczególno?ci z Ministerstwem Sprawiedliwo?ci. Stosowny projekt ustawy dotycz?cy tej kwestii zostanie przedstawiony w pó?niejszym terminie.

12. Jakie rozwi?zania proponuje Pani rz?d w kwestii zabezpieczenia emerytalnego kobiet, ale tak?e m??czyzn, którzy s? zmuszeni do ograniczenia pracy zawodowej (np. z powodu konieczno?ci opieki nad niepe?nosprawnymi dzie?mi czy rodzicami lub po prostu nad licznym potomstwem)? Jak planuj? Pa?stwo rozwi?za? problem braku odprowadzania sk?adek emerytalnych, do którego przyczynia si? program 500+? Nie negujemy walorów programu, ale chcemy wiedzie? co nas - Polki i Polaków - czeka, gdy te pieni?dze si? sko?cz?, a zostaniemy bez pracy, bez widoków na prac? i bez w?asnej emerytury.
G?ównym celem stawianym przed systemami emerytalnymi jest zapewnienie odpowiednich ?rodków finansowych uczestnikom tych systemów w okresie staro?ci.

O narastaniu trudno?ci w skutecznym i efektywnym funkcjonowaniu systemów emerytalnych w najwi?kszym stopniu decyduje czynnik demograficzny. Przy niskim poziomie dzietno?ci i jednoczesnym wyd?u?aniu si? trwania ?ycia zmniejsza si? liczba osób wchodz?cych na rynek pracy oraz wzrasta liczba ludzi w starszym wieku, co powoduje, ?e funkcjonuj?ce systemy emerytalne napotykaj? na barier? stabilno?ci finansowej.

St?d te? tak istotne w ostatnim okresie sta?y si? dzia?ania, w tym w szczególno?ci w zakresie polityki rodzinnej, które prze?o?? si? bezpo?rednio na bezpiecze?stwo oraz poziom obecnych i przysz?ych emerytur. W du?ej mierze dzia?ania te skierowane s? do kobiet. W?ród najwa?niejszych z nich nale?y wskaza?:
1)    zaliczenie przy ustalaniu kapita?u pocz?tkowego okresu urlopu wychowawczego oraz pozosta?ych okresów sprawowania opieki nad ma?ym dzieckiem, jako okresu sk?adkowego (zmiana obowi?zuje od 1 maja 2015 r.),
2)    obj?cie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi lub odpowiednio emerytalnym osób sprawuj?cych osobist? opiek? nad dzie?mi. Do 31 sierpnia 2013 r. tylko osoby przebywaj?ce na urlopach wychowawczych mia?y prawo do obj?cia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tego tytu?u. Urlop wychowawczy jest uprawnieniem stricte pracowniczym, zatem nie przys?uguje osobom prowadz?cym pozarolnicz? dzia?alno?? i zleceniobiorcom. Od 1 wrze?nia 2013 r. z mo?liwo?ci sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem skutkuj?cej obj?ciem ubezpieczeniami spo?ecznymi mo?e skorzysta? równie? osoba nie b?d?ca pracownikiem, która zrezygnowa?a z aktywno?ci zawodowej,
3)    w dniu 17 czerwca 2013 r. wesz?a w ?ycie ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675) umo?liwiaj?ca rodzicom skorzystanie z p?atnego urlopu przez okres jednego roku, w zwi?zku z urodzeniem si? dziecka, albo przez okres d?u?szy ni? jeden rok, w zwi?zku z jednoczesnym urodzeniem si? wi?kszej liczby dzieci. W okresie tym, od otrzymywanego zasi?ku macierzy?skiego, odprowadzane s? sk?adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
4)    wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. nowego rodzaju ?wiadczenia rodzinnego -?wiadczenia rodzicielskiego w kwocie 1000 z?. ?wiadczenie to przys?uguje osobom, które urodzi?y dziecko, a które nie s? uprawnione do zasi?ku macierzy?skiego lub uposa?enia macierzy?skiego tj. bezrobotnym, studentom, osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych nieskutkuj?cych ubezpieczeniem jak np. umowa o dzie?o,
5) w celu unikni?cia sytuacji, w której osoba ubezpieczona mog?aby otrzyma? zasi?ek macierzy?ski w kwocie ni?szej ni? ?wiadczenie rodzicielskie, wprowadzono zmiany skutkuj?ce uzupe?nieniem miesi?cznej kwoty zasi?ku macierzy?skiego w sytuacji, gdy jest ona ni?sza od kwoty ?wiadczenia rodzicielskiego. Oznacza to wprowadzenie minimalnej wysoko?ci zasi?ku macierzy?skiego w kwocie odpowiadaj?cej ?wiadczeniu rodzicielskiemu, tj. 1000 z?. Od tego zasi?ku odprowadzane s? sk?adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Program „Rodzina 500+", realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej, w swoim za?o?eniu ma za zadanie zmniejszenie obci??e? finansowych zwi?zanych z wychowywaniem dzieci i zach?cenie rodzin do podejmowania decyzji o posiadaniu wi?kszej ich liczby. Przyznawane w ramach tego programu ?wiadczenia, maj? zaspakaja? realne potrzeby rodzin w zakresie wychowywania dzieci, nie s? natomiast wynagrodzeniem za ich posiadanie, od którego op?acane by?yby sk?adki. Za?o?eniem Programu „Rodzina 500+" nie by?a równie? rezygnacja kobiet z pracy.

Dzisiejsze wsparcie polityki prorodzinnej b?dzie mia?o wp?yw na system emerytalny, i w d?u?szej perspektywie czasu oznacza? b?dzie wi?ksze mo?liwo?ci skierowania dodatkowych ?rodków dla emerytów i rencistów.

W odniesieniu do zmian wprowadzonych w ramach zabezpieczenia emerytalnego nale?y tak?e wskaza?, ?e od dnia 1 marca 2017 r., zgodnie z ustaw? z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze? Spo?ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2), wysoko?? najni?szej emerytury wzros?a do 1000 z?, dla osób legitymuj?cych si? sta?em pracy wymaganym do uzyskania gwarantowanej najni?szej emerytury.

13. Jak d?ugo jeszcze ofiary gwa?tów i przemocy domowej b?d? nara?one na ur?gaj?ce godno?ci zachowania funkcjonariuszy pa?stwa? Czy wie Pani, ?e ka?dego roku w wyniku przemocy, w?a?nie we w?asnym domu, traci ?ycie ok. 500 kobiet?
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej od wielu lat odpowiada za koordynacj? dzia?a? na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy, w tym przemocy wobec kobiet. Ponadto dok?ada wszelkich stara?, aby niwelowa? skal? zjawiska przemocy.

Ochrona i pomoc osobom doznaj?cym przemocy zapewniona jest w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) oraz Krajowym Programie Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Powy?sze akty prawne zawieraj? uregulowania maj?ce na celu ochron? i wsparcie osób doznaj?cych ró?nych form przemocy, w tym równie? przemocy seksualnej.

Regulacje w zakresie pomocy i wsparcia udzielanego osobom doznaj?cym przemocy nak?adaj? na w?adze publiczne obowi?zek zapewnienia wszystkim obywatelom równego traktowania i poszanowania ich praw i wolno?ci, a tak?e w celu zwi?kszania skuteczno?ci przeciwdzia?ania przemocy w rodzinie. Powy?sze zosta?o zawarte w tre?ci preambu?y do ustawy o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie.

Obowi?zuj?ce w obszarze przeciwdzia?ania przemocy przepisy zapewniaj? osobie doznaj?cej przemocy bezp?atn? pomoc mi?dzy innymi w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, interwencji kryzysowej i wsparcia, ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemo?liwienie osobom stosuj?cym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi cz?onkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania si? i zbli?ania si? do osoby pokrzywdzonej, zapewnienia osobie dotkni?tej przemoc? w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym o?rodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, czy te? mo?liwo?ci uzyskania badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodze? cia?a zwi?zanych z u?yciem przemocy w rodzinie oraz wydania za?wiadczenia lekarskiego w tym przedmiocie.

W przypadku wyst?pienia uzasadnionego podejrzenia przemocy wszczyna si? procedur? „Niebieskiej Karty", która to procedura ma na celu podj?cie przez s?u?by odpowiedzialne za przeciwdzia?anie przemocy dzia?a? ukierunkowanych na pomoc osobie doznaj?cej przemocy, a tak?e dzia?a? skierowanych wobec osoby podejrzanej o stosowanie przemocy.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdzia?aniu przemocy w rodzinie osoby, które w zwi?zku z wykonywaniem swoich obowi?zków s?u?bowych lub zawodowych powzi??y podejrzenie o pope?nieniu ?ciganego z urz?du przest?pstwa z u?yciem przemocy w rodzinie, niezw?ocznie zawiadamiaj? o tym Policj? lub prokuratora.

Ponadto w sytuacji, gdy przemoc wyczerpuje znamiona przest?pstwa z art. 207 kk tj. przest?pstwa zn?cania si? nad osobami najbli?szymi, organy w?a?ciwe wszczynaj? post?powanie przygotowawcze.

Nale?y tak?e podkre?li?, ?e zjawisko przemocy, w tym przemocy wobec kobiet podlega systematycznej diagnozie.

Dane w powy?szym zakresie zbierane s? w ramach sprawozda? rocznych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, które to sprawozdania przygotowywane s? w oparciu o sprawozdania wojewodów, marsza?ków województw oraz sprawozdania: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej, Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, Prokuratury Krajowej, Komendy G?ównej Policji oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, którzy s? wspó?realizatorami Programu.

Z zawartych w „Sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdzia?ania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r." danych wynika, ?e w 2015 r. nast?pi?o zmniejszenie skali przemocy. Zarówno w ogólnej liczbie, jak i we wszystkich kategoriach pokrzywdzonych w porównaniu do 2014 roku odnotowano spadek warto?ci liczbowych.

Ogólna liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, ?e doznaj? przemocy spad?a o 7,43% (2014 rok - 105 332; 2015 rok - 97 501), w tym kobiet o 4,68% (2014 rok - 72 786; 2015 rok - 69 376); m??czyzn o 6,60% (2014 rok - 11 491; 2015 rok - 10 733).

Analizuj?c powy?sze dane statystyczne nale?y podkre?li?, ?e tendencja zmniejszania skali zjawiska przemocy jest wynikiem coraz lepiej dzia?aj?cego systemu oraz skuteczno?ci podejmowanych dzia?a?, a tak?e zaanga?owania wielu przedstawicieli i s?u?b zajmuj?cych si? zawodowo problematyk? przemocy.

Niemniej jednak, w dalszym ci?gu, w niektórych obszarach system wymaga usprawnienia w celu zwi?kszenia bezpiecze?stwa osób doznaj?cych przemocy.

14. Jaki rzeczywisty cel maj? dzia?ania ministra ?rodowiska, który doprowadza w?a?nie na naszych oczach do trwa?ej degradacji ?rodowiska naturalnego? Cz?owiek nie ?yje w oderwaniu od przyrody i podlega wp?ywowi przemian, zarówno pozytywnych jak destrukcyjnych. ?rodowisko naturalne oddzia?uje na stan zdrowia ca?ego spo?ecze?stwa, a my, kobiety, mamy szczególnie uwra?liwion? wyobra?ni? nakierowan? na zdrowie nasze, naszych bliskich, a zw?aszcza dzieci. Dlatego dziwimy si?, ?e Pani, kobieta pozwala na te hece ministra i pytamy o rzeczywisty cel, którego by? mo?e nie znamy. W kampanii wyborczej mówi?a Pani, ?e Polska jest w ruinie. Obawiamy si?, ze rz?dy pani ministrów zostawi? po sobie pustyni?.
Nie mo?na zgodzi? si? z ocen? dzia?a? Ministra ?rodowiska wyra?on? w ww. pytaniu. Minister ?rodowiska, jako cz?onek Rady Ministrów realizuje polityk? ustalon? przez Rad? Ministrów (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z pó?n. zm.)). Polityka ta obejmuje dzia?y gospodarka wodna i ?rodowisko (§ 1 ust. 2 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?ania Ministra ?rodowiska (Dz. U. poz. 1904 i 2095)) i oparta jest na zasadzie zrównowa?onego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Przez zrównowa?ony rozwój rozumie si? rozwój spo?eczno-gospodarczy, w którym nast?puje proces integrowania dzia?a? politycznych, gospodarczych i spo?ecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwa?o?ci podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania mo?liwo?ci zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych spo?eczno?ci lub obywateli zarówno wspó?czesnego pokolenia, jak i przysz?ych pokole?.

Tym samym realizuj?c powierzone zadania Minister ?rodowiska zawsze ma na wzgl?dzie trosk? o ?rodowisko w Polsce i na ?wiecie, wp?yw na d?ugofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw cz?owieka, rozwój kraju, a tak?e potrzeby obywateli i przysz?ych pokole?.

15. Jaki przy?wieca cel przerobieniu mediów, jako? tam jednak publicznych, w media partyjne - to oczywi?cie wiemy. Zastanawiamy si? tylko, ile pokole? polityków b?dzie musia?o dochodzi? do tego, ?e media publiczne s? w obecnych czasach najwi?ksz? warto?ci? spo?eczn?? Jak d?ugo jaka? partia b?dzie musia?a dochodzi? do tego, ?e dobro ca?ego, zró?nicowanego spo?ecze?stwa jest warto?ci? wy?sz? ni? jej interesy? Chcia?yby?my jednak pozna? odpowied? na pytanie, jak d?ugo b?dzie Pani tolerowa? bezpardonowe obra?anie kobiet w „mediach narodowych", którego nierzadko dopuszczaj? si? politycy koalicji rz?dz?cej?
Rz?d docenia rol? jak? w obecnych czasach pe?ni? media, w szczególno?ci media publiczne. Rzeczowa, merytoryczna debata publiczna jest wa?nym elementem demokracji, dlatego te? dyskusja obecna w mediach powinna odbywa? si? na jak najwy?szym poziomie, a jakiekolwiek obra?anie kogokolwiek jest niedopuszczalne.

Pytania do rz?du (nr 19) - Czytanie kolejnego listu do rz?du oraz publiczne odczytanie wst?pnej odpowiedzi Protestu kobiet do KPRM (8 lipca 2017 r.), fot. Ewa D?browska-Szulc dla Protest kobiet
Pytania do rz?du (nr 19) - Czytanie kolejnego listu do rz?du oraz publiczne odczytanie wst?pnej odpowiedzi Protestu kobiet do KPRM (8 lipca 2017 r.), fot. Ewa D?browska-Szulc dla Protest kobiet

3. Wst?pna odpowied? Protestu kobiet na pismo KPRM z dn. 21 czerwca 2017 r., z?o?ona w KPRM w dniu 10 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 10 lipca 2017 roku

Od:
Protest kobiet

Do:
W. Pani
Beata Szyd?o
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3,
00-583 Warszawa

Szanowna Pani,
dzi?kujemy za obszern? odpowied? – przygotowan? przez Pe?nomocnika Rz?du ds. Równego Traktowania we wspó?pracy z ministerstwami – na pierwsze pi?tna?cie pyta?, które Protest kobiet zada? w swoim pi?mie 8 marca 2017 r. Otrzyma?y?my j? po ponad trzech miesi?cach, ale zdajemy sobie spraw? z tego, ?e zakres tematyczny pyta? by? szeroki i doceniamy, ?e Kancelaria Premiera Rady Ministrów podj??a prób? powa?nego potraktowania listu od polskich obywatelek.

Niestety odpowied? w zakresie ogólnym przewa?nie nie jest dla nas satysfakcjonuj?ca. Nie pyta?y?my bowiem o stworzone przez Pani ministrów warunki prawne oraz wprowadzane procedury, a o przyczyny i cele wprowadzanych i planowanych zmian. Doceniamy przy tym fakt, ?e w wielu punktach zosta?o wykazane, ?e poprzednie rz?dy nie by?y ca?kowicie bezczynne i bierne wobec trudnych problemów spo?ecznych, które powinny podlega? systemowej rozwadze i regulacji.

Dzi?kujemy za zapewnienie, ?e rz?d nie zamierza wypowiada? tzw. konwencji antyprzemocowej. S?ysza?y?my ju? takie o?wiadczenie, dlatego ta kwestia nie znalaz?a si? bezpo?rednio w puli naszych pyta?, jednak zawsze warto mie? oficjalne stanowisko rz?du na pi?mie. Bardziej interesuj? nas dzia?ania zmierzaj?ce do wdro?enia zalece? konwencji do polskiej praktyki prawnej, proceduralnej i wykonawczej. 

Z przykro?ci? jednak zauwa?amy, ?e Pani rz?d nie odniós? si? w ?aden sposób do kluczowej w sprawy, któr? jedynie uzupe?nia?y nasze pytania, a mianowicie do kwestii rozpocz?cia publicznej debaty ze ?rodowiskami kobiecymi, ruchami spo?ecznymi i organizacjami pozarz?dowymi, debaty, która b?dzie mia?a na celu wypracowanie rozwi?za? s?u??cych dobrostanowi obywatelek i obywateli, wypracowanie kompromisów tam, gdzie zawieranie kompromisów jest mo?liwe (np. prawa cz?owieka s? niezbywalne i nie mo?na ich poddawa? negocjacjom).
Informujemy, ?e nie ustaniemy w d??eniu do debaty, bo nie zamierzamy pogodzi? si? z faktem, i? w?adza, którakolwiek w?adza, ignoruje g?os  52% spo?ecze?stwa narzucaj?c autorytarnie w?asne wizje i ideologie. To w?a?nie kobiety stanowi? ponad po?ow? ludno?ci Polski, a du?a cz??? m??czyzn podziela nasze niepokoje i protesty. To nie którakolwiek partia ma wi?kszo??, to my jeste?my wi?kszo?ci?. Zosta?o niewiele czasu, by Pani rz?d doceni? nasz? wol? rozmowy.

Wracaj?c do odpowiedzi rz?du na nasz list. Aby opracowa? szczegó?owe stanowisko wobec odpowiedzi na poszczególne pytania tym razem my potrzebujemy nieco czasu, w którym zweryfikujemy je poprzez konsultacje z ekspertami poszczególnych dziedzin. Mamy przy tym nadziej?, ?e to dzia?anie b?dzie pocz?tkiem czego? powa?niejszego, ni? tylko kolejna wymiana korespondencji.

Jednak ju? teraz chcemy wyrazi? zaniepokojenie zwi?zane z odpowiedzi? rz?du na pytanie nr 15, które pozwolimy sobie przytoczy? w wersji skróconej: „Jak d?ugo b?dzie Pani tolerowa? bezpardonowe obra?anie kobiet w »mediach narodowych«, którego nierzadko dopuszczaj? si? politycy koalicji rz?dz?cej?”. A reakcja rz?du na nie brzmi: „Rz?d docenia rol? jak? w obecnych czasach pe?ni? media, w szczególno?ci media publiczne. Rzeczowa, merytoryczna debata publiczna jest wa?nym elementem demokracji, dlatego te? dyskusja obecna w mediach powinna odbywa? si? na jak najwy?szym poziomie, a jakiekolwiek obra?anie kogokolwiek jest niedopuszczalne”.

Przynajmniej w tym wypadku oczekiwa?y?my jasnej odpowiedzi. Jak d?ugo? Zamiast tego dosta?y?my bana?, który ignoruje istot? pytania, a wi?c obra?anie kobiet przez Pani podw?adnych, w mediach pa?stwowych. Tym samym po prostu tradycyjnie kobiety zosta?y w tej odpowiedzi zignorowane. Na dodatek to stanowisko (zw?aszcza w kontek?cie w rozszerzenia zakresu tematycznego, a wi?c, ?e problem dotyczy kogokolwiek, a nie „tylko” kobiet), stoi w jawnej sprzeczno?ci z praktyk?. W pierwszym rz?dzie takie podej?cie do sprawy, rzutuje na wiarygodno?? odpowiedzi na pozosta?e pytania, a nast?pnie wskazuje na niesubordynacj? poszczególnych cz?onków Pani rz?du i innych instytucji pa?stwowych, chyba ?e wyznajemy bardzo ró?ne standardy granicy mi?dzy polemik? czy krytyk?, a obra?aniem.

Ale, skoro ju? tak si? sta?o – odniesiemy si? równie szeroko do podj?tego tematu, a wi?c, ?e jakiekolwiek obra?anie kogokolwiek w mediach jest niedopuszczalne.

Jak bowiem w kontek?cie odpowiedzi rz?du rozumie? wypowied? Dyrektora Generalnego Lasów Pa?stwowych, p. Konrada Tomaszewskiego o ekologach protestuj?cych w Puszczy Bia?owieskiej w audycji „Kwadrans polityczny” na antenie TVP Info jak nie obraz?? Mówi? on: „W tej chwili ludzi, z których mózgów wymyto te podstawowe warto?ci, ?e kobieta to kobieta, m??czyzna to m??czyzna, ?e nie warto kocha? si? z koz?, dlatego ?e z tego dzieci nie b?dzie, a wi?c gdy ju? jest przygotowane pod?o?e mózgowe, to wtedy mo?na si? posi?kowa? pewnymi instrumentami, które s?u?? zarz?dzeniem wszystkimi i wszystkim bez u?ycia ?rodków przymusu bezpo?redniego”. To jest dos?owny cytat ze s?ów urz?dnika pa?stwowego, które pad?y na antenie Telewizji Polskiej. Czy zechce Pani skomentowa?, czy dobrze oceniamy t? wypowied?, jako ur?gaj?c? godno?ci innych osób i jako wypowied? niedopuszczaln?, dla której nie powinno by? miejsca w mediach publicznych?

Prosimy nam wyt?umaczy? czym mo?na usprawiedliwi? „fraszk?” wyg?oszon? przez dyrektora ogólnopolskiej anteny TVP Program 2, p. Marcina Wolskiego, podczas wspó?organizowanego przez Telewizj? Polsk? widowiska „Imieniny Pana Janka” (i transmitowanego przez TVP Program 1 oraz Polskie Radio 24.06.2017 w prime time) z okazji 50-lecia dzia?alno?ci Kabaretu pod Egid??

Oto ona: „Wstajesz bez kaca wcze?nie rano. Pozdrawiasz ?ony i rodzin?, a potem idziesz na Warszaw?, co w swojsk? zamienia si? Medyn?. Bazar na placach i alejach, z góry muezini nawo?uj?, tam ?ci?to tysi?cznego geja, tu jak?? lesb? kamienuj?. Na krótkiej smyczy trzymasz córk?, ?wiadom ?akomych oczu braci. W?o?y?a w?a?nie now? burk?, wie – jak si? pu?ci, g?ow? straci. Leniwie sobie ?ycie ciecze, miast schabowego wcinasz kebab. Pi?? raz dziennie pok?on Mekce, niezbyt gorliwie, ile trzeba. Miast reklam pi?knych moc wersetów na ?cianach domów si? roz?ciela. W pi?tek z synami do meczetu, co jest na placu Zbawiciela. Stra?nicy wiary w strojach khaki ?cigaj? zdrajców i dewiantów. Czy tego chcia?y post?paki wpuszczaj?c pierwszych imigrantów?”.

Czy to s? standardy mediów publicznych, których rol? Pani rz?d docenia? Czy to jest w?a?nie ten „najwy?szy poziom”, cho?by by? to kabaret czy satyra? Czy mo?e rzeczniczka Pani rz?du ponownie b?dzie wyrozumia?a, bo w tym przypadku te? „emocje da?y swój upust” i „nie wyklucza, ?e takie sytuacje b?d? si? zdarza? te? w przysz?o?ci”, niepomna a? trzydziestu o?miu skarg, które sp?yn??y do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w reakcji na przytoczon? „fraszk??”1

Jak wyt?umaczy? okre?lenie ministra Mariusza B?aszczaka, tak?e w TVP Info (28.06.2017), o opozycyjnych demonstrantach jako „bojówki totalnej opozycji”, je?li nie jako obraz?, skoro nie ma ?adnych dowodów, a tym bardziej wyroków s?dowych ?wiadcz?cych o stosowaniu przez tych demonstrantów jakiejkolwiek formy przemocy? Taka wypowied? ?wiadczy – w naszej ocenie – o stosowaniu przez ministra technik manipulacyjnych i propagandowych i jest potwarz? nie tylko dla tych obywateli, których to bezpo?rednio dotyczy, ale tak?e dla inteligencji widzów.

To s? pojedyncze przyk?ady tylko z ostatnich kilku dni i tylko z mediów pa?stwowych. Pani ministrowie pozwalaj? sobie na jeszcze wi?cej w mediach prywatnych.

Czy w zwi?zku z tym mo?e Pani poinformowa? nas, co konkretnie oznacza okre?lenie „najwy?szy poziom” dyskusji obecnej w mediach wed?ug Pani rz?du? Przyjmuj?c, ?e przynajmniej w podstawowym zakresie okre?lenie to jest zbie?ne ze standardami wspó??ycia spo?ecznego, prosimy tak?e o odpowied? jakie kroki podejmie Pani i Pani rz?d, aby zdyscyplinowa? swoich cz?onków i przedstawicieli instytucji pa?stwowych do zaniechania retoryki przemocy, której przyk?ady przytoczy?y?my?

Ponawiamy tak?e nasze pytanie nr 15, które sk?adamy niniejszym w wersji zmodyfikowanej w efekcie stanowiska rz?du, czyli jako pytanie 15 a). Prosimy o jasne odniesienie si? do kwestii: Jak d?ugo b?dzie Pani tolerowa? bezpardonowe obra?anie kogokolwiek w „mediach narodowych”, którego nierzadko dopuszczaj? si? politycy koalicji rz?dz?cej? Jakie ?rodki dyscyplinuj?ce podejmie Pani, aby przeciwdzia?a? takim praktykom?

Z powa?aniem
Protest kobiet


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona: www.protestkobiet.pl
tymczasowy adres korespondencyjny (do wiadomo?ci KPRM)

Przypisy:

1 Dane za artyku?em: Skargi do KRRiT na koncert Jana Pietrzaka dotycz? g?ównie wiersza Marcina Wolskiego o uchod?cach. „To satyra w dobrym smaku”, Wirtualmemedia.pl, 28.06.2017

 J.J. Nelson Authentic Jersey