KPRM kieruje list Protestu kobiet do czterech ministerstw (Pytanie nr 18)

12 czerwca 2017 r. Protest kobiet otrzyma? do wiadomo?ci pismo, w którym minister Beata Kempa prosi o udzielenie odpowiedzi Protestowi kobiet na list skierowany do P. Beaty Szyd?o z pytaniem nr 18. a? czterech ministrów. Kopia odpowiedzi ma zosta? przes?ana do wiadomo?ci Prezesa Rady Ministrów. Pytanie do rz?du (nr 18) dotyczy?o celu wstrzymywania dotacji na dzia?alno?? organizacji prowadz?cych telefony interwencyjne dla ofiar przemocy oraz telefony zaufania dla dzieci i m?odzie?y. Prezentujemy przebieg korespondencji.

Przebieg korespondencji Protestu Kobiet z Kancelari? Prezesa Rady Ministrów:

01. Oryginalny list Protestu kobiet zawieraj?cy 18. pytanie do P. Beaty Szyd?o z?o?ony 8 czerwca 2017 roku w KPRM (fragment)

Szanowna Pani,
mamy coraz powa?niejsze obawy, czy ministrowie rzetelnie przedstawiaj? szefowi rz?du obraz sytuacji w Polsce oraz realny stan obszarów za jakie odpowiadaj?. Nie wiemy, czy zosta?a Pani poinformowana o opresji i przemocy, jakim poddawane s? dzieci w Polsce. Czy wie Pani o przypadkach samookaleczaj?cych si? dzieci zafascynowanych okrutn? gr? „Niebieski wieloryb” i ?ledztwie podj?tym w tej sprawie przez Prokuratur? Okr?gow? w Szczecinie; o pobiciu przez rówie?ników uczennicy gimnazjum w Gdyni czy o innych g?o?nych incydentach przemocy w szko?ach? Za tymi zdarzeniami stoj? tysi?ce innych, które nie s? zg?aszane policji i nigdy nie trafi? za po?rednictwem mediów do wiadomo?ci opinii publicznej.

Przyk?adem mog? by? statystyki dotycz?ce samobójstw dzieci, m?odzie?y i m?odych ludzi. Komenda G?ówna Policji podaje, ?e liczba samobójstw w?ród osób do 24 roku ?ycia to oko?o 500–600 przypadków rocznie. W latach 2000–2014 podj?to 90 tys. prób samobójczych, spo?ród których niemal 77 proc. zako?czy?o si? zgonem . Ka?da z tych osób mog?aby zosta? uratowana, gdyby w odpowiednim czasie uzyska?a pomoc.

Przy tych przera?aj?cych danych zwracamy Pani uwag? na to, ?e je?li dziecko czy nastolatek znajduje si? w sytuacji zagro?enia, to cz?sto z ro?nych przyczyn nie mówi o tym osobom, które zna. Pierwsz? – i cz?sto jedyn? – drog?, jak? wybiera, szukaj?c ratunku, jest skorzystanie z telefonu zaufania, zapewniaj?cego dzwoni?cemu anonimowo??. To droga wybierana tak?e przez osoby doros?e b?d?ce ofiarami przemocy lub znajduj?ce si? w kryzysie, poniewa? telefon zaufania przynosi wsparcie, a rozmowa ze specjalist? pozwala na znalezienie realnego wyj?cia z trudnej ?yciowej sytuacji.

Z t? w?a?nie spraw? przychodzimy tym razem do Pani. Oto nasze pytanie:

18. Jaki jest cel wstrzymywania dotacji na dzia?alno?? organizacji prowadz?cych telefony interwencyjne dla ofiar przemocy oraz telefony zaufania dla dzieci i m?odzie?y?

Dzisiaj najwa?niejsz? kwesti? jest wstrzymanie dofinansowania dla ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y. Jak mo?e Pani pozwala? na co? takiego? Niech otworzy Pani swoje serce na los najm?odszych obywateli, na los naszych dzieci, których nie mo?emy zawie??. Ich problemy psychologiczne i ?yciowe to cz?sto z?o?one procesy i sytuacje, z jakimi nie potrafi? – nie posiadaj?c do?wiadczenia –  same sobie poradzi?. To problemy, które cz?sto przerastaj? nawet doros?ych z ich najbli?szego otoczenia. I dlatego w?a?nie system dzia?ania pa?stwa powinien by? otwarty na pomaganie w takich przypadkach, powinien gwarantowa? dzieciom i m?odzie?y mo?liwo?? uzyskania pe?nego wsparcia oraz zapewni? im kompleksow? opiek?.

Tymczasem nasze pa?stwo robi co? zupe?nie odwrotnego odbieraj?c dotacje pozarz?dowym organizacjom pomocowym, przy czym szczególnie upar?o si? na te antyprzemocowe. Nie przyznano ?rodków finansowych na dzia?alno?? przynajmniej trzech takich organizacji prowadz?cych telefony zaufania i telefony interwencyjne. Uwa?amy, ?e to o trzy przypadki za du?o, bo, gdy mówimy o pomaganiu ofiarom przemocy – nie ma kompromisów. Pomoc nale?y si? ka?dej osobie, która nie mo?e sobie poradzi? w obliczu traumatycznego do?wiadczenia. Bezwzgl?dnie! 

Pe?na tre?? Pytania do rz?du (nr 18) dost?pna jest tutaj: http://www.protestkobiet.pl/aktualnosci/664-pytania-do-rzadu-nr-18-protest-kobiet-oglosil-przed-kprm-swoj-list

02. List od KPRM do wiadomo?ci Protestu kobiet skierowany do czterech ministrów z dnia 9 czerwca 2017 r. (przes?any do wiadomo?ci w dniu 12 czerwca).

Od:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Minister - cz?onek Rady Ministrów
Beata Kempa

Do:
Pan Mariusz B?aszczak
Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji

Pani El?bieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej

Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwo?ci
Prokurator Generalny

Warszawa, dnia 09 czerwca 2017 r.

SPRM.4452.27.14.2017.JP

Szanowni Pa?stwo Ministrowie
w za??czeniu przekazuj? wed?ug kompetencji, skierowane do Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szyd?o, pismo Protestu Kobiet z dnia 8 czerwca 2017 r. dotycz?ce dotacji dla organizacji pozarz?dowych prowadz?cych telefony interwencyjne dla ofiar przemocy oraz telefony zaufania dla dzieci i m?odzie?y.

Uprzejmie prosz? o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym w ramach kompetencji Pa?stwa resortów, z kopi? do wiadomo?ci Prezesa Rady Ministrów.

??cz? wyrazy szacunku
Beata Kempa

Do wiadomo?ci:
Protest kobiet
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

03. Odpowied? Protestu kobiet z dnia 12 czerwca 2017 r.

Szanowni Pa?stwo,
bardzo dzi?kujemy i czekamy na odpowiedzi.

Z powa?aniem
Protest kobiet


02. Pismo z KPRM przys?ane do Protestu kobiet 12 czerwca 2017 r.

 

 J.J. Hardy Authentic Jersey