Unia Europejska podpisuje Konwencję Rady Europy, aby powstrzymać przemoc wobec kobiet

Grupa ekspertów działa przeciwko przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (GREVIO), Strasburg, 13 czerwca 2017 r.

Globalne poparcie dla Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ("Konwencja Stambulska") znacznie wzrosło po jej oficjalnym podpisaniu przez Unię Europejską w dniu dzisiejszym [13.06.2017 - przyp. red.]. Ambasador Joseph Filletti, stały przedstawiciel Malty w Radzie Europy, w imieniu obecnej prezydencji w Radzie UE oraz Věra Jourová, komisarz UE ds. Sprawiedliwości, Konsumentów i Równości Płci podpisali konwencję w imieniu Unii Europejskiej, w obecności Sekretarza Generalnego Rady Europy Thorbjørn Jagland.

Podpisanie Konwencji jest mocnym sygnałem politycznym wszystkich 28 państw członkowskich UE dla kolejnych krajów do podpisywania Konwencji. Ten fakt wskazuje, jak istotne znaczenie dla Unii Europejskiej ma Konwencja Stambulska dla ustanowienia ogólnych norm w tej dziedzinie, a tym samym umocnienia jej międzynarodowej pozycji.

Do tej pory 23 państwa ratyfikowały Konwencję, w tym 14 członków UE (Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Włochy, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja). Pozostałych 14 państw członkowskich UE podpisało Konwencję. Podpisanie przez UE - pierwszy krok w kierunku przystąpienia do Konwencji Stambulskiej - odbyło się po przyjęciu przez Radę UE dwóch decyzji w celu jej podpisania: pierwszej - związanej z artykułem Konwencji dotyczącym azylu, uchodźców i niedopuszczalności wydalenia oraz drugiej - związanej z artykułami dotyczącymi współpracy w sprawach karnych.

UE ma wyłączne kompetencje do przyjmowania zobowiązań określonych w Konwencji Stambulskiej w odniesieniu do własnych instytucji i administracji publicznej.

tłum. KS, Protest kobiet

źródło: www.coe.int/en/web/portal/-/eu-signs-council-of-europe-convention-to-stop-violence-against-women