Pytania do rządu (nr 18) - Protest kobiet ogłosił przed KPRM swój list

8 czerwca 2017 r. o godz. 12 Protest kobiet og?osi? przed Kancelari? Premiera swój list zawieraj?cy 18. pytanie do rz?du. Pytanie dotycz?ce braku finansowania telefonów zaufania i telefonów interwencyjnych zosta?o solidarnie wsparte przez organizacje pozarz?dowe prowadz?ce najwa?niejsze telefony pomocowe w Polsce - Niebiesk? Lini? IPZ, Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111 (Fundacja Dajemy Dzieciom Si??), telefon zaufania i telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet oraz Telefon dla kobiet do?wiadczaj?cych przemocy (Fundacja Feminoteka).

 

Warszawa, dnia 8 czerwca 2017 roku

W. Pani
Beata Szyd?o
Prezes Rady Ministrów
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3,
00-583 Warszawa

Szanowna Pani,
w trosce o nasz kraj, kolejny raz zwracamy si? do Pani z listem, zawieraj?cym ju? 18. pytanie od Protestu kobiet. Mamy nadziej?, ?e zauwa?y?a Pani, ?e staramy si? zwróci? uwag? rz?du na najwa?niejsze kwestie dotycz?ce przede wszystkim kobiet, stanowi?cych ponad po?ow? obywateli Polski i tak? sam? cz??? potencjalnych wyborców. Uwa?amy, ?e próba podj?cia dialogu na temat losu tak du?ej cz??ci spo?ecze?stwa nie mo?e zosta? zignorowana.

Z szeregu ostatnich dzia?a? rz?du wywo?uj?cych u nas szczególne poczucie zagro?enia, zdecydowa?y?my si? wybra? tylko jedno zagadnienie, które budzi nasz wyj?tkowy niepokój. Tym razem dotyczy ono bezpo?rednio dzieci i m?odzie?y. Liczymy na to, ?e uda nam si? nie tylko zwróci? Pani uwag? na dobro ogó?u, o jakie przecie? wszystkim nam chodzi, ale tak?e sk?oni? Pani? do podj?cia konkretnych dzia?a? naprawczych.

Szanowna Pani,
mamy coraz powa?niejsze obawy, czy ministrowie rzetelnie przedstawiaj? szefowi rz?du obraz sytuacji w Polsce oraz realny stan obszarów za jakie odpowiadaj?. Nie wiemy, czy zosta?a Pani poinformowana o opresji i przemocy, jakim poddawane s? dzieci w Polsce. Czy wie Pani o przypadkach samookaleczaj?cych si? dzieci zafascynowanych okrutn? gr? „Niebieski wieloryb” i ?ledztwie podj?tym w tej sprawie przez Prokuratur? Okr?gow? w Szczecinie; o pobiciu przez rówie?ników uczennicy gimnazjum w Gdyni czy o innych g?o?nych incydentach przemocy w szko?ach? Za tymi zdarzeniami stoj? tysi?ce innych, które nie s? zg?aszane policji i nigdy nie trafi? za po?rednictwem mediów do wiadomo?ci opinii publicznej.

Przyk?adem mog? by? statystyki dotycz?ce samobójstw dzieci, m?odzie?y i m?odych ludzi. Komenda G?ówna Policji podaje, ?e liczba samobójstw w?ród osób do 24 roku ?ycia to oko?o 500–600 przypadków rocznie. W latach 2000–2014 podj?to 90 tys. prób samobójczych, spo?ród których niemal 77 proc. zako?czy?o si? zgonem . Ka?da z tych osób mog?aby zosta? uratowana, gdyby w odpowiednim czasie uzyska?a pomoc.

Przy tych przera?aj?cych danych zwracamy Pani uwag? na to, ?e je?li dziecko czy nastolatek znajduje si? w sytuacji zagro?enia, to cz?sto z ro?nych przyczyn nie mówi o tym osobom, które zna. Pierwsz? – i cz?sto jedyn? – drog?, jak? wybiera, szukaj?c ratunku, jest skorzystanie z telefonu zaufania, zapewniaj?cego dzwoni?cemu anonimowo??. To droga wybierana tak?e przez osoby doros?e b?d?ce ofiarami przemocy lub znajduj?ce si? w kryzysie, poniewa? telefon zaufania przynosi wsparcie, a rozmowa ze specjalist? pozwala na znalezienie realnego wyj?cia z trudnej ?yciowej sytuacji.

Z t? w?a?nie spraw? przychodzimy tym razem do Pani. Oto nasze pytanie:

18. Jaki jest cel wstrzymywania dotacji na dzia?alno?? organizacji prowadz?cych telefony interwencyjne dla ofiar przemocy oraz telefony zaufania dla dzieci i m?odzie?y?

Dzisiaj najwa?niejsz? kwesti? jest wstrzymanie dofinansowania dla ogólnopolskiego Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y. Jak mo?e Pani pozwala? na co? takiego? Niech otworzy Pani swoje serce na los najm?odszych obywateli, na los naszych dzieci, których nie mo?emy zawie??. Ich problemy psychologiczne i ?yciowe to cz?sto z?o?one procesy i sytuacje, z jakimi nie potrafi? – nie posiadaj?c do?wiadczenia –  same sobie poradzi?. To problemy, które cz?sto przerastaj? nawet doros?ych z ich najbli?szego otoczenia. I dlatego w?a?nie system dzia?ania pa?stwa powinien by? otwarty na pomaganie w takich przypadkach, powinien gwarantowa? dzieciom i m?odzie?y mo?liwo?? uzyskania pe?nego wsparcia oraz zapewni? im kompleksow? opiek?.

Tymczasem nasze pa?stwo robi co? zupe?nie odwrotnego odbieraj?c dotacje pozarz?dowym organizacjom pomocowym, przy czym szczególnie upar?o si? na te antyprzemocowe. Nie przyznano ?rodków finansowych na dzia?alno?? przynajmniej trzech takich organizacji prowadz?cych telefony zaufania i telefony interwencyjne. Uwa?amy, ?e to o trzy przypadki za du?o, bo, gdy mówimy o pomaganiu ofiarom przemocy – nie ma kompromisów. Pomoc nale?y si? ka?dej osobie, która nie mo?e sobie poradzi? w obliczu traumatycznego do?wiadczenia. Bezwzgl?dnie! 

Szanowna Pani,
odnosz?c si? do naszych obaw z pocz?tku listu, czy ministrowie rzetelnie prezentuj? Pani obszary swoich dzia?a?, pokrótce przedstawimy sytuacj?, w jakiej znalaz? si? Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y 116 111.
 
Otó? w ostatnich dwóch latach Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji nie og?osi?o konkursu na prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci,  który by? og?aszany od 2008 roku. W zwi?zku z tym Fundacja Dajemy Dzieciom Si?? (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), dzia?aj?ca od 26 lat na rzecz pomocy dzieciom – ofiarom przemocy i wykorzystywania seksualnego, a od prawie 9 lat z powodzeniem prowadz?ca Telefon Zaufania, nie mog?a stara? si? w trybie konkursowym o pozyskanie ?rodków bud?etowych na ten cel. Sprawa jest powa?na, poniewa? dotacja ministerstwa na ten cel by?a znacz?ca – do tej pory wynosi?a 150 tys. z? rocznie.

Warto przypomnie?, ?e Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y powsta? zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, a za uruchomienie linii pomocowej dla dzieci pod numerem 116 111 odpowiedzialne by?o Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji. Mimo braku finansowania z bud?etu pa?stwa, Telefon Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y jest promowany na stronach resortów – m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej, jego dzia?ania by?y wysoko ocenianie przez to ministerstwo i mia? równie? wsparcie ze ?rodków MEN. Wiadomo ju?, ?e i tego ?ród?a finansowania w tym roku nie b?dzie. 

Telefon Zaufania prowadzony przez Fundacj? Dajemy Dzieciom Si?? od 2008 roku wype?nia wa?n? luk? w systemie pomocy dzieciom w naszym kraju. Przez ten czas konsultanci telefonu odebrali ponad milion po??cze? i 40 tys. wiadomo?ci online. Dzi?ki pomocy pracowników telefonu ponad 750 razy dochodzi?o do interwencji z udzia?em policji w celu ratowania zagro?onego ?ycia. To ma ogromne znaczenie, prawda? Bez tego telefonu dzieci zostan? same ze swoimi problemami.

Prosz? si? nie dziwi?, ?e informacja o braku finansowania Telefonu Zaufania dla Dzieci i M?odzie?y wzbudza nasze oburzenie i niesmak. Prosz? nam wyt?umaczy?, dlaczego polski rz?d pozbawia najm?odszych obywateli mo?liwo?ci pomocy. Jest to kolejna grupa pozostawiona w osamotnieniu i bez wsparcia pa?stwa, która nie b?dzie protestowa?, ani nie upomni si? o swoje prawa. Tragedie b?d? si? odbywa? po cichu.
 
Szanowna Pani,
odk?d Pani rz?d przej?? w?adz? finansowania zosta?o pozbawione Centrum Praw Kobiet, w ramach którego równie? funkcjonuje telefon zaufania oraz telefon interwencyjny, a tak?e wiele innych organizacji oferuj?cych realn? pomoc ofiarom przemocy w rodzinie (np. Fundacja Autonomia, Fundacja Dajemy Dzieciom Si?? – dawniej Fundacja Dzieci Niczyje, czy BABA Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet). ?rodków pozwalaj?cych na funkcjonowanie pozbawiono równie? Niebiesk? Lini? IPZ – telefon Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, czyli s?ynny numer dora?nej pomocy dla ofiar przemocy.

Obawiamy si?, ?e wstrzymywanie finansowania telefonów zaufania i organizacji pomocowych wskazuje na celowe i ?wiadome dzia?anie maj?ce na celu os?abienie polskich obywateli przez pozbawienie ich mo?liwo?ci normalnego funkcjonowania w spo?ecze?stwie. Wed?ug nas ci?g decyzji i zaniecha? rz?du w zakresie praw dzieci i kobiet uk?ada si? w obraz wskazuj?cy na systemow? przemoc pa?stwa wobec s?abszych i s?u?y dalszej degradacji tych grup spo?ecznych.

Trudno nam zrozumie? wstrzymanie przep?ywu ?rodków dla instytucji wspomagaj?cych ludzi w najtrudniejszych sytuacjach ?yciowych. Nie da si? tego wyt?umaczy? ograniczeniami w bud?ecie pa?stwa.

Szanowna Pani,
czekamy na Pani reakcj?. Liczymy nie tylko na odpowied? na zadane przez nas pytanie, ale przede wszystkim na podj?cie dzia?a?, które nie pozwol? na pozostawienie dzieci i m?odzie?y bez wsparcia. Mamy nadziej?, ?e b?d?c kobiet? i matk? rozumie Pani wag? problemów, z jakimi zmagaj? si? dzieci i dorastaj?ca m?odzie?, a tak?e to, jak wa?na jest rozs?dna i m?dra pomoc udzielona w odpowiednim czasie.

Z powa?aniem

Protest kobiet

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona: www.protestkobiet.pl
adres korespondencyjny (do wiadomo?ci KPRM)

 Reggie White Womens Jersey